ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนรักษ์วิทยา
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนรักษ์วิทยา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ระดับอนุบาล
1 นางสาวชุติมา เหล่าจันทร์    การศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ปฐมวัย
2 นางสาวสถิตย์ตาพร  สุทธิวงศ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ปฐมวัย
3 นางสาววลัยลักษณ์ ล้านเกตุบุตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ปฐมวัย
4 นางสาวรุ่งอรุณ วีระพงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปฐมวัย
5 นางสาวบุษบัน คำผัด บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปฐมวัย
6 นางสาวสายสุดา อนุโลม ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปฐมวัย
7 นางสาวลลิตา ฉิมจินดา ครุศาสาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปฐมวัย
8 นางยุพิน หอมหวล  ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ปฐมวัย
9 นางสาวแพรว ช่อพิพฤกษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปฐมวัย
10 นางสาวนุชจรี  หรมาต ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปฐมวัย
11 นางสาวปภาณิดา คำนวนธนากร ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปฐมวัย
12 นางสาวนิสา เลิศธนู บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปฐมวัย
           
ระดับประถมศึกษา
1 นางสาวพนาลัย แก้วประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี คณิตศาสตร์
2 นางสาวสุธิชา ตะกรุดทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี คณิตศาสตร์
3 นายเชาวลิต น้อยพิทักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี คณิตศาสตร์
4 นางสาวเธียรวรรณ  ปุรินทราภิบาล การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณิตศาสตร์
5 นางกมลพงษ์ วารีบาล วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณิตศาสตร์
6 นายธีรพันธ์ นามจัด วิทยาศาสตรบัณฑิต ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณิตศาสตร์
7 นางสาวสุนันท์ อ่อนอ่ำ ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม คอมพิวเตอร์
8 นางรุ่งทิพย์ ทวีภัทรพงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช คอมพิวเตอร์
9 นางทิพวัลย์ ปอวังตะโก ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ภาษาไทย
10 นางยุพิน ธรฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ภาษาไทย
11 นางกานดา เหล่าจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ภาษาไทย
12 นางสาวธสร พูลสุข ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ภาษาไทย
13 นางวรรณพร อยู่ชมบุญ ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ภาษาไทย
14 นางสาวโศรดา เอี่ยมสมชาติ ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ภาษาไทย
15 นางบุญรวม ฤทธิ์เดช ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ภาษาอังกฤษ
16 นางสาวสำเนียง นุชนารถ ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ภาษาอังกฤษ
17 นางชลภัสสรณ์ มีสมศักดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ภาษาอังกฤษ
18 นางนงนภัส หุ่นเก่า บริหารธุรกิจบัณฑิต ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภาษาอังกฤษ
19 นายนิคม อินปรุง ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ภาษาอังกฤษ
20 นางสาวสุนิสา  ปราณรุ่งกิจ ครุศาสาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ภาษาอังกฤษ 
21 นางสาวศุภลักษณ์ จะบำรุง ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วิทยศาสตร์
22 นางสาวปริฉัตร ด้วงทอง ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วิทยาศาสตร์
23 นายณฤกร ต้นแจง  วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วิทยาศาสตร์
24 นางสาวกรรณิการ์ เกตุสุก วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์
25 นายกิตติณัฏฐ์  เยื้องไกรงาม  รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาศาสตร์
26 นางสาวรัชฎาภรณ์ สมหวัง ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วิทยาศาสตร์
27 นางสาวกรรณิการ์ เกตุสุก วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์
28 นายเชิงชาย สายสร้อย ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาเขตเพาะช่าง ศิลปศึกษา
29 นางสาววัลลภา ชื่นมะโน ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ศิลปศึกษา
30 นายถนัดกิจ แสงรุ่ง ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี สังคมศึกษา
31 นางสาววรรณปวีณ์ คูหาเปี่ยมสุข รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง สังคมศึกษา
32 นางสาวกฤตติกา โพธยานุวัตร ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี สังคมศึกษา
33 นางสาวฐิตินันท์ ศิลปี ครุศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม สังคมศึกษา
34 นายธีรศักดิ์  จันทร์มี ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สังคมศึกษา
35 นางสาวสุดารัตน์ หนูน้อย ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี สังคมศึกษา
36 นายภาณุพงศ์ คุ้มไพร ครุศาสตรบัณฑิต มหาราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ดนตรี
37 นายปรีชา หนูสิทธิ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  พลศึกษา
38 นายปรีดา  เอี่ยมศรีวรรณ ครุศาสาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี พลศึกษา
39 นางสาวสุมาลี ชูเนื่อง ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ภาษาจีน
40 นางสาวศิวาลัย ทองมาลี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรราชภัฎเพชรบุรี ภาษาจีน
           
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1 นายณัฐ สุวรรณศรี          การศึกษามหาบัณฑิต     มหาวิทยาลัยนเรศวร คณิตศาสตร์
2 นายเกรียงไกร เครือวัลย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณิตศาสตร์
3 นางชุลีพร รุกขชาติ ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คณิตศาสตร์
4 นางสาวอรุณี  วิไลพันธุ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาษาไทย
5 นางสาวกาหลง เสนาะคำ การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาษาไทย
6 นางสาวโสภิณ จันทร์กระจ่าง ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ภาษาไทย
7 นางสาวจุฑารัตน์  ศรีโยธา อักษรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  ภาษาอังกฤษ
8 นางสาวศุภฤกษ์ อินทะจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ภาษาอังกฤษ
9 นางสาวณัชชา พันธุ ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ภาษาอังกฤษ
10 นางสาวพัณณิตา ศิรินันท์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  วิทยาศาสตร์
11 นางสาวบงกชพร โตใหญ่ วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์
12 นายอานนท์ เมืองแก้ว วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาศาสตร์
13 นางสาวดรุณี บรรเลงรมย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาศาสตร์
14 นายเชิงชาย สายสร้อย ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตเพาะช่าง ศิลปศึกษา
15 นางสาวสุพัตรา ลูมิง ครุศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี สังคมศึกษา
16 นายบุญรวม สาระเห็ด ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี สังคมศึกษา
17 นางสาวสีฝุ่น คชพันธุ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศิลปากร  สังคมศึกษา
18 นางสาวอารยา ศรีดาพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรราชภัฎเพชรบุรี สุขศึกษา
19 นางสาวศิริขวัญ สอนใจ ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี การงานอาชีพ
20 นายพิพัฒน์ ทองบาง วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คอมพิวเตอร์
21 นายชาญวุฒิ ช้ำกล่ำ ครุศาสตรบันฑิต ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดนตรี
22 นายวิทวัส ดรุณ ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ เทคโนโลยี
23 นายจักรพันธุ์ พูลผล วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  พลศึกษา
24 นางสาววรรณิกา  เพชรคง ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี พลศึกษา
25 นางสาวศิวาลัย ทองมาลี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ภาษาจีน
           
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและห้องเรียนโครงการพิเศษ SME
1 นางสาวณภัชชา  สุวรรณศรี          สังคมสงคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประวัติศาสตร์
2 นางชุติมา สุวรรณศรี ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เคมี
3 นายอารักษ์  สุวรรณศรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ
4 นางสาวกิตติมา  สุวรรณรัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาษาอังกฤษ
5 นายอรรถพร   พลรัฐกฤษฎิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาษาอังกฤษ
6 นายธนวัฒน์ แร่มี การศึกษาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยพะเยา ภาษาอังกฤษ
7 นางสาวอารดา  กลิ่นเถื่อน วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ฟิสิกส์
8 นางสาวมีนา แซ่โก วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ชีววิทยา
9 นายสมบูรณ์ ดิษฐ์บุตร วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร คณิตศาสตร์
10 นางสาวจุฑามาศ พงษ์ดำบรรพ์ ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาราชภัฎธนบุรี คณิตศาสตร์
11 นายนพรัตน์   ทวีภัทรพงศ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพลศึกษาชลบุรี เทคโนโลยี
12 นายศุภฤกษ์ ปัดดอกไม้ วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาษาไทย
13 นางกุลภัสสร์ พะวงผล ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาษาไทย
14 นายนพรัตน์ เมนะคงคา ศิลปศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์
15 นายวรุฒ ไข่ชัยภูมิ การศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาศาสตร์
16 นางสาววรรณฤดี สุพร วิทยาศาสตรบัณฑิต ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทยาศาสตร์
17 นางสาวฐิติกุล สุวรรณศรี Master of Management  Monash University , AUS สังคมศึกษาฯ
18 นางสาวนฤมล  บวบหอม รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง สังคมศึกษาฯ
19 นายชานนท์ สุทธางคกูล ศึกษาศาสตรบันฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังคมศึกษาฯ
20 นางสาวศรีวรรณ ทองคง  ศิลปศาสตรบัณฑิต ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช  ศิลปศึกษา
21 นายจักรพันธุ์ พูลผล วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  พลศึกษา
22 นางสาววรรณิกา  เพชรคง ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี พลศึกษา
23 นางสาวพักตร์วิภา ศรีสวัสดิ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นาฏศิลป์
24 นางสาวศิวาลัย ทองมาลี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ภาษาจีน
           
บุคลากรการศึกษา
1 นางสุนีย์ หมวดแดง ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ธุรการ/การเงิน
2 นางวรนุช  โตเข็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม  ธุรการ/การเงิน
3 นางสาวสุภาพร  นาคคุ้ม  ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย บรรณารักษ์
4 นางสาวเพ็ญนภา อินทร์ทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ GrapeSeed 
5 นางสาวกนก ลูกรักษ์  บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ธุรการ/การเงิน
           
บุคลากรต่างชาติ
1 Mr. Paul  Simmons English
2 Ms. Julia  Lundqvist English
3 Mr. Jacques Neethling English 
4 Ms. Amanda  Uzarazo English 
5 Mr. Lachlan  M'Guire Quek English 
6 Ms. Siska Van Zyl  GrapeSeed
7 Mr. Jacques Van Zyl GrapeSeed
8 Mrs.Ronelle Van Zyl GrapeSeed 
9 Ms. Cham Novie Lagbas Lagbas Loqunte GrapeSeed 
10 Ms. Maedee Badilla Badilla Managad GrapeSeed 
11 Ms. Ressy  Lachica  Allawigan  Kindergarten Regular
12 Ms. Ezrah Mae  Salva Pinero Preschool
13 Miss Jiang  Yashen Chinese