ชื่อครูประจำชั้นและจำนวนนักเรียน
ปีการศึกษา 2564
ชั้น ชื่อ-สกุลครูประจำชั้น จำนวนนักเรียนชาย จำนวนนักเรียนหญิง จำนวนนักเรียนทั้งหมด
Pre School นางสาวนิสา เลิศธนู 5 0 5
อนุบาล GS นางสาวสกุณา สุขเชาว์ฤทธิ์ 15 24 39
อนุบาล 1/1 นางสาวชุติมา เหล่าจันทร์ 9 12 21
อนุบาล 1/2 นางสาวอรณา สุวรรณศิลป์ 10 10 20
อนุบาล 2/1 นางสาวบุษบัน คำผัด 12 15 27
อนุบาล 2/2 นางสาวสถิตย์ตาพร แก้วพิมพ์ 13 13 26
อนุบาล 2/3 นางสาวสายสุดา อนุโลม 13 13 26
อนุบาล 3/1 นางสาวนุชจรี หรมาต 9 16 25
อนุบาล 3/2 นางสาวแพรว ช่อพิพฤกษ์ 13 13 26
อนุบาล 3/3 นางสาวศศิวรรณ ประมงค์ 6 12 18
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 ทิพวัลย์ ปอวังตะโก 12 17 29
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 นางสาวฐิตินันท์ ศิลปี 14 15 29
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 นางบุญรวม ฤทธิ์เดช 13 15 28
ประถมศึกษาปีที่ 1/4 นางสาวพนาลัย แก้วประเสริฐ 14 14 28
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 นายกิตติณัฏฐ์ เยื้องไกรงาม 17 16 33
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 นางสาวนรินทร์ทิพย์ สุขเจริญ 18 6 24
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 นางสาวสุนิสา ปราณรุ่งกิจ 16 17 33
ประถมศึกษาปีที่ 2/4 นายเชาวลิต น้อยพิทักษ์ 12 20 32
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 นางสาวสุดารัตน์ หนูน้อย 18 23 41
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 นางสาวสุธิชา ตะกรุดทอง 22 9 31
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 นางเพ็ญธนัส แก้วเวียงเดชณรัฐ 19 22 41
ประถมศึกษาปีที่ 3/4 นางสาวปวีณา การะเกษ 22 19 41
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 นายธีรพันธ์ นามจัด 22 21 43
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 นายถนัดกิจ แสงรุ่ง 30 8 38
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 นางสาวธสร พูลสุข 25 18 43
ประถมศึกษาปีที่ 4/4 นายณฤกร ต้นแจง 22 21 43
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 นางวรรณพร อยู่ชมบุญ 17 22 39
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 นางสาวกรรณิการ์ เกตุสุก 15 15 30
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 นางชลภัสสรณ์ มีสมศักดิ์ 11 26 37
ประถมศึกษาปีที่ 5/4 นางสาวเธียรวรรณ ปุรินทราภิบาล 13 23 36
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 นางสาวโศรดา เอี่ยมสมชาติ 16 24 40
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 นางกมลพงษ์ วารีบาล 24 10 34
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 นางสาวรัชฎาภรณ์ สมหวัง 12 28 40
ประถมศึกษาปีที่ 6/4 นางนงนภัส หุ่นเก่า 25 14 39
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 นางสาวบงกชพร โตใหญ่ 11 18 29
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 นายเกรียงไกร เครือวัลย์ 11 9 20
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 นางสาวศิริลักษณ์ สุขประเสริฐ 18 11 29
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 นางสาวแพรวพรรณ อิินทาโย 17 13 30
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 SME นางสาวจุฑามาศ พงษ์ดำบรรพ์ 14 20 34
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 นางสาวกาหลง เสนาะคำ 10 25 35
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 นางสาวพัณณิตา ศิรินันท์ 13 18 31
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 นางสาวสีฝุ่น คชพันธุ์ 18 18 36
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 นางสาวศุภฤกษ์ อินทะจันทร์ 20 11 31
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 SME ชานนท์ สุทธางคกูล 9 21 30
มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 SME นายธนวัฒน์ แร่มี 8 14 22
มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 PC นางสาวจันทร์จิรา โสมิ่งมี 6 5 11
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 นางสาวยลรดี ถวิลกิจ 23 16 39
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 นายณัฐ สุวรรณศรี 12 27 39
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ เมืองแก้ว 16 17 33
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 นายบุญรวม สาระเห็ด 15 17 32
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 SME นายนพรัตน์ เมนะคงคา 11 22 33
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 PC นางสาวโสภิณ จันทร์กระจ่าง 8 2 10
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาวมัชฌิมา น้อยแสง 7 22 29
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 นายอรรถพร พลรัฐกฤษฎิ์ 15 24 39
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 นายจิรธัช ธนวัฒิโรจ 16 29 45
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 นางสาวพักตร์วิภา ศรีสวัสดิ์ 26 15 41
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 นายศุภฤกษ์ ปัดดอกไม้ 9 18 27
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 นางสาวมีนา แซ่โก 9 17 26
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 นางสาวศรีวรรณ ทองคง 20 28 48
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ครูกิตติมา สุวรรณรัตน์ 16 19 35
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 นายสมบูรณ์ ดิษฐ์บุตร 15 28 43
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นางสาวนฤมล บวบหอม 15 33 48
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 นางสาวศิวาลัย ทองมาลี 19 11 30
                 รวม   941 1079 2020