แผนศิลป์ : สังคมศึกษา – ภาษาอังกฤษ
       โรงเรียนรักษ์วิทยามีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนศิลป์ : สังคมศึกษา – ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ห้องเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีจำนวนนักเรียนไม่เกินห้องละ 40 คน ทั้งนี้ก็มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ(องค์ความรู้/ศักยภาพ)ของผู้เรียนทุกกลุ่มและเป็นแผนการเรียนทางเลือกสำหรับผู้เรียนที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อคณะทางด้านสายศิลป์ในระดับอุดมศึกษา โดยผู้เรียนที่เลือกเรียนต่อในสายศิลป์ : สังคมศึกษา – ภาษาอังกฤษ จะได้เรียนในรายวิชาพื้นฐานตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) กำหนดไว้ นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนในรายวิชาเพิ่มเติมตามที่หลักสูตรสถานศึกษาได้กำหนดขึ้น ได้แก่ กฎหมายในชีวิตประจำวัน อู่อารยธรรม นวัตกรรม นาฏศิลป์ ภาษาเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น

mathsci

วัตถุประสงค์ของห้องเรียนแผนศิลป์ : สังคมศึกษา – ภาษาอังกฤษ

  1. เพื่อมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้ตอบสนองต่อ(ความถนัด/ศักยภาพ)ของผู้เรียนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
  2. เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียนที่มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อคณะทางด้านสายศิลป์ในระดับอุดมศึกษา
  3. เตรียมความพร้อมของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามที่ผู้เรียนมีความถนัดและความสนใจ

 

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม

     
รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์  สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ  อังกฤษ
 
รายวิชาเพิ่มเติม
นวัตกรรม ภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษ-อ่านเขียน อังกฤษ-ฟังพูด อังกฤษ-ไวยากรณ์ ว่ายน้ำ นาฏศิลป์


รายวิชาเพิ่มเติมของห้องเรียนสายศิลป์ : สังคมศึกษา – ภาษาอังกฤษ

     
ม.4 เทอม 1
 
คมคิดคำเขียน  กฎหมายในชีวิตประจำวัน  นาฏศิลป์ ว่ายน้ำ  ภาษาจีน  นวัตกรรม ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
ภาษาอังกฤษฟังพูด  ภาษาอังกฤษไวยากรณ์
 
ม.4 เทอม 2 
 
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  อู่อารยธรรม  นาฏศิลป์ ว่ายน้ำ  ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
ภาษาอังกฤษฟังพูด  ภาษาอังกฤษไวยากรณ์  นวัตกรรม
 
ม.5 เทอม 1
 
ศาสนาสากล  คิดวิเคราะห์ผ่านการเขียนบทภาพยนตร์  ภาษาจีน ว่ายน้ำ  นวัตกรรม ภาษาอังกฤษไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษฟังพูด  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน  นาฏศิลป์     
 
ม.5 เทอม 2 
 
ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง  การเขียนบทภาพยนตร์  ภาษาจีน  ว่ายน้ำ  นวัตกรรม 
ภาษาอังกฤษไวยากรณ์  ภาษาอังกฤษฟังพูด  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน นาฏศิลป์
 
ม.6 เทอม 1
 
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย  ภาษาและการพินิจแนวคิด  ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ นวัตกรรม ภาษาอังกฤษไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษฟังพูด  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน  ว่ายน้ำ  การบัญชีเบื้องต้น  นาฏศิลป์ 
 
ม.6 เทอม 2
 
อาเซียนศึกษา  วรรณกรรมวิจารณ์  ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษไวยากรณ์  นวัตกรรม  ภาษาอังกฤษฟังพูด
ภาษาอังกฤษอ่านเขียน  ว่ายน้ำ  การบัญชีเบื้องต้น

 

ทำไมต้องเลือกเรียนแผนการศิลป์ สังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ ที่รักษ์วิทยา
   • ได้เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมภาษาอังกฤษที่เข้มข้นที่หลากหลาย รวม 8 คาบ/สัปดาห์ ภาษาจีน 2 คาบ/สัปดาห์
   • หลังจากจบการศึกษาชั้น ม.6 จากรักษ์วิทยา มีโอกาสเลือกสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้หลากหลายคณะ ตามความสามารถที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน
   • จบสายศิลป์ที่รักษ์วิทยาสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้ 100 เปอร์เซนต์
   • มีครูให้คำแนะนำเรื่องสาขาและคณะในระดับอุดมศึกษา
   • เมื่อจบ ม.6 ที่รักษ์วิทยา มีค่าคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรักษ์วิทยา อยู่ในเกณฑ์สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด สังกัดและประเทศ
 
       ผลสอบระดับชาติ O-NET ระดับชาติ ชั้น ม.6 รักษ์วิทยา คะแนนเฉลี่ยสูงสุดอันดับ 1 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
       1. คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาภาษาไทย ม.6 สูงสุดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  57.84          
       2. คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ ม.6 สูงสุดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  39.25
       3. คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ม.6 สูงสุดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  41.20
       4. คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6 สูงสุดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  33.88
อ้างอิงข้อมูลจาก สทศ. https://www.niets.or.th

ONETM661

ค่าเฉลี่ย O-NET ลำดับที่ 1 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดใน 4 กลุ่มสาระ
ประกาศนียบัตรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
thai1 math1
SCI1SOC1 
 
แผนการรับเข้าปีการศึกษา 2563 
          จำนวนรับปีการศึกษา 2563 ห้องศิลป์ สังคม : 1 ห้องเรียน
40  คน
          ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ภาคเรียนที่ 1
13,580 บาท
          ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ภาคเรียนที่ 2
10,866 บาท
          ค่าหนังสือและอุปกรณ์ประกอบการเรียนโดยประมาณการต่อปีไม่เกิน
5,000 บาท

          บุตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกได้ต้นสังกัดในส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ 2,216 บาท / ภาคเรียน

กำหนดการรับเข้า-วันสอบเข้า
          รายละเอียดการรับเข้าปีการศึกษา 2563 ห้องศิลป์ สังคม : 1 ห้องเรียน               
คลิกที่นี่
          กำหนดการสอบเข้าห้องเรียนห้องศิลป์ สังคม รอบที่ 1
14 ธันวาคม 2562
          กำหนดการสอบเข้าห้องเรียนห้องศิลป์ สังคม รอบที่ 2
15 กุมภาพันธ์  2563