1
ประภัสสร
ใจรื่น
คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
สิริรัตน์
ตามวัน
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
อรปรียา
ตั้งฤทัยภักดิ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
ชมมนัส
อินฉิม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
ตวงพร
กลั่นเสนาะ
คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
พิมพ์วิภา
ดีตลอด
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7
จุฑามาศ
นิธิไพบูลย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8
ศันสนีย์
เจียมสกุล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9
ณัฐนรี
ยี่รงค์
คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
กษิดิศ
คุลี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
เตชินท์
ฐิตะฐาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
ณัฐพล
เอมสัมฤทธิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
ศิลามณี
สุวรรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
ณัฏฐ์จิรา
มีทรัพย์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
วรฤทัย
หอมชวน
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16
ฐิติพงศ์
คงกะเรียน
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17
อภิสิทธิ์
อู่เงิน
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18
จิรกิตติ์
เกษรบัวทอง
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19
อิทธินพ
ออมสิน
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
กษิรพงศ์
วิรัชกุล
สถาบันสมทบการชลประทาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21
ชนากานต์
แซ่แต้
คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22
ธัญพิมล
วรรณชัย
คณะเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23
สิทธิพัฒน์
สุกปลั่ง
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24
วิลาวรรณ
เสียงใหญ่
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25
ฐิตินันท์
นาคเล็ก
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26
สุชาดา
สุขวังไทร
คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
27
ฐิตาภา
แสงกล้า
คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
28
ขวัญฤทัย
พวงพิทักษ์
คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
29
นิตยา
พวงแก้ว
คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
30
ดลยา
แย้มสิน
คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
31
ชื่นกมล
มีเดช
คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
32
พีรพัฒน์
อิ่มเกษม
คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
33
ดวงกมล
สนสาขา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
34
มนัสสุภา
ขวัญเย็น
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
35
สิรินทรา
บางน้ำเค็ม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
36
สุพรรษา
เหลือวงค์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
37
ศศิประภา
ประมงค์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
38
สุทธิกานต์
ศิริวิโรจน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
39
พัณณิตา
ฉุนราชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
40
สราวุฒิ
รุ่งนฤทัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
41
กัญญามณี
แย้มกลาง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
42
เดชาดิศร
ด่านคำ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
43
ฉัตรชัย
ฤทธิ์เดช
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
44
กฤตภาส
คนบุญ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
45
นพรัตน์
มีทรัพย์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
46
พิชามญชุ์
คงมีผล
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
47
วัณณิตา
บุญกอง
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
48
พชร
นุ่มดี
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
49
เสาวภา
สังวาลวงษ์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
50
นนทกร
เทียมเพชร
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
51
ณัฐณิชา
อยู่คง
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
52
เกรียงศักดิ์
ฉุยฉาย
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
53
พงศ์พล
สีม่วง
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
54
กิตติศักดิ์
เก่ทอง
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
55
ทรงวริญ
วิรัชกุล
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
56
เกศรา
อายุโย
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
57
ชัยวัตน์
แจ่มจันทร์
คณะสัตวศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
58
กาญจนา
เรืองศิลป์
คณะสัตวศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
59
ทัศนีย์
สาหร่าย
คณะสัตวศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
60
ธันยพร
ตุ้มทอง
คณะสัตวศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
61
จันทร์ธิดา
จิตศรัทธา
คณะสัตวศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
62
ภานรินทร์
อนุวาร
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศ
มหาวิทยาลัยบูรพา
63
ลลิตา
เฉินจุณวรรณ
คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา
64
บรรพตี
วงศ์ยิ้มย่อง
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
65
ชลารักษ์
คุณาธิมาพันธ์
คณะวิทยาลัยบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
66
นพพร
แม่นแท้
หลักสูตรพรรคนาวินเหล่าทหาร
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
67
ปฏิยุทธ์
แนบนุช
หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก
โรงเรียนนายสิบทหารบก
68
นิพัทธ์
วงศ์ชื่น
หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก
โรงเรียนนายสิบทหารบก
69
จันทกานต์
ศรีทองคำ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สถาบันพระบรมราชชนก
70
มณีกานต์
ช่วยเพื่อน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สถาบันพระบรมราชชนก 
71
พิชญา
แดงแก้ว
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สถาบันพระบรมราชชนก
72
ทินารมภ์
ปองรัก
คณะบริหารธุรกิจ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
73
วิมลรัตน์
ชงประโคน
คณะบริหารธุรกิจ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
74
วริศรา
ศรีบุปผา
คณะบริหารธุรกิจ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
75
กัญญาวีร์
บัวเกิด
คณะบริหารธุรกิจ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
76
วรวรรณ
นามศร
คณะบริหารธุรกิจ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
77
สุรัส
ถี่ถ้วน
คณะบริหารธุรกิจ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
78
พัชรภา
คงกระพันธ์
คณะบริหารธุรกิจ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
79
บุษยรังสี
เชี่ยวนาวิน
คณะบริหารธุุรกิจ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
80
ศุภวิชญ์
ประเทืองบูรณ์
คณะวิศกรรมศาสตร์
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
81
จักรพงษ์
คงกะเรียน
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมฯ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
82
พรวิภา
เพชรรักษ์
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมฯ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
83
อธิปเมธี
บริรักษ์
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมฯ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
84
วราพรรณ
ชื่นสมฤทัยสุข
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมฯ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
85
กร
ทองศรีสืบสกุล
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
86
สุธินันท์
กลิ่นเจริญ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
87
สรวิศ
ฉ่ำชื่น
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
88
มติมันต์
ฤกษ์วิรี
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
89
กฤตยสิธีร์
ศรีศักดิ์นอก
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี
90
เจตน์สฤษฎิ์
พูลสวัสดิ์
คณะนิเทศศาสตร์
ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
91
จิรัสสา
ใกล้ชิด
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
92
ชนนิกานต์
ชุมรักษา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
93
ชลากร
ทองเกลี้ยง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
94
ธนวรรณ
หอมระรื่น
คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
95
คุณิตา
กิมซัง
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
96
กิตติมา
ล่องลม
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
97
กนกวรรณ
พิศิลป์
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
98
พรอาภา
แสงศรี
คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
99
เมธาพร
กุลณรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง