กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  ระดับชั้น กำหนดการสอบปลายภาค ดาวน์โหลดตารางสอบ
  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3  30 ก.ย. , 1 ต.ค. , 2 ต.ค. -
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  30 ก.ย. , 1 ต.ค. , 2 ต.ค. miniD
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  30 ก.ย. , 1 ต.ค. , 2 ต.ค. miniD
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  30 ก.ย. , 1 ต.ค. miniD
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 PNG SME  27 ก.ย. , 30 ก.ย. , 2 ต.ค. miniD
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  27 ก.ย. , 30 ก.ย. , 2 ต.ค. miniD