ชื่อ / ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา / ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
 นายอาคม สุวรรณศรี
ผู้รับใบอนุญาต
 • การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 20 พฤศจิกายน 2511 จนถึง ปัจจุบัน  รวมระยะเวลา 51 ปี
นางวชิรา สุวรรณศรี
 ผู้จัดการ
 • การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสสวนสุนันทา
 • สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 8 ตุลาคม 2514 จนถึง ปัจจุบัน  รวมระยะเวลา 47 ปี
นายอารักษ์ สุวรรณศรี
 ผู้อำนวยการ
 • Master of Arts (Professional Communication) ,The University of Sydney , Australia
 • ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 1 มิถุนายน 2555 จนถึง ปัจจุบัน  รวมระยะเวลา 7  ปี
นางสาวฐิติกุล สุวรรณศรี 
 นายทะเบียน
 • Master of Management (International Business) , Monash University, Australia
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 พฤษภาคม 2547 จนถึง ปัจจุบัน  รวมระยะเวลา 16 ปี