SCHOOL2

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนที่รักษ์วิทยา
ปีการศึกษา 2564  และ ปีการศึกษา 2565
 
       ► 
เตรียมอนุบาล
   
  • เนอสเซอรี่รักษ์วิทยา
  • ห้องเรียนเตรียมอนุบาลสองภาษา  click2  
  ► 
ระดับอนุบาล
 
  • ห้องเรียนปกติ click2
  • ห้องเรียนโครงการพิเศษภาษาอังกฤษ Grapeseed click2
  ►  ระดับประถมศึกษา
 
  • ห้องเรียนปกติ click2
  • ห้องเรียนโครงการพิเศษภาษาอังกฤษ Grapeseed click2
  ►  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
  • ห้องเรียนปกติ - ห้องวิชาการ click2  
  • ห้องเรียนโครงการพิเศษภาษาอังกฤษ EEP  click2  
  • ห้องเรียนโครงการพิเศษวิทย์-คณิต SME    click2  
  • ห้องเรียนโครงการพิเศษเตรียมทหาร PC    click2  งดรับนักเรียนปีการศึกษา 2565
  ►  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ click2  
  • แผนการเรียนศิลป์ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษclick2
  • แผนการเรียนศิลป์ สังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษclick2
  • แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ click2งดรับนักเรียนปีการศึกษา 2565