1

ศุภิสรา   สาดะระ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล

2

สุจินา  บุญยืนมั่น

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล

3

จารุวรรณ   งามหลาย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4

ภัทรวดี   โอฬารวัตร

คณะวิทยาลัยสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5

ดรุณี   แปลงศรี

คณะมนุษยศาสตร์  สาขา ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6

อัจฉรา   นาแพร่

คณะเศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7

วิษณะ  มัณยานนท์

คณะเศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8

ยุทธการ  โอฬารวัตร

สถาบันสมทบวิทยาลัยการชลประทาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9

ศักรินทร์    เจริญรุจิโรจน์

คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเคมี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

10

วงศกร  เพชรสมบัติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวเครื่องกล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

11

ณัฐสิทธิ์   ฉัตรแก้วมณี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

12

ปรารถนา    โพธินิยม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

13

พฤฒิพงศ์    จอกกระจาย

คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

14

นฤมล    สืบตระการ

คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

15

ฐิติมา   ธรรมเนียม

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

16

ชนิกานต์   ใจดี

คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

17

ทิพวรรณ   พันธุ์ศิริ

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

18

นพวรรณ   บุญคง

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

19

ลลิตพรรณ    หมั่นจิตร

คณะเทคนิคเภสัชกรรม

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

20

รัชฎา   แย้มศรวล

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

21

สัมพันธ์    สังข์เครือ

คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

22

ณัฏฐณิชา ล่องพาณิชย์

คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

23

เพชรดา   อาจขาว

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

24

กนกวรรณ  ผูกพันธ์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

25

ปวีณา  น่วมสุวรรณ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

26

วิมลมาศ  สุมาลย์ทอง

สาขาวิชาบัญชี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

27

รัฐปกรณ์  วิชญธน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

28

พรณิภา   ปองรัก

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

29

สิทธิพงษ์  เจริญกิติศัพท์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

30

นวรัตน์   สืบตระการ

สำนักวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

31

นางสาวกวินนา อินทสังข์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

32

เพ็ญศิริ   อินทร์ทอง

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

33

 นางสาว พิชามล อนุพันธ์

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

34

 นาย สุรวิทย์ นวารัตน์

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

35

อธิป   หนูพันธ์

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

36

ดารารัตน์   ชังบัว

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

37

อังคณา     โตใหญ่

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

38

กมลชนก  อยู่รัตน์ 

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

39

กานต์ติมา  ประเทืองบูรณ์

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

40

สุวัชราพร   เพ็งสอน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

41

กมลพรรณ   แก้วเกร็ด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

42

ธนพล    บุญรอด

คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาการจัดการโรงแรม

วิทยาลัยดุสิตธานี

43

 นาย พรเทพ บุญทองสุข

คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาการจัดการโรงแรม

วิทยาลัยดุสิตธานี

44

ณัฐพงษ์   ตรงเที่ยง

จ่าทหารเรือ

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

45

ประกฤต    ทิพย์เนตร

นายสิบทหารบก

โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์

46

อกนิษฐ์    พรหมสวัสดิ์

นายสิบทหารบก

โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์

47

รณชัย  ฤทธิ์เดช

นายสิบทหารบก

โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์

48

วรพนธ์   บุญทิม

นายสิบทหารบก

โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์

49

กิจจา      ศรีเจริญ

นายสิบทหารบก

โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์

50

ณัฏฐภัทร   กิจขุนทด

นายสิบทหารบก

โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์

51

ธนากร     อบเชย

นายสิบทหารบก

โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์

52

ธีรวิทย์ สมบุญ

นายสิบทหารบก

โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์

53

อรรคเดช   สุขอินทร์

นายสิบทหารบก

โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์

54

 นาย ไพรัช โผดโผน

นายสิบทหารบก

โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์

55

 นาย ปวริศ พึ่งพล

นายสิบทหารบก

โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์

56

 นาย ปภาวิน กลั่นเจริญ

นายสิบทหารบก

โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์

57

 นาย จตุรงค์ เอี่ยมคงสี

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมป์ฟอร์ด

58

 นาย ธนวัฒน์ มาทโฮ้

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมป์ฟอร์ด

59

 นางสาว พิชานุช ถาวรนันท์

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมป์ฟอร์ด

60

 นาย ลัทธพล แสงจันทร์

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

61

 นาย สมชาย แซ่ลี้

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

62

 นาย จิรยุทธ์ นุ่มกลาง

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

63

 นาย กิตติศักดิ์ ชัยแก้ว

ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

64

 นาย ณัฐวัฒน์ ศรีมาทรัพย์

คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

65

 นางสาว สิรคุปต์ กิจวัชรมงคล

คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

66

 นาย นภนันท์ เอี่ยมอำนวย

คณะศรุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

67

นางสาวภานุมาศ  แก้วกระจ่าง

ผู้ช่วยพยาบาล

โรงเรียนวิภาวีบริบาล

68

 นาย จิรพล อมรธรรมวุฒิ

ไม่ประสงค์ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

69

 นาย ชาญวิทย์ สถิตบุญเลิศ

ไม่ประสงค์ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

70

 นาย พงษ์เทพ ภู่เพชร

ไม่ประสงค์ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

71

 นาย นันทวิทย์ วงศ์ศักดิ์ขนิษฐ

ไม่ประสงค์ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

72

 นางสาว ชนิกานต์ แดงเจริญ

ไม่ประสงค์ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

73

 นาย อรรตวุฒิ เกียรติทับทิว

ไม่ประสงค์ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา