1 นางสาว ณภัสสรณ์ พินคง คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก
2 นางสาว ชนิกาวดี สิบทัศ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 นาย กิตติธัช ถ้วยทองคำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 นาย ธนวัฒน์ เขาทอง คณะอักษรศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 นาย ธนโชติ ไตรภพ คณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 นาย ปฏิญญา ทองสุข คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 นาย เดโชชัย บุตรหงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 นางสาว ธนภรณ์ พิณศรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 นางสาว สุวภัทร ฉิ้มพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 นางสาว สิริกร สนธิ คณะครุศาสตร์ วิชาเอกการศึกษานอกระบบโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 นางสาว ศิริฉัตร ดวงศิริ คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 นาย นพนิชฐ์ อรชร คณะครุศาสตร์ สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12 นาย ศุภโชค ลาภก่อเกียรติ คณะครุศาสตร์ สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13 นางสาว จิราพัชร พวงเทศ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14 นางสาว สุชานุช บุมี คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
15 นางสาว วิภาดา พริ้มพราย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16 นาย ณัฎฐ์ธนัน นันท์ธบดินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17 นางสาว กุลนันท์ บุญสมเชื้อ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ การแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18 นาย ปฏิภาณ นพคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19 นาย ปัณณวัฒน์ ข่ายแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
20 นาย อิทธิพล วิมุติกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21 นางสาว ณัฐณิชา เมฆขยาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22 นาย ธนัช ปู่โตไทยะ คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
23 นางสาว กมลวรรณ จังประเสริฐ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
24 นางสาว นัชชา บัวล้อม คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25 นางสาว ธัญดา ตันกำเหนิด คณะสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 นางสาว กานตญาณี สมบูรณ์อยู่สกุล คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27 นาย คฑาเทพ ประชุมทอง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28 นางสาว นันท์นภัส คูหาเปี่ยมสุข คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
29 นางสาว กนกวรรณ แซ่โง้ว คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30 นางสาว ศศิอร ทิพย์มณี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31 นาย ณัฐพงศ์ เหลืองอ่อน คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
32 นางสาว พรนัชชา นาคเงิน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
33 นางสาว บงกชกร สีเมฆ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
35 นางสาว ตะวัน ฉิมพาลี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
36 นางสาว กานต์พิชชา บุญคง คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
37 นางสาว สริตาภา แดงเลิศ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
38 นางสาว กรดา ภู่พร คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
39 นาย ภาคภูมิ เลี่ยนเตี๊ยะ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
40 นางสาว ชุติมา บัวปรางค์ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิศวกรรมต่อเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
41 นางสาว วรัธญา โยคะสิงห์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณคดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
42 นาย มโนธัช สุวรรณราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
43 นางสาว อภิฐา เที่ยงธรรม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
44 นาย พีรพัฒน์ ขวัญใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
45 นาย ฐิติกร ศรีขวัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา-ทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
46 นาย ณัฐดนัย ดอกไม้ขาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
47 นางสาว ณัฐวราพร วงค์ยี่สาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
48 นางสาว อรณิชา พันธ์เพียร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
49 นางสาว สรัลชนา เดชวัน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 นางสาว สุรีย์พร แสนสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
51 นางสาว กิรณา สังข์ทอง คณะสังคมศาสตร์  สาขารัฐศาสตร์วิชาเอกการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
52 นางสาว นภัศลดา ดิษยบุตร คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
53 นางสาว กันต์สิตา ปานตู คณะสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
54 นาย กันตพงศ์ ผุดวรรณา คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
55 นางสาว ณัฐกานต์ ล้ำเลิศ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
56 นางสาว จุฑามาศ หว่านพืช คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
57 นางสาว ธัชพรรณ คุณาธิมาพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
58 นางสาว อภิสรา คล้ายเพ็ง คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยศิลปากร
59 นางสาว ปรัชญา สุวนานันท์เจริญ คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
60 นาย อรรถกฤต ขาวละเอียด คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
61 นาย เจตนิภัทธ์ สุขหงษ์ คณะอักษรศาสตร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
62 นางสาว อินทิรา ทัดกระโทก คณะอักษรศาสตร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
63 นางสาว ภัสนันท์ ไทญาณสิทธิ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
64 นางสาว สุธิตา อยู่ยั่งยืน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
65 นางสาว จุฑารัตน์ เหลืองทองคำ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
66 นาย ศิวกร สุณาพันธ์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
67 นาย ฐิติวัฒน์ ช่างจำ คณะวิทยาการการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
68 นางสาว อารยา เทศเปี่ยม คณะวิทยาการจัดการ  สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
69 นางสาว ธัญญารัตน์ พรรษมนต์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร
70 นางสาว นิจวรีย์ ด้วงกลึง คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร
71 นาย ธเนศพล บุญสม คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจและภาษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
72 นางสาว มุทิตา เทียนธูป คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร
73 นางสาว สุภัทรา เกิดแก้ว คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
74 นาย สรวิศ รูปอั๋น คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
75 นาย จักรพงษ์ เข็มนาค คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
76 นาย วีระวัฒน์ มัคคภาวี คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
77 นางสาว ศศิวิมล เมฆขยาย คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
78 นาย ศิรวิชญ์ ม่วงคราม คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
79 นางสาว ธิดารัตน์ อินทราพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
80 นาย ธนโชติ รอดโพธิ์ทอง คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
81 นาย ธีรุตม์ ลิวรรโณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา
82 นาย ภูมิพัฒน์ ชูแก้ว คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยบูรพา
83 นางสาว ภาวภัทร คุณถาวร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
84 นาย สุชา พันลา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
85 นาย วิชญ์พล จรมั่งนอก คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา
86 นางสาว ธนวันต์ แซ่ลี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
87 นางสาว สุชานาถ หิมารัตน์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
88 นางสาว สโรชา หอมหวล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
89 นางสาว ทัพเพชร แก้วทอง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
90 นาย ปรวีย์ เอี่ยมสมชาติ คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
91 นางสาว ภัทรมน อาชากิ่งแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
92 นางสาว จารุวรรณ บุญนาค คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
93 นางสาว นารา เจริญพนานนท์ คณะการจัดการ สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
94 นางสาว เมญาวี บุญพยนต์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
95 นางสาว ศศิธร สัทธาพงศ์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขานาฏศิลป์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
96 นางสาว พินิจนันท์ แย้มสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาอาหารและโภชนาการประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
97 นาย ปธานิน ขนเม่น คณะมนุษย์ศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
98 นาย ธนพนธ์ อิ่มประสงค์ คณะมนุษย์ศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบุรี
99 นาย ศุภณัฐ คุณพันธ์ คณะมนุษย์ศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
100 นาย หิรัณย์ ละอองโชค นายสิบทหารอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
101 นาย มนตรี ศรีฤทธิ์ นักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก
102 นางสาว สิริลักณ์ แซ่โง้ว คณะรัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
103 นางสาว รุจิรัตน์ พันธ์บัว คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต เอกภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
104 นาย กฤษณพงษ์ สมบัวชื่น คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
105 นางสาว นภพร สมศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
106 นาย ภัคพล เสิงขุนทด คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
107 นาย เมธาสิทธิ์ ตลึงพัฒน์ คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
108 นางสาว เอวิตรา กังวล คณะพยาบาลศาสตร์  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเชียงราย
109 นางสาว ทิพเกสร ดีพิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยดุสิตธานี
110 นาย รัชชานนท์ สาลี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์