ผลสรุปการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2563 ของนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 15 ปีการศึกษา 2562
1 นายศุภวิชญ์ บัวทอง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 นางสาวสุรีย์พัศ เมธาไมตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 นายกรวิชญ์ เอี่ยมอักษร คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 เบญจมาภรณ์ ประกาศเกียรติ์กุล คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 พงษ์พิพัฒน์ ศรีม่วง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 วรินยุพา จงศรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 นายกฤต สุขเกษม คณะครุศาสตร์ สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 สุพิชญา มาสมัคร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 นางสาวศุภวศา เสนาพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10 นายอาจณรงค์ กือเย็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11 นางสาวอภิสรา เสิงขุนทด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12 นางสาวสุพัตรา ปิ่นจินดา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13 นางสาวศรีสุดา สืบตระการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14 จิรัฐติภรณ์ สำแดงเดช คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15 นางสาวศิรดา รัตนไพบูลย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16 ชนิกานต์ บุญลือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17 นายชนะชัย ณัฐเอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18 นายโพชฌงค์ บุปผาชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19 สิรภัทร ปานขาน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
20 วรพรรณ สายคูณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21 ธนวัฒน์ อิ่มสมบัติ คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22 นิภาพัชร โกวิทย์ศิริกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล
23 นางสาวปณาลี บุญมาก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
24 ณัฐชยา สมบัติมานะผล คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25 นายปฐม กองแก้ว นักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก
26 นายพีรวัส วิสิฐธนวรรธ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
27 นายภูมิพัฒน์ นพคุณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
28 ณัฐกานต์ ศรีคำมา คณะประมง สาขาวิชาประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 นางสาวเวณิกา ลิ้มกุลวรา คณะประมง สาขาวิชาประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 สุชานาถ อินทกูล คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 นางสาววริษา คงทอง คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
32 ภัทราภรณ์ ภิรมนา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
33 นายณัฐกิตติ์ ผจญจิตต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
34 จุฑามาศ จันทร์ลาด คณะสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
35 นายพศวัต ม่วงจีบ คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
36 กรรณิการ์ วิชชุตเวส คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
37 นางสาวชนิตา ภวะคงบุญ คณะศิลปศาสตร์เเละวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
38 กัญญาณัฐ ศรีหนูขำ คณะศิลปศาสตร์เเละวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
39 นายทินภัทร ม่วงคราม คณะศิลปศาสตร์เเละวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
40 พัทธนันท์ คำวัน คณะศิลปศาสตร์เเละวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
41 รุ่งรัศมี แก่นคำ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
42 อคิราภ์ อุดมวิชชากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
43 เบญจมาพร โพธิ์ภิขุ คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
44 นางสาวภัคจิรา บัวภารังษี คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร
45 นายภูบดินทร์ ขันแก้ว คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
46 นางสาวธนพร หงษ์ทับทิม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
47 นางสาวอารยา จันทวิจิตต์ คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
48 นายธนะรัชต์ มีมั่งคั่ง คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
49 นางสาวลักษมี หมื่นพรานคีรี คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
50 นายวีรภัทร ทัศน์คง คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
51 นายถิรพงศ์ น้อยช่อ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
52 นางสาวปิยธิดา ไกรกลาง คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
53 นายบูรพาเทพ ศิริวิโรจน์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
54 นายธัญพิสิษฐ์ ลิ้มกุล คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลับบูรพา
55 พิชญ์สินี ฉ่ำชื่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
56 ทิพย์วิมล นุ่มกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา
57 ปณิตตรา อิ่มเกษม คณะวิทยาศาสตร์ สาชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
58 นายวชิรวิทย์ แก้วอินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา
59 พรณิชา ตั่งแก้วไพฑูรย์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
60 ปพิชญา คมขำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพา
61 นางสาวปริตตา ทัศนา คณะมนุุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
62 นายธีรภัทร บัวเรือง คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
63 สวรรษา พันธ์ใหญ่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
64 ธีรารัตน์ เย็นใส คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
65 นายพงศกร เสนาะคำ คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
66 กรวรรณ เรืองทิพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
67 นายธนากร บัวคำ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
68 นางสาวณัฐนรี ปริวัฒน์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
69 นางสาวฑิตติยา อินสุข คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยบููรพา
70 นางสาวธนาภา แก้วผลึก คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบููรพา
71 กาญจนา บุญเชื้อ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพะเยา
72 นางสาวจิระวดี มั่งมี สำนักวิชาการจัดการ สาขาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
73 นางสาวธนัชญา แหจินดา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
74 นายธนาคาร ปุรินทราภิบาล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
75 นางสาวกนกพร กำปั่นวงษ์ School of International Education Yunnan University , China
76 นางสาววศินี ชูดอกไม้ School of International Education Yunnan University , China
77 กานดาภร จรูญแสง คณะอุตสาหกรรม​อาหาร​ สถาบันฯพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
78 นายธิตินันต์ พันธุพงศ์ สาขาสัตวศาสตร์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันฯพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
79 นายธรพล วิริยะกิจ คณะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ สถาบันฯพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
80 นางสาวพรกนก ไตรภพ คณะ บริหารธุรกิจ สาขา การ จัดการ อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
81 นายนที แซ่จัน คณะบริหารธุระกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
82 นายภานุวัฒน์ ผลไพศาล คณะอุตสากรรมและเทคโนโลยี  ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
83 นางสาวศศิธร แซ่เอี๊ยว คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
84 นางสาวปฐมพร อานอาชา คณะศิลปศาสตร์ สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
85 นางสาวกวิสรา นาคคีรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาลัยราชฏักนครปฐม
86 นายพีระพงศ์ เกิดแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
87 นายสิราชัณ แก้วฉวี คณะครุศาสตร์ สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
88 นายธนกร ร่วมชาติ คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
89 ศิริธัญญา ไกรทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
90 กัญญารัตน คงมั่น คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
91 นางสาวมุจลินฑ์ ม่วงงาม คณะวิิชาการออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
92 นายธนวัฒน์ ชูแก้ว คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
93 นางสาวพรรณสิริ พรรณาเหนือ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
94 นางสาวปิยาภรณ์ สุขประเสริฐ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
95 นางสาวเยาวนิตย์ ใกล้ชิด คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิต