2565 

ประกาศและการรับสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2565

 
 
ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับอนุบาล - เตรียมอนุบาลสองภาษา miniD
  ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับประถมศึกษา miniD
 
ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น miniD
 
ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย miniD
 
ประกาศนักเรียนโควตาของนักเรียนโรงเรียนเดิม ขึ้นชั้น ป.1 ม.1 และ ม.4 ประกาศ 30 ธ.ค.2564
 
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 miniD
 
ใบข้อมูลกิจกรรมของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอระเบียบการ