ผลสรุปการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2566 ของนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 18 ปีการศึกษา 2565

ที่ ชื่อ - สกุล ชื่อคณะ  สาขาวิชา / หลักสูตร มหาวิทยาลัย / สถาบัน
1 นางสาวฌานิกา พินคง แพทยศาสตรบัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดล
2 นางสาววริษฐา จักษุดุลย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 นางสาวสุดารัตน์ เจริญสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 นางสาวอภิชญา ถ้วยทองคำ คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 นางสาวบุษราคัม สมพร้อม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 นางสาวสุภานันท์ นันทนกมล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 นางสาวภาวิณี แสนสุข คณะวารสารศาสตร์เเละสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8 นางสาวสุพิชญา ศิลปาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9 นางสาววีรดา ประเสริฐศรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10 นายวรภพ นิยม Thammasat Frontier School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11 นางสาวเมธาวี พุ่มพวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12 นางสาวณัชชา จอระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13 นางสาวจิราธิป แซ่ตัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14 นางสาวธัญรัตน์ บัวทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15 นายกอบเงิน เขียวอิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16 นางสาวปนิตา องค์พฤกษา คณะ​สถาปัตยกรรมศาสตร์​และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17 นางสาววรัญญา เมตตะธำรงค์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18 นางสาวชฎาพร ทองบัว คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19 ทองประกาย ปานนิมิตจิตสมาน คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล
20 นายฤทธิรงค์ กือเย็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล
21 นางสาวอติพร เกิดผล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
22 นางสาวธัชกร น้อยช่อ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 ปวรรณรัตน์ นกต่อ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 นันทกาญจน์ ศรสินชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 นางสาวมาติกา พันธุ์เปรม สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 นายภูวนัย เตี้ยทอง คณะสังคมศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 นายอนันต์ยศ ทัศนา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 นายอภิชา ตั้งพัฒน์ทอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 นายสุริยะ สุขสวัสดิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ภัทราวรรณ แดงเจริญ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 นางสาวธัญมน ปามา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
32 นางสาวรุจีรัชต์ แสงสาตร์ คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
33 นางสาวธัญรัตน์ ช่างจำ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
34 นางสาววรรวิภา กล้าหาญ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
35 นางสาวจินันภา สุกใส คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
36 นางสาวเพ็ญสิรี กลิ่นหอม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
37 นางสาวจิดาภา ฉิมโหมด คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ สถาบันฯพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
38 นางสาวมาลีวัลย์ บุญเพ็ญ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สถาบันฯพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
39 นายบุญญฤทธิ์ คงไพสันต์ นักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก
40 นางสาวพัชรภรณ์ ฉัตรทิวาพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
41 นายภูริภัทร ภิรมนา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
42 นายรุ่งโรจน์ แย้มศรวล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
43 นายธีรัศร์ มหาสุคนธ์ คณะอักษรศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
44 นายจิรายุ ทับทิมทอง คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
45 นายพงศกร บัวหลวง คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
46 นายโสภณัฐ กมลปราโมทย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
47 นางสาวณัฐนรี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
48 นายโชคอนันต์ นันทะบุตร คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
49 นางสาวเกศสุดา ทวีพร้อม คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
50 นางสาวนภัสสร ศรีดารา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
51 นางสาวบุญญิสา สุดเสนาะ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร
52 นายบุญรักษ์ บุญเหลือ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร
53 นายพลพล ลับเหลี่ยม คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร
54 นางสาวสุธินี เจริญแก้ว คณะวิทยาการจัดการ สาขานวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
55 นายปฏิภาณ นุชเจริญ คณะวิทยาการจัดการ สาขาภาษาและธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
56 นายธนภูมิ ไกรทอง คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
57 นางสาวสุพิชชา เพชรนิล คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
58 นางสาวจิราพัชร์ หินชีระนันท์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร
59 นางสาวจันทิมา แสงจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร
60 นายชนุดร ลางคุลเสน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
61 ชมพูเนกข์ ปัญญาทรัพย์สกุล คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
62 นายวีรภัทร วิทยาโรจน์วงศ์ คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค มหาวิทยาลัยบูรพา
63 นางสาวมุทิตา สุขวัฒน์ คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพา
64 ประภาวรินทร์ ทับสีนวล คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
65 นางสาวธนัญญา ไทรน้อย คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา
66 นางสาวปวีณ์ชดา เกษมสุขไพศาล คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
67 นางสาวธัญจิรา นิลดำ คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยบูรพา
68 นายธนะรัชต์ ทองภูบาล คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยบูรพา
69 นายชลสิทธิ์ ขาวผ่อง คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยบูรพา
70 นายนิติธร อยู่คง คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
71 นายวีรภัทร เอี่ยมสอาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
72 นายธนกร เรืองศรีวรพร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
73 นายธนิสร ไทยถนอม คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
74 นายชลันธร สวัสดีรักษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย​พะเยา
75 นางสาวกุสุมา พันธ์มอญ คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
76 กมลวรรณ ทองวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
77 นางสาววลินดา ขันธธรรม คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
78 นางสาวจรรยพร จีนจุ้ย คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
79 นายสุทธิพล ก๋งเกิด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพขรบุรี
80 นายวิชญ์ภาส นารถสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
81 นางสาวมนัสวรรณ นกแก้ว คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
82 นางสาวจิดาภา พรหมคุณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
83 นางสาวนิศานาถ บุญนำศิริจิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
84 นางสาวศิริพร ชวนสำราญ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
85 นางสาวชยาภรณ์ ทิมทอง คณะบริิหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด
86 นางสาวชญานี คงเรียน คณะนิติศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​รามคำแหง
87 นางสาวธีราภรณ์ มีศักดิ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
88 นายไทสุธี จอกกระจาย เเขนงวิชาการจัดการการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
89 นายธนรัชต์ สัยประภาศ คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาเขต 
90 นางสาวรุจรดา วิชิตธารารักษ์ คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาเขต 
91 นายลัทธพล เอี่ยมสะอาด คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาเขต 
92 นางสาววรวลัญช์ ปานแพร คณะบริหารธุรกิจ วิิทยาลัยอาชีพวังไกลกังวล
93 นางสาวหทัยภัทร จันทวาสน์ ไม่ประสงค์ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  
94 นางสาววิเนตรา แย้มสิน ไม่ประสงค์ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  
95 นายเมธัส พลอยม่วง ไม่ประสงค์ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  
96 นายก้องภพ ชุมทอง ไม่ประสงค์ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา