แผนศิลป์ : ศิลป์ การจัดการธุรการค้าสมัยใหม่ MTM
       โรงเรียนรักษ์วิทยามีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนศิลป์ ทั่วไป : ศิลป์ การจัดการธุรการค้าสมัยใหม่ MTM  จำนวน 1 ห้องเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีจำนวนนักเรียนไม่เกินห้องละ 30 คน ทั้งนี้ก็มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ(องค์ความรู้/ศักยภาพ)ของผู้เรียนทุกกลุ่มและเป็นแผนการเรียนทางเลือกสำหรับผู้เรียนที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อคณะทางด้านสายศิลป์ในระดับอุดมศึกษา โดยผู้เรียนที่เลือกเรียนต่อในสายศิลป์ ทั่วไป : ศิลป์ การจัดการธุรการค้าสมัยใหม่ MTM จะได้เรียนในรายวิชาพื้นฐานตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) กำหนดไว้ นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนในรายวิชาเพิ่มเติมตามที่หลักสูตรสถานศึกษาได้กำหนดขึ้น ได้แก่ การจัดการธุรกิจ การงานสร้างอาชีพ ศิลปะเพื่ออาชีพ ภาษาอังกฤษฟังพูด  ภาษาจีน เป็นต้น

        โรงเรียนรักษ์วิทยา ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ได้พัพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้ด้านธุรกิจ ทักษะการบริหารจัดการ ทั้งด้านการตลาด การจัดการสินค้า ช่องทางการจัดจำหน่าย การบริหารต้นทุน การกระจายสินค้า การจัดการด้านโลจิสติกส์ การบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการทำธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในรูปแบบ Online ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งเป็นหัวใจหลักในระบบเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงภาคธุรกิจอันเป็นตลาดแรงงานใหญ่ที่สุดที่ต้องการผู้มีความสามารถมาพัฒนาธุรกิจทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ผ่านหลักสูตรความร่วม  มือดังกล่าว นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของทางเลือกการศึกษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจและต่อยอดการเริ่มต้นทำธุรกิจสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพในอนาคต

         สิทธิพิเศษจากหลักสูตร

   • ศึกษาดูงานกับองค์กรธุรกิจชั้นนำ (Company Visit)
   • วิทยากรมืออาชีพช่วยบรรยาย (Guest Speakers)
   • เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ทุกคณะที่สนใจ (Corporate University)
   • ใบรับรองผ่านหลักสูตร (Certificate)
   • ทุนการศึกษาปริญญาตรี 2 คณะ (Scholarship)
   • คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
   • คณะการจัดการธุรกิจอาหาร สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร


mathsci 

           มากกว่าการเรียนการสอน คือกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรที่โดดเด่น

    • เรียนรู้ผ่านทางการทำธุรกิจจริง (Work-Based Education)
    • เยี่ยมชมพีไอเอ็มผ่านกิจกรรม Young Creative Program (YCP)
    • ร่วมประกวดแผนธุรกิจในเวทีระดับประเทศ (Biz Plan)
    • อบรมความรู้ด้านธุรกิจเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียน (Business Training Course)
    • ด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business Management)
    • ด้านธุรกิจอาหาร (Food Business Management)

              เกี่ยวกับพีไอเอ็ม

         สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือพีไอเอ็ม เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนในการจัดตั้งจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนและให้ปริญญาในระดับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ตั้งแต่ปี 2550 และระดับดุษฎีบัณฑิตตั้งแต่ปี 2555

        สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนแบบ Work-best Education โดยนำการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงมาขับเคลื่อนสถาบันในฐานะมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ (Corporate university) ที่มีความแตกต่างด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานจริงกับกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ เครือซีพี และพันธมิตรทางธุรกิจที่ขยายความร่วมมืออย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการทำงานจนเกิดความเชี่ยวชาญ บัณฑิตพีไอเอ็มจึงเป็นบุคคลคุณภาพมีความรู้ทางวิชาการ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

 

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม

     
รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์  สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ  อังกฤษ
 
รายวิชาเพิ่มเติม
การจัดการธุรกิจ การงานสร้างอาชีพ ศิลปะเพื่ออาชีพ ภาษาอังกฤษฟังพูด  ภาษาจีน 
 
 
แผนการรับเข้าปีการศึกษา 2564
          จำนวนรับปีการศึกษา 2564 ห้องศิลป์ ทั่วไป การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MTM
30  คน
          ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ภาคเรียนที่ 1
9,600 บาท
          ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ภาคเรียนที่ 2
9,600 บาท
          ค่าหนังสือและอุปกรณ์ประกอบการเรียนโดยประมาณการต่อปีไม่เกิน
5,000 บาท

          บุตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกได้ต้นสังกัดในส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ 2,216 บาท / ภาคเรียน

กำหนดการรับเข้า-วันสอบเข้า
          รายละเอียดการรับเข้าปีการศึกษา 2563 ห้องศิลป์ สังคม : 1 ห้องเรียน               
คลิกที่นี่
          กำหนดการสอบเข้าห้องเรียนห้องศิลป์ สังคม รอบที่ 1
17 มกราคม 2564
          กำหนดการสอบเข้าห้องเรียนห้องศิลป์ สังคม รอบที่ 2
21 มีนาคม 2564