O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรักษ์วิทยา

ผลสอบระดับชาติ O-NET ระดับชาติ ชั้น ม.6 รักษ์วิทยา คะแนนเฉลี่ยสูงสุดอันดับ 1 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
    1. คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาภาษาไทย ม.6 สูงสุดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  57.84          
    2. คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ ม.6 สูงสุดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  39.25
    3. คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ม.6 สูงสุดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  41.20
    4. คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6 สูงสุดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  33.88
    อ้างอิงข้อมูลจาก สทศ. https://www.niets.or.th

 

ONETM661

 

ค่าเฉลี่ย O-NET ลำดับที่ 1 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดใน 4 กลุ่มสาระ

ประกาศนียบัตรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

thai1 math1
SCI1SOC1 

 

 

O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรักษ์วิทยา

ONETM361

 

O-NET ชั้นประถมศึกษาที่ 6 โรงเรียนรักษ์วิทยา

ONETP661