1 นพพร ชุบทอง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล
2 ธีรบูรณ์ บุญทิม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
3 ศุภฤกษ์ ปัดดอกไม้ คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 เสาวลักษณ์ โถแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 ชนะชัย กระจายศรี คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 ณัฐวุฒิ จันทรักษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7 จุไรวรรณ จั่นเพชร คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8 นาวินี โรยแสง คณะวิทยาการการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
9 ปรียาพร บัวหลวง คณะวิทยาการการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
10 วรรณวิไล ยกย่อง คณะวิทยาการการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร
11 จริยา รักยิ้ม คณะวิทยาการการจัดการ สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร
12 อรุณรัตน์ พรหมลี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้    
13 พรเทพ หมื่นหาญ หลักสูตรนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก
14 ปรียนุช อุสาหะ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
15 จิรารัตน์ ภู่เสวก คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์
16 กัญประภาสร รูปโฉม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์
17 โสภา โสภาพงศ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์
18 ธัชนันท์ ทองคำ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์
19 หนึ่งฤทัย เกิดฤทธิ์ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์
20 กรรณิกา สังข์เครือ สาขาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
21 รัตนาภรณ์ กุญชร ณ อยุธยา คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
22 สรพล เถาลิโป้ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
23 ปิยะวรรณ ช่างทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
24 พันนิดา บุรีภักดี สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
25 สิริพักตร์ จั่นเพชร คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
26 จันทิมา คงนาผล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
27 อมรรัตน์ คุ้มวงศ์ คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยปทุมธานี
28 เอกนรินทร์ แก้วเพชร วิทยาลัยพลศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชุมพร