AT1เรียนว่ายน้ำที่โรงเรียน

นักเรียนโรงเรียนรักษ์วิทยาทุกคนทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะได้เรียนว่ายน้ำซึ่งถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาทุกระดับชั้น จะได้เรียนตามพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยในสระว่ายน้ำที่ได้มาตรฐานและมีโดมหลังคาคลุมสระอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คาบเรียน