กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
  ระดับชั้น กำหนดการสอบปลายภาค ดาวน์โหลดตารางสอบ
  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 9 - 10 - 11 พ.ย. 2563 -
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 9 - 10 - 11 พ.ย. 2563 miniD
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 6 - 9 - 10 พ.ย. 2563 miniD
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 9 - 10 พ.ย. 2563 miniD
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 PNG SME 2 - 4 - 6 พ.ย. 2563 miniD
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 2 - 4 - 6 พ.ย. 2563 miniD

 

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
  ระดับชั้น กำหนดการสอบปลายภาค ดาวน์โหลดตารางสอบ
  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 2 , 3 , 4 มีนาคม 2563  -
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 28 กุมภาพันธ์ , 2 - 3 มีนาคม 2563  
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 2 , 3 , 4 มีนาคม 2563   
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 2 , 3 , 4 มีนาคม 2563   
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2563   
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  PNG SME  21 - 24 -25 กุมภาพันธ์ 2563  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2  PNG SME 2 , 3 , 4 มีนาคม 2563  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 3 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 สอบนอกตาราง*
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 2 , 3 , 4 มีนาคม 2563  

 

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  ระดับชั้น กำหนดการสอบปลายภาค ดาวน์โหลดตารางสอบ
  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3  30 ก.ย. , 1 ต.ค. , 2 ต.ค. -
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  30 ก.ย. , 1 ต.ค. , 2 ต.ค. miniD
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  30 ก.ย. , 1 ต.ค. , 2 ต.ค. miniD
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  30 ก.ย. , 1 ต.ค. miniD
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 PNG SME  27 ก.ย. , 30 ก.ย. , 2 ต.ค. miniD
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  27 ก.ย. , 30 ก.ย. , 2 ต.ค. miniD