SCHOOL2
 
โรงเรียนรักษ์วิทยา เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเปิดขยายชั้นเรียน เปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าบรรจุเป็นบุคลากรโรงเรียน
 
 ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

 ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม  2563

 

วิชาที่เปิดรับสมัคร สำหรับภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563

        1.     ครูสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ระดับชั้นอนุบาลและมัธยมศึกษา ด่วน
        2.
 ครูสอนวิชาสังคมศึกษาฯ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
        3.
 ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
        4.
 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษา    ด่วน
5.  ครูพี่เลี้ยงอนุบาล (ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา) ระดับชั้นอนุบาล    ด่วน

 

 คุณสมบัติ

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือกำลังเรียนอยู่ชั้นปีสุดท้ายหรือคาดว่าจะจบภายในภาคการศึกษาที่รับสมัคร
  2. สำเร็จการศึกษาตรงสาขาที่เปิดรับ และ/หรือ มีความถนัดในสาขาวิชาที่เปิดรับ
  3. หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. ยินดีปรับตัวตามวัฒนธรรมองค์กร  เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน
  5. มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยัน มีน้ำใจ ต่อหน้าที่ที่ตนต้องรับผิดชอบ
  6. มีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพครูและสามารถเป็นครูที่ดีได้
  7. ต้องไม่ติดสัญญาหรือภาระงานกับที่ทำงานเดิม และหากผ่านการพิจาณาแล้วเริ่มงานสามารถทำงานได้อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
  8. หากเป็นเพศชายต้องต้องไม่มีภาระทางทหาร (มีใบ สด.43 หรือ สด.9)
 
 วิธีการรับสมัคร
  1. สามารถกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนใบสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่)  ระหว่างสถานการณ์โควิดระบาดโรงเรียนให้ส่งใบสมัครออนไลน์เท่านั้น
  2. โดยแนบใบสมัครสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณาให้ฝ่ายบริหารพิจารณาก่อนได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (อัพโหลดไฟล์เป็นนามสกุล .pdf เท่านั้น) ** โรงเรียนเปิด Email พิจารณาใบสมัครที่่ส่งข้อมูลมาทุกวัน **
  3. หลังจากยื่นเอกสารใบสมัคร และ/หรือ ส่งเอกสารทางอีเมลล์เรียบร้อย หากคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์-ตรงสาขาที่ว่างหรือรับสมัคร โรงเรียนจะติดต่อกลับทางโทรศัพท์มือถือพร้อมนัดสอบสอน-สัมภาษณ์กับทางผู้บริหารในเวลาต่อไป
  4. อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา-ความสามารถและจะปรับตามฐานวุฒิเงินเดือนหลังจากผ่านช่วงทดลองงานหรือผ่านการนิเทศการสอนจากทางผู้บริหารและเป็นไปตามข้อตกลงขององค์กร
  5. ใบสมัครที่ส่งมาทุกฉบับโรงเรียนจะเก็บไว้พิจารณา 1 ภาคการศึกษา และโรงเรียนยินดีพิจารณาบัณฑิตจบใหม่ที่มุ่งมั่นและมีคุณภาพเข้าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
 1.  
เอกสารประกอบการพิจารณา
  1. สำเนาแสดงผลการเรียน Transcript หรือ สำเนารับรองผลการศึกษาหากอยู่ในชั้นปีสุดท้าย
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. รูปถ่ายขนาด 1.5 - 2 นิ้ว
  5. สำเนา สด.43 หรือ สด.8 (เฉพาะเพศชาย)
  6. เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยขน์ต่อการพิจารณา เช่น ผลงาน/กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม-อบรบ ในช่วงการศึกษา เป็นต้น
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  1. สอบถามรายละเอียดผ่านทาง  line5  LINE-ID. @Rakwittaya  
  2. สอบถามรายละเอียดผ่านทาง inbox เพจ www.facebook.com/Rakwittaya 
  3. สอบถามผ่านทางโทรศัพท์ 0 3282 5823

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครงาน รับสมัครครู โรงเรียนเอกชน รับสมัครครูหัวหิน รับสมัครครูประจวบคีรีขันธ์ เอกชน ครูรักษ์วิทยา ปราณบุรี หัวหิน สมัครงานหัวหิน สมัครงานปราณบุรี ประจวบ หางาน รับสมัครครู