ที่     ห้องเรียน ชื่อสกุลครูประจำชั้น   ชาย    หญิง    รวม  
    1    ห้องเตรียมอนุบาล 2 ภาษา นางสาวนิสา เลิศธนู     4        11     15
2 อนุบาลปีที่ 1/1 นางสาวชุติมา   เหล่าจันทร์ 5 19 24
3 อนุบาลปีที่ 1/2 นางสาวสถิตย์ตาพร  สุทธิวงศ์ 11 7 18
4 อนุบาลปีที่ 1/3 นางสาววลัยลักษณ์ ล้านเกตุบุตร 6 12 18
5 อนุบาลปีที่ 1/4  GS นางสาวปภาณิดา คำนวนธนากร 3 4 7
6 อนุบาลปีที่ 2/1 นางสาวรุ่งอรุณ วีระพงศ์ 14 13 27
7 อนุบาลปีที่ 2/2 นางสาวบุษบัน คำผัด 11 15 26
8 อนุบาลปีที่ 2/3 นางสาวสายสุดา อนุโลม 17 9 26
9 อนุบาลปีที่ 2/4 GS  นางสาวลลิตา ฉิมจินดา 7 6 13
10 อนุบาลปีที่ 3/1 นางยุพิน หอมหวล  18 9 27
11 อนุบาลปีที่ 3/2 นางสาวแพรว ช่อพิพฤกษ์ 11 15 26
12 อนุบาลปีที่ 3/3 นางสาวนุชจรี  หรมาต 14 9 23
13 อนุบาลปีที่ 3/4 GS  นางสาวปภาณิดา คำนวนธนากร 7 7 14
14 ประถมศึกษาปีที่ 1/1 นางทิพวัลย์ ปอวังตะโก 20 20 40
15 ประถมศึกษาปีที่ 1/2 นางสาวฐิตินันท์ ศิลปี 21 19 40
16 ประถมศึกษาปีที่ 1/3 นางบุญรวม ฤทธิ์เดช 23 18 41
17 ประถมศึกษาปีที่ 1/4 นางสาวพนาลัย แก้วประเสริฐ 22 18 40
18 ประถมศึกษาปีที่ 2/1 นางยุพิน ธรฤทธิ์ 15 28 43
19 ประถมศึกษาปีที่ 2/2 นายกิตติณัฏฐ์  เยื้องไกรงาม  31 11 42
20 ประถมศึกษาปีที่ 2/3 นางสาวสุนิสา  ปราณรุ่งกิจ 25 17 42
21 ประถมศึกษาปีที่ 2/4 นางสาวสุธิชา ตะกรุดทอง 26 17 43
22 ประถมศึกษาปีที่ 3/1 นางกานดา เหล่าจันทร์ 19 21 40
23 ประถมศึกษาปีที่ 3/2 นางสาวปริฉัตร ด้วงทอง 19 17 36
24 ประถมศึกษาปีที่ 3/3 นายเชาวลิต น้อยพิทักษ์ 11 29 40
25 ประถมศึกษาปีที่ 3/4 นางสาวสุดารัตน์ หนูน้อย 15 23 38
26 ประถมศึกษาปีที่ 4/1 นายณฤกร ต้นแจง  16 25 41
27 ประถมศึกษาปีที่ 4/2 นางสาวสำเนียง นุชนารถ 22 20 42
28 ประถมศึกษาปีที่ 4/3 นางสาวธสร พูลสุข 24 18 42
29 ประถมศึกษาปีที่ 4/4 นายถนัดกิจ แสงรุ่ง 21 20 41
30 ประถมศึกษาปีที่ 5/1 นางวรรณพร อยู่ชมบุญ 8 26 34
31 ประถมศึกษาปีที่ 5/2 นางสาวกรรณิการ์ เกตุสุก 19 16 35
32 ประถมศึกษาปีที่ 5/3 นางชลภัสสรณ์ มีสมศักดิ์ 20 15 35
33 ประถมศึกษาปีที่ 5/4 นางสาวเธียรวรรณ  ปุรินทราภิบาล 22 14 36
34 ประถมศึกษาปีที่ 6/1 นางสาวโศรดา เอี่ยมสมชาติ 14 21 35
35 ประถมศึกษาปีที่ 6/2 นางกมลพงษ์ วารีบาล 14 21 35
36 ประถมศึกษาปีที่ 6/3 นางสาวรัชฎาภรณ์ สมหวัง 20 14 34
37 ประถมศึกษาปีที่ 6/4 นางนงนภัส หุ่นเก่า 19 15 34
38 ประถมศึกษาปีที่ 6/5 นางสาวกฤตติกา โพธยานุวัตร 15 18 37
39 มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 นางสาวอรุณี  วิไลพันธุ์ 16 21 37
40 มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 นางสาวบงกชพร โตใหญ่ 17 19 36
41 มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 นางสาวสุพัตรา ลูมิง 18 18 36
42 มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีโยธา 18 16 34
43 มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 SME นางสาวจุฑามาศ พงษ์ดำบรรพ์ 13 22 35
44 มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 EEP/PC นายเกรียงไกร เครือวัลย์ 11 10 21
45 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 นางสาวกาหลง เสนาะคำ 16 25 41
46 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 นางสาวพัณณิตา ศิรินันท์ 14 27 41
47 มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 นางสาวอารยา ศรีดาพันธ์ 24 15 39
48 มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 นายพิพัฒน์ ทองบาง 17 18 35
49 มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 SME  นายชานนท์ สุทธางคกูล 10 22 32
50 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 นางชุลีพร รุกขชาติ 8 29 37
51 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 นางสาวโสภิณ จันทร์กระจ่าง 8 29 37
52 มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 นายจักรพันธุ์ พูลผล 18 20 38
53 มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 นายบุญรวม สาระเห็ด 19 15 34
54 มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 SME  นางสาวกิตติมา  สุวรรณรัตน์ 11 18 29
55 มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 นางชุติมา สุวรรณศรี 16 27 43
56 มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 นายอรรถพร   พลรัฐกฤษฎิ์ 16 33 49
57 มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 นางสาววรรณฤดี สุพร 22 12 34
58 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  นายศุภฤกษ์ ปัดดอกไม้ 16 27 43
59 มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  นางสาวพักตร์วิภา ศรีสวัสดิ์ 16 33 49
60 มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 นางสาวมีนา แซ่โก 22 12 34
61 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 นายสมบูรณ์ ดิษฐ์บุตร 10 25 35
62 มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นางสาวนฤมล  บวบหอม 16 27 43
63 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 นางสาวศรีวรรณ ทองคง  17 8 25

2102