ห้องเรียนพิเศษเตรียมทหาร Pre Cadet : PC

      โรงเรียนรักษ์วิทยาเปิดห้องเรียนพิเศษเตรียมทหารระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนห้องละไม่เกิน  30 คน ในการดูแลและสอนโดยทีมครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตลอดทั้ง 3 ปี เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐาน เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย ด้านวิชาการ และด้านเจตคติที่ดีเพื่อเป็นนักเรียนเตรียมทหาร โดยทำการสอน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อจบหลักสูตรนักเรียนสามารถเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

PC1

          วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมเข้าสู้รั้วโรงเรียนเตรียมทหาร
   2. เพื่อให้นักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมเข้ารับการฝึกทดสอบ
   3. เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ

          การจัดการเรียนการสอน

   1. เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ
   2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา) คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และการเตรียมความพร้อมสมรรถนะด้านร่างกาย

          รายวิชาเพิ่มเติม สำหรับห้องเรียนเตรียมทหาร

ม.1  เทอม 1 : คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 การศึกษาชีววิทยา พัฒนาการทางฟิสิกส์ ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม1  สมรรถภาพร่างกาย   
ม.1  เทอม 2 : คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2  เซลล์และการทำงานของเซลล์ แรงและกฎการเคลื่อนที่ อะตอมและตารางธาตุ  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม2 สมรรถภาพร่างกาย   
ม.2  เทอม 1 : คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 วิวัฒนาการ สมดุลกล ปริมาณสัมพันธ์  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม3 สมรรถภาพร่างกาย
ม.2  เทอม 2 : คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4  เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ  งานและพลังงาน สารละลาย ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม4  สมรรถภาพร่างกาย   
ม.3  เทอม 1 : คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 โครโมโซมและสารพันธุ์กรรม  การเคลื่อนที่แนวตรง  ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม5  สมรรถภาพร่างกาย   
ม.3  เทอม 2 : คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โมเมนตัมและการชน พันธะเคมี  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม6  สมรรถภาพร่างกาย   
 

PC2

  
แผนการรับเข้าปีการศึกษา 2564
          จำนวนรับปีการศึกษา 2564  : 1 ห้องเรียน  
30  คน
          ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคเรียนที่ 1 
15,000 บาท
          ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคเรียนที่ 2  
15,000 บาท
          ค่าหนังสือและอุปกรณ์ประกอบการเรียนโดยประมาณการต่อปีไม่เกิน         
3,000 บาท

          บุตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกได้ต้นสังกัดในส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ 2,381 บาท / ภาคเรียน

กำหนดการรับเข้า-วันสอบเข้า
          รายละเอียดการรับเข้า 2564 ห้องเรียนพิเศษเตรียมทหาร PC                
คลิกที่นี่
          กำหนดการสอบเข้าห้องเรียนพิเศษเตรียมทหาร PC  รอบที่ 1
17 มกราคม 2564
          กำหนดการสอบเข้าห้องเรียนพิเศษเตรียมทหาร PC  รอบที่ 2
21 มีนาคม 2564