1 สุพรรษา สุขสำราญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 สิริมา ศรีมาทรัพย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 สุกันยา ชะลูด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4 วิลาวรรณ นิลประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร
5 ทัศนีย์ เอี่ยมสะอาด คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ชุติมณฑน์ แนบนวล คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร
7 พรชนก ชาญณรงค์ คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการจัดการ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 ปฐมพร กุญชร ณ อยุธยา หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก
9 ประภาส บุตรเจียมใจ หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก
10 กนกวรรณ พราหมณ์น้อย คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
11 อรุณวรรณ กัลยาณกิตติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
12 สันดุษิต เลือดแดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
13 รักพงษ์ ทองดีนอก สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
14 อัญชลี ยิ้มน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
15 พรพรรณ ชุบทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
16 ธนพล เจเถื่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
17 รัชพงค์ คงกำเนิด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
18 สิทธิวุฒิ ม่วงมั่งมี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
19 นฤพล สถาพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
20 เสกสรร แย้มถนอม คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
21 ทิพย์ภาพร แย้มศรวล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
22 ปัญญิศา จรูญฉาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
23 ชัยรัตน์ ทองโปร่ง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
24 ไพลิน ได้รูป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
25 สายลม พานทอง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
26 วชรณรงค์ สิทธิด่าง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
27 คุณานันต์ มณฑา สาขาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยดุสิตธานี