ทำไม ? ต้องเลือกอนุบาลที่รักษ์วิทยา

K1

   เพราะรักษ์วิทยา เราเน้นความสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กพัฒนาเต็มตามศักยภาพของความเป็นมนุษย์ ทั้งร่างกายจิตใจ สังคม และสติปัญญา แบบองค์รวม โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มุ่งส่งเสริมศักยภาพของเด็กเฉพาะตน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของกิจกรรมที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้โดยการลงมือทำ ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตัวเองจากประสบการณ์จริง ก่อให้เกิดการเรียนรู้  เป็นการผสมผสานนวัตกรรมการสอนต่าง ๆ ได้แก่ การเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) การเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (STEM) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามธรรมชาติในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละช่วงวัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพสูงสุดเป็นรายบุคคล

     โดยทางโรงเรียนได้มีการกิจกรรมพัฒนาประสาทสัมผัสรับรู้ กิจกรรมทางภาษา กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว กิจกรรมศิลปะ กีฬาและว่ายน้ำ ฯลฯ รวมถึงการเรียนรู้ที่อาศัยการบ่มเพาะและซึมซับผ่านกิจวัตรประจำวัน ที่สร้างให้เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถจากการปฏิบัติจริงจนชำนาญ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสรรพสิ่งและเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัว

       กิจกรรมในห้องเรียนมีการเรียนรู้หลากหลายอย่างเกิดขึ้นไปพร้อมๆ กัน เด็กสามารถเลือกตามความสนใจเป็นส่วนใหญ่ แต่ครูจะชักชวนให้เด็กฝึกทักษะจากสื่อหลากหลาย และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ตามความพร้อมของเด็กแต่ละคน ทั้งเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก และรายบุคคลสลับกันไป โดยคำนึงถึงความแตกต่างของเด็กแต่ละคนในทุกด้าน เน้นให้เด็กๆ เรียนรู้อย่างมีความสุข กล้าพูดกล้าแสดงออก รักการเรียนรู้ ริเริ่มสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมประจำใจ

K2.1
      แนวการสอนที่รักษ์วิทยา

   • แบบโครงการ (Project Approach)  เป็นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งซึ่งให้ความสำคัญกับเด็ก ส่งเสริมให้เด็กแสวงหาคำตอบจากการเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึกเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยที่เด็กหรือครูร่วมกันกำหนดเรื่องที่ต้องการเรียนรู้ แล้วดำเนินการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและจากแหล่งเรียนรู้
   • การเรียนการสอนแบบไฮ/สโคป  สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ได้ทุกกิจกรรม เพราะกระบวนการและวิธีการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กเปิดกว้างมีการคิดการปฏิบัติ ตามวงจรของการวางแผน  การปฏิบัติ และการทบทวน (Plan-Do-Review cycle ) เมื่อทำกิจกรรมแล้วเด็กสามารถที่คิดกิจกรรมอื่นต่อเนื่องได้ตามความสนใจ
   • การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) เป็นการจัดสภาพการณ์ให้เด็กเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง (Active Learning) ซึ่งใช้การบูรณาการสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีลักษณะการจัดการเรียนรู้ 5 ประการได้แก่
    1. จัดการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการ
    2. เชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจำวันและการทำอาชีพ
    3. พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
    4. จัดกิจกรรมให้ท้าทายความคิดของเด็กปฐมวัย
    5. เปิดโอกาสให้ เด็กได้สืบค้น นำเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหา  เป็นการสร้างประสบการณ์ ผ่านการเล่นและการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถาม การสืบค้น การรวบข้อมูล และวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ และเด็กต้องการโอกาสนำเสนอผลงานที่ผ่านการคิดที่เหมาะสมกับระดับ พัฒนาการของเด็กปฐมวัย

กิจกรรมพิเศษที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

•  กิจกรรมพละและว่ายน้ำ
•  กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
•  กิจกรรมศิลปะ
•  กิจกรรมดนตรีและนาฏศิลป์

 K3

กิจกรรมประจำวัน

       08.00 น. - 08.15 น กิจกรรมหน้าเสาธง  ออกกำลังกายตอนเช้าประกอบเพลง
  08.15 น. - 09.00 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ/ภาษาอังกฤษ/ศิลปะ/พลศึกษา/ว่ายน้ำ/ดนตรีและนาฏศิลป์ สลับกันแต่ละวัน
  09.00 น. - 09.45 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้
  09.45 น. - 10.30 น. กิจกรรมฝึกทักษะต่างๆ ได้แก่ การเขียน การอ่าน  การเล่นตามมุมการเรียนรู้ บทบาทสมมติ เกมการศึกษา
  10.30 น. - 11.15 น. กิจกรรมกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม
  11.15 น. - 12.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  12.15 น. - 13.00 น. ล้างหน้า ล้างมือ แปรงฟัน 
  13.00 น. - 14.45 น. นอนกลางวัน
  14.45 น. - 15.00 น. ดื่มนม อาหารว่าง
  15.00 น. - 15.15 น. กิจกรรมโฮมรูม ทบทวนการเรียนการสอนก่อนกลับบ้าน

 

แผนกำหนดการรับเข้าอนุบาลรักษ์วิทยา 2565

   1. ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 หลักสูตรปกติ
   2. ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 หลักสูตรห้องเรียนโครงการเสริมศักยภาพภาษาอังกฤษ (GrapeSeed)

คุณสมบัติทั่วไป

   1. เข้าชั้นอนุบาลปีที่ 1 ต้องมีอายุ 3 ปีเต็ม ขึ้นไปวันเปิดภาคเรียน 
   2. นักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย และ/หรือ อายุนักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์
   3. เข้าชั้นอนุบาล 2-3 พิจารณาจากชั้นเรียนก่อนหน้าจากโรงเรียนเดิม และ อายุเป็นไปตามเกณฑ์

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

   1. ผู้ปกครองติดต่อสมัครเรียนระดับอนุบาลที่ห้องธุรการโรงเรียน พร้อมนำนักเรียนมาให้ครูระดับอนุบาลสัมภาษณ์เพื่อประเมินพัฒนาการของเด็กในวันสมัคร พร้อมแจ้งผลการคัดเลือกในวันเดียวกัน
   2. ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียน นำเอกสาร/หลักฐานในการเข้าศึกษาต่อ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น (เต็มจำนวน) ของภาคเรียนที่ 1 ที่ห้องธุรการโรงเรียน ภายในระยะเวลาที่กำหนด เฉพาะหลักสูตรห้องโครงการ GrapeSeed สามารถแบ่งจ่ายได้ตามระเบียบการของห้องโครงการเสริมศักยภาพภาษาอังกฤษ

 เอกสาร/หลักฐานในการเข้าศึกษาต่อ

           1. รูปถ่ายของนักเรียนขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว   จำนวน  1 รูป 
  2. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน   จำนวน  1  ชุด
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน     จำนวน  1  ชุด
  4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง  จำนวน  1  ชุด
  5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง จำนวน  1  ชุด
  6. แบบรายงานผลการเรียนหรือสมุดพก (ถ้ามี)  


 
ระยะเวลาสมัครเข้าศึกษา/สถานที่รับสมัคร

        พฤศจิกายน 2564  ถึง พฤษภาคม 2565 ที่ห้องธุรการโรงเรียนรักษ์วิทยา ชั้น 1 อาคาร 60 ปีรักษ์วิทยา

วันจำหน่ายแบบเรียน ชุดนักเรียน ชุดพละของโรงเรียน เครื่องนอน ระดับอนุบาล

            รอบที่ 1
วันที่ 30-31 เมษายน 2563   เวลา 08.30-15.30 น.
ราคารวมไม่เกิน 5,000 บาท*
  รอบที่ 2
วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2563   เวลา 08.30-15.30 น.
ราคารวมไม่เกิน 5,000 บาท*