1 นางสาวยาใจ สายพิรุณทอง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2 นายวรฉัตร ลีธีระ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
3 นางสาวอาริตา เกิดประดับ คณะวิทยาการจัดการ  สาขาการตลาด   มหาวิทยาลัยศิลปากร
4 นายนิชนันท์ จิตรตระกูล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
5 นางสาวณิชามน อัศดรไพรศานติ์ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 นางสาวถิราพร สายน้ำเขียว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
7 นางสาวธารินี กิจก้อง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร
8 นางสาวชลธิชา กลิ่นมาลี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด  มหาวิทยาลัยศิลปากร
9 นางสาวอริญญา ปิ่นแก้วกาญจน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันฯพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
10 นายกัมพล มุสิกสิน หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรี่ยนนายสิบทหารบก
11 นายนันทพล บุญเพ็ง หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรี่ยนนายสิบทหารบก
12 นายภาคินัย คุณพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์           
13 นายจิตตนันท์ คำหอม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์           
14 นางสาวประภาพรรณ ใจกล้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี         มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์           
15 นางสาวชุติมา ศรีทองเทศ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี        มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์           
16 นางสาวภาวิณี งามพงศ์พิสุทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
17 นางสาวศศิธร เณรบางแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
18 นางสาวดวงสมร ชื่นนคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
19 นางสาวลลิตา อังคาระอาพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
20 นายกิตติธัช เฮงย้ง คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
21 นางสาวทิติยา มัจฉา คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
22 นายณัฐวีร์ ชิตพิริยันต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย