1 รุจาภา สังข์ลาโพธิ์ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 ปภัสวรรณ ชูจิต คณะสหเวชศาสตร์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 พีรพงษ์ หุ่นงาม คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 หรรษลักษณ์ โกศัยภัทร คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 ประสิตา ศรีสุพล คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 ธัญชนก มณีผ่อง คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 สราวรรณ ทรัพย์พันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 ธนัชพร อ่อนแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 เจตน์สฤษฎิ์ สำมณี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 โรจนัสถ์ ทองแผ่น คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 นพรัตน์ เมนะคงคา สำนักวิชาบริหารจัดการทรัพยากรเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12 ปณิดาภา พันธุ์อร่าม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13 ธันยพร จอกกระจาย คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14 นิชานาถ พหุพันธ์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15 กิตติพงศ์ บัวเบา คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16 วีรินทร์ ฐิตะฐาน คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17 สันธิลา บุญช่วย คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18 บุษวรรณ ช่างจำ คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19 ลักษมณ บัวเกิด คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
20 ทิพย์มาศ เรืองสว่าง คณะสหวิทยาการ สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21 ธัญพิชชา จตุพรวิวัฒน์ วิทยาลัยนานาชาติสิรินธร (SIIT)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22 ชนิศา เสงี่ยมพักตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
23 พชรพร กล่ำมอญ คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล
24 นิรชา ปานสวย คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล
25 สิริวิลัย ชัยวัฒนาพนธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 ปภาดา ฝั่งสินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27 อัจจิมา ขำจริง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28 มิลตรา แซ่ชื้อ Economics and Social Science Maximilian University , Germany
29 กุฎุมพี ยี่รงค์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ ภบ.6 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา
30 อุษา เทียมเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
31 ปิยรมย์ ฤทธิรงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา
32 วีรภัทร ดอกจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
33 กรรณิการ์ สิงห์แก้ว คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
34 ศศิวิมล ทัตสอย คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
35 เกียรติศักดิ์ เบญจวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
36 พิมพ์ชนก ตราชู คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
37 จุฬาลักษณ์ บัวหลวง คณะสหเวชศาสตร์ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ
38 ณัฐชา ห้วยหงษ์ทอง คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
39 วรางคณา ธรรมรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร
40 กุลยวรรณ แจ้งกระจ่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
41 วณิชา ศิริจันทร์ คณะเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
42 ศุภรกิจ อุดมวิชชากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
43 วริศรา พรมโสภา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
44 กฤษดา เกตุจันทร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
45 ฉวีวรรณ สุขกันตะ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
46 ปกรณ์ เหลืองกานนท์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
47 นารีนารถ แตงจุ้ย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
48 สมัชญา สังข์ลาโพธิ์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
49 พีรพัฒน์ แป้นสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร
50 ธนวรรณ เขียวอยู่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าฯ
51 อารยา กิมเหล็ง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าฯ
52 กิติญาดา เจิมสุวรรณ สาขาเทคโนโลยีอากาศยานอิเล็คทรอนิกส์การบิน สถาบันการบินพลเรือน
53 ลี วิเศษหลง สาขาเทคโนโลยีอากาศยานอิเล็คทรอนิกส์การบิน สถาบันการบินพลเรือน
54 ปลายฝน เนตรสว่าง คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
55 ปาลิตา ปิติวุฒิ คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยพะเยา
56 ดวงสมร กลิ่นหอม คณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
57 ดลรญา ตุ่นประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยพะเยา
58 จุฑามาศ ก้อนทอง คณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
59 เกวลี ปัญญาเยาว์ คณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
60 จันทกานต์ ขอพุทธพิทักษ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
61 สุนิตา สวัสดิแพทย์ คณะเทคโนโลยีการประมง สาขาประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
62 ณัฐธิดา เฉินจุณวรรณ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
63 กวินทรา บุญทิม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
64 กิตติพงษ์ สุวรรณรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวอิเล็คทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
65 บัณฑิต ลิ้มพิพัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวอิเล็คทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
66 ขจรศักดิ์ เคหะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวอิเล็คทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
67 นฤเบศ สุวรรณเนตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
68 ปฏิพล ยุ่นเพ็ญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวอิเล็คทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
69 มนัสนันท์ ปัญญาทรัพย์สกุล คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
70 กฤตยภรรค ศรีศักดิ์นอก หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก
71 จิรวัฒน์ พวงพิทักษ์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก
72 ชัยสิทธิ์ โพธิ์ศรี หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก
73 เทพทัต เสวียงชัย  หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก
74 ยศสุข  เล็กพงษ์  หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก
75 วัชริศ เกิดทอง หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก
76 สัณหภาศ สุตานนท์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก
77 วิลาวัณย์ นุ่มกลาง คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
78 ณัฏฐยาน์ กวดขันธ์ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
79 สุปวีณ์ มหากาฬ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
80 ศิริวิมล ศรีเมฆ  คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
81 พัชราพร วงศ์ฝั้น  คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
82 ณัฐนรี ศรีสวัสดิ์ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
83 สุธาวี คงกะเรียน  คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
84 ชฎาพร  วงแหวน  คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
85 มินตรา  อ่ำโพธิ์  คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
86 วิมลรัตน์  ตันติเชวงฐากร  คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
87 สริตา  พ่วงทรัพย์สิน  คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
88 ชัญญา วงค์ทวี คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
89 สุรสิทธิ์ สงวนชาติวงษ์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
90 ศุภนัส เรืองวานิช คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
91 เขตต์   จันทร์แสง  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
92 สวนัย เพิ่มสมบัติ  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
93 อภิสิทธิ์  หญ้าปรัง  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
94 สิริชัย อิ่มทั่ว คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาภูมิศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
95 นวรัตน์ ขำกฤษ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
96 ศิริลักษณ์  เจริญกิติศัพท์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
97 พรรณวรณ์  ปาระเมษสถิตย์  คณะวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
98 ผกามาศ บุญนุช คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา
99 บัณฑิตา คุณเครือ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
100 อัปสรศิริ ทรัพย์สีเหล็ก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
101 เตชินี  เกษร  คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
102 สิริรัตน์        ซ้อนจันดี  คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
103 กรรณิการ์ สุวรรณเกิด คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
104 วัชรมน ปานแดง  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
105 สุรพศ ยังสุ่ม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
106 กุลสตรี จามจุรี คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
107 ขจรศักดิ์ สุวรรณวงษ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
108 สุนิสา  บุญประกอบ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
109 นันทรัตน์ เผือกสะอาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
110 สุริยพันธ์ ไตรสิกขาวุฒิ คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจจีน มหาวิทยาลัยรังสิต
111 วุฒิชัย นิธิไพบูลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
112 ประภาสิน ผึ้งสาย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
113 สุทิศา กระแสร์สาย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
114 อัษฎาภรณ์  ทองมี  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
115 ลลิตา คุ้มเขต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
116 พงศธร หกด่านจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
117 อนัญลักษณ์ แสวงลาภ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
118 ดาราตรี มีสมบูรณ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
119 ณัฐพงศ์ ภูผิวเมฆ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาการจัดการโลจีสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
120 วัชรพล กันเสงี่ยม ประกาศนียบัตรขั้นสูง ปวส.ช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
121 สุพิชชา แก้วแกมทอง  หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์