1 นายนพรัตน์ ชัยเจริญวิมลกุล  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พระบรมราชชนก) มหาวิทยาลัยมหิดล
2 นายพชรพล คงมั่น คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 นายวุฒิพงษ์ คีรีวัฒน์ คณะรัฐศาสตร์  สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 นายณรงค์ชัย กือเย็น คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาไฟฟ้าสื่อสาร  มหาวิทยาลัยมหิดล
5 นางสาวณัฐชยา ลีธีระ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
6 นางสาวจีมิน ยู วิทยาลัยนานาชาติ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล
7 นางสาวสถิระพร กอกสูงเนิน คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8 นายเกียรติศักดิ์ ไซรพันธ์แก้ว วิทยาลัยนานาชาติสิริธร  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9 นายอนุสิกข์ ทองแผ่น วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10 นางสาวนลินี มีมาก วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11 นายไชยวัฒน์ กลิ่นลำภู คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 นางสาวโสรญา ก้อนทอง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 นางสาวปัญจพร ใกล้ชิด คณะสังคมศาสตร์  สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 นางสาวนภัสสร โอฬารวัต คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 นางสาวระวีวรรณ ตุ้มทอง คณะวนศาสตร์  สาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 นางสาวบุญสิริ สังขศิลปชัย  คณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 นายธิติพล อ่วมอิ่ม พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
18 นายบุญญฤทธิ์ เทพกรณ์ คณะเกษตรศาสตร์กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 นายนันทวัฒน์ พรมหาชัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 นายสุทธิพงศ์ นิภารัตน์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 นางสาวสายชล วงศ์ศรีนาค คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า
22 นางสาววริชยา เพิ่มบุญ  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า
23 นางสาวสุทธาภา พรมสะอาด  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า
24 นางสาวนวพร นวไพบูลย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร
25 นายยุทธชัย สมประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
26 นายประกฤษฏิ์ กรีดกราย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
27 นายภูริเดช บุตรเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
28 นายดนุพล แสนสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
29 นางสาวกนกพร เกษมศรีวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
30 นางสาวสุทธิดา ขุนประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 นางสาวปรียาภรณ์ ทองรอด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
32 นางสาวลดาวัลย์ แพรงาม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
33 นางสาวอริสรา พงศ์พันธุ์อนุสรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
34 นางสาววันวิสาข์ ปุณณรัตนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
35 นายธณัชวัฒน์ เจตนา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
36 นางสาวพัชรา สวัสดี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
37 นางสาวนุชนาฏ เหมือนท่าไม้ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
38 นางสาวบุปผา แสงขาว คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
39 นางสาวอรพรรณ ทองตระกูล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
40 นางสาวณัฏฐา เกิดโพธิ์คา คณะวิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
41 นางสาวบุรัสกร อ้นไพรวัลย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร
42 นางสาวศลิษา ใกล้ชิด คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร
43 นางสาวปาจรีย์ มีมั่งคั่ง คณะวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
44 นายบวรพล ทันสมัย คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร
45 นายอภิชัย ชุ่มชื่น คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
46 นายยุคลเดช สินสิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าฯลาดกระบัง
47 นางสาวรุ่งนภา บุญคง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าฯลาดกระบัง
48 นายอัญวัชร์ อยู่ยืด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
49 นายอรรถนนท์ จันทร์อ่อน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
50 นางสาวกนกลักษณ์ กล่ำมอญ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
51 นางสาวฐิตินันท์ นุ่นพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
52 นางสาวจรีภัทร ทรัพย์เจริญ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
53 นายณัฐภูมิ สืบสมบัติ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
54 นายวรกิตติ์ พันธ์ลิมา  คณะสัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
55 นายศุภชัย จิตพะวง สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
56 นางสาวจุฑามาส สุขอิ่ม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
57 นางสาวภัทราภรณ์ คงมา  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
58 นางสาวเพ็ญพิชชา คงนาผล คณะเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
59 นางสาววิภาวี วิชิตธารารักษ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาน 
60 นางสาวธมลวรรณ รื่นรมย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
61 นางสาวรีวรรณ คิดรอบ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
62 นายณัชพล สุราภา คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
63 นางสาวกนกวรรณ ริมเถื่อน คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
64 นายเอกชัย กรพิจิต คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
65 นายวรเชษฐ์ ทองเขียว คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
66 นายชลสิต ถอดรูป คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
67 นายศักรินทร์ ศรีเจริญ คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
68 นายตรีฑาวัฒน์ ยะโสธร คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
69 นายงามพงษ์ ชื่นนคร นักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก
70 นายตรีโรจน์ ชลมุล นักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก 
71 นายกิตติชาติ แนบนุช นักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก 
72 นายธเณศ สายทองดี นักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก 
73 นายเอกลักษณ์ หมอยา นักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก
74 นางสาวสุกัญญา อุทัยชิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
75 นางสาวสุปราณี แพงน้อย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
76 นายโยธิน ศิริไพรทอง คณะวิทยาลัยนวัตกรรม สาขาการจัดการค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
77 นางสาววิชุดา เพ็ชรมณี คณะวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
78 นางสาวพรรณผกา วงศ์ศิริวิบูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
79 นางสาวจิราพร ป้านสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
80 นางสาวอารยา วาสุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
81 นางสาววิรัญญา ซุ้นจีน คณะศึกษาศาสตร์ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
82 นายสุริยา พานทอง คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
83 นายสิทธิพจน์ เหนี่ยวพึ่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
84 นางสาวสกุณา สุเชาว์ฤทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
85 นายณัฐดนัย ฉิมพาลี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
86 นายรัตนพงค์ บัวจันทร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
87 นางสาวศิรประภา มั่นซื่อตรงดี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
88 นายธีรพงศ์ หว่านพืช คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
89 นางสาวขนิษฐา สันทอง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
90 นางสาวบัวบูชา ลาภก่อเกียรติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
91 นางสาวชนิษฐา แดงโชติ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
92 นางสาวสุธัญญา พุ่มจันทร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
93 นางสาวสุพรรษา แสงสว่าง ไม่ประสงค์ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  
94 นายอนุสิทธิ์ ห่างไธสงค์ ไม่ประสงค์ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  
95 นางสาวกัลยา บุษบา ไม่ประสงค์ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  
96 นายปฐวี พรเกียรติคุณ ไม่ประสงค์ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  
97 นางสาวกฤษณา สุขเมือง ไม่ประสงค์ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  
98 นายอธิป แดงกระจ่าง ไม่ประสงค์ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  
99 นายศิวกร ศุภพงศกร ไม่ประสงค์ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา