ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนรักษ์วิทยา
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนรักษ์วิทยา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ระดับอนุบาล
1 นางสาวชุติมา เหล่าจันทร์    การศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ปฐมวัย
2 นางสาวสถิตย์ตาพร  แก้วพิมพ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ปฐมวัย
3 นางสาววลัยลักษณ์ ล้านเกตุบุตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ปฐมวัย
4 นางสาวบุษบัน คำผัด บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปฐมวัย
5 นางสาวสายสุดา อนุโลม ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปฐมวัย
6 นายสาธิต นามจัด ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปฐมวัย
7 นางสาวแพรว ช่อพิพฤกษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปฐมวัย
8 นางสาวนุชจรี  หรมาต ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปฐมวัย
9 นางสาวนิสา เลิศธนู บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปฐมวัย
10 นางสาวอรณา สุวรรณศิลป์  ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปฐมวัย
11 นางสาวศศิวรรณ ประมงค์ ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปฐมวัย
12 นางสาวสกุณา สุขเชาว์ฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปฐมวัย
           
ระดับประถมศึกษา
1 นางสาวพนาลัย แก้วประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี คณิตศาสตร์
2 นางสาวสุธิชา ตะกรุดทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี คณิตศาสตร์
3 นายเชาวลิต น้อยพิทักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี คณิตศาสตร์
4 นางสาวเธียรวรรณ  ปุรินทราภิบาล การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณิตศาสตร์
5 นางกมลพงษ์ วารีบาล วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณิตศาสตร์
6 นายธีรพันธ์ นามจัด วิทยาศาสตรบัณฑิต ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณิตศาสตร์
7 นางสาวสุนันท์ อ่อนอ่ำ ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม คอมพิวเตอร์
8 นางรุ่งทิพย์ ทวีภัทรพงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช คอมพิวเตอร์
9 นางทิพวัลย์ ปอวังตะโก ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ภาษาไทย
10 นางสาวปวีณา การะเกษ การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา ภาษาไทย
11 นางสาวธสร พูลสุข ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ภาษาไทย
12 นางวรรณพร อยู่ชมบุญ ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ภาษาไทย
13 นางสาวโศรดา เอี่ยมสมชาติ ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ภาษาไทย
14 นางสาวรินทร์ทิพย์ สุขเจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาไทย
15 นางบุญรวม ฤทธิ์เดช ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ภาษาอังกฤษ
16 นางชลภัสสรณ์ มีสมศักดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ภาษาอังกฤษ
17 นางนงนภัส หุ่นเก่า บริหารธุรกิจบัณฑิต ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภาษาอังกฤษ
18 นางสาวสุนิสา  ปราณรุ่งกิจ ครุศาศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ภาษาอังกฤษ 
19 นายสมชาย ศุขเขษม ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาษาอังกฤษ
20 นางเพ็ญธนัส แก้วเวียงเดชณรัฐ ครุศาสตรบัณฑิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาษาอังกฤษ
21 นางสาวศุภลักษณ์ จะบำรุง ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วิทยาศาสตร์
21 นายณฤกร ต้นแจง  วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วิทยาศาสตร์
23 นางสาวกรรณิการ์ เกตุสุก วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์
24 นายกิตติณัฏฐ์  เยื้องไกรงาม  รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาศาสตร์
25 นายชนาธิป เพ่งยัง วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
26 นางสาวรัชฎาภรณ์ สมหวัง ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วิทยาศาสตร์
27 นายเชิงชาย สายสร้อย ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาเขตเพาะช่าง ศิลปศึกษา
28 นางสาววัลลภา ชื่นมะโน ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ศิลปศึกษา
29 นายถนัดกิจ แสงรุ่ง ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี สังคมศึกษา
30 นางสาววรรณปวีณ์ คูหาเปี่ยมสุข รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง สังคมศึกษา
31 นางสาวฐิตินันท์ ศิลปี ครุศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม สังคมศึกษา
32 นายธีรศักดิ์  จันทร์มี ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สังคมศึกษา
33 นางสาวสุดารัตน์ หนูน้อย ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี สังคมศึกษา
34 นางสาวพิชามญชุ์ คงมีผล ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร สังคมศึกษา
35 นายภาณุพงศ์ คุ้มไพร ครุศาสตรบัณฑิต มหาราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ศิลปศึกษา
36 นายปรีชา หนูสิทธิ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  พลศึกษา
37 นางสาวลลิตา ฉิมจินดา ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี พลศึกษา
38 นางสาวสิริวดี ไกรวรรณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ภาษาจีน
           
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1 นายณัฐ สุวรรณศรี          การศึกษามหาบัณฑิต     มหาวิทยาลัยนเรศวร คณิตศาสตร์
2 นายเกรียงไกร เครือวัลย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณิตศาสตร์
3 นางสาวจันทร์จิรา โสมั่งมี ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง คณิตศาสตร์
4 นางสาวกาหลง เสนาะคำ การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาษาไทย
5 นางสาวโสภิณ จันทร์กระจ่าง ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ภาษาไทย
6 นางสาวพุธิตา พูลสวัสดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ภาษาไทย
7 นางสาวศุภฤกษ์ อินทะจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ภาษาอังกฤษ
8 นางสาวยลรดี ถวิลกิจ อักษรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาษาอังกฤษ
9 นางสาวแพรวพรรณ อินทาโย การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา ภาษาอังกฤษ
10 นางสาวพัณณิตา ศิรินันท์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  วิทยาศาสตร์
11 นางสาวบงกชพร โตใหญ่ วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์
12 นายอานนท์ เมืองแก้ว วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาศาสตร์
13 นายเชิงชาย สายสร้อย ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตเพาะช่าง ศิลปศึกษา
14 นายบุญรวม สาระเห็ด ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี สังคมศึกษา
15 นางสาวสีฝุ่น คชพันธุ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศิลปากร  สังคมศึกษา
16 นางสาวศิริลักษณ์ สุขประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สังคมศึกษา
17 นางสาวศิริขวัญ สอนใจ ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี การงานอาชีพ
18 นายพิพัฒน์ ทองบาง วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คอมพิวเตอร์
19 นายชาญวุฒิ ช้ำกล่ำ ครุศาสตรบันฑิต ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดนตรี
20 นายวิทวัส ดรุณ ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ หุ่นยนต์
21 นายจักรพันธุ์ พูลผล วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  พลศึกษา
22 นางสาววรรณิกา  เพชรคง ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี พลศึกษา
23 นางสาวศิวาลัย ทองมาลี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ภาษาจีน
           
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและห้องเรียนโครงการพิเศษ SME
1 นางสาวณภัชชา  สุวรรณศรี          สังคมสงคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประวัติศาสตร์
2 นางชุติมา สุวรรณศรี ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เคมี
3 นายอารักษ์  สุวรรณศรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ
4 นางสาวฐิติกุล สุวรรณศรี Master of Management  Monash University , AUS สังคมศึกษาฯ
5 นางสาวกิตติมา  สุวรรณรัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาษาอังกฤษ
6 นายอรรถพร   พลรัฐกฤษฎิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาษาอังกฤษ
7 นายธนวัฒน์ แร่มี การศึกษาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยพะเยา ภาษาอังกฤษ
8 นางสาวอารดา  กลิ่นเถื่อน วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ฟิสิกส์
9 นางสาวมีนา แซ่โก วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ชีววิทยา
10 นายสมบูรณ์ ดิษฐ์บุตร วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร คณิตศาสตร์
11 นางสาวจุฑามาศ พงษ์ดำบรรพ์ ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาราชภัฎธนบุรี คณิตศาสตร์
12 นายเตชสิทธิ์ ธิติยาธิวัฒน์ วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์
13 นายศุภฤกษ์ ปัดดอกไม้ วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาษาไทย
14 นางกุลภัสสร์ พะวงผล ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาษาไทย
15 นายนพรัตน์ เมนะคงคา ศิลปศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคมี
16 นายวรุฒ ไข่ชัยภูมิ การศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาศาสตร์
18 นางสาวนฤมล  บวบหอม รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง สังคมศึกษาฯ
19 นายชานนท์ สุทธางคกูล ศึกษาศาสตรบันฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังคมศึกษาฯ
20 นางสาวศรีวรรณ ทองคง  ศิลปศาสตรบัณฑิต ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช  ศิลปศึกษา
21 นายจักรพันธุ์ พูลผล วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  พลศึกษา
22 นางสาววรรณิกา  เพชรคง ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี พลศึกษา
23 นางสาวพักตร์วิภา ศรีสวัสดิ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นาฏศิลป์
24 นางสาวศิวาลัย ทองมาลี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ภาษาจีน
25   นางสาวพรรณราย พลอยมะกล่ำ คหกรรมศาสตรศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การงาน
26 นางสาวมัชฌิมา น้อยแสง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยี
           
บุคลากรการศึกษา
1 นางสุนีย์ หมวดแดง ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ธุรการ/การเงิน
2 นางวรนุช  โตเข็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม  ธุรการ/การเงิน
3 นางสาวบัวบูชา ลาภก่อเกียรติ บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ธุรการ/การเงิน
4 นางสาวสุภาพร  นาคคุ้ม  ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย บรรณารักษ์
5 นางสาวเพ็ญนภา อินทร์ทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ GrapeSeed 
6 นายนพรัตน์   ทวีภัทรพงศ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพลศึกษาชลบุรี ฝ่ายทะเบียน
           
บุคลากรต่างชาติ
6 Ms. Siska Van Zyl  GrapeSeed
7 Mr. Jacques Van Zyl GrapeSeed
8 Mrs.Ronelle Van Zyl GrapeSeed 
9 Ms. Cham Novie Lagbas Lagbas Loqunte GrapeSeed 
10 Ms. Maedee Badilla Badilla Managad GrapeSeed 
11 Ms. Ressy  Lachica  Allawigan  Kindergarten Regular
12 Ms. Ezrah Mae  Salva Pinero Preschool