SMEwww
     
        โรงเรียนรักษ์วิทยาเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนห้องละไม่เกิน  40 คน ในการดูแลและสอนโดยทีมครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดทั้ง 3 ปี
 
 sme5
 
วัตถุประสงค์ของห้องเรียน SME ม.1 รักษ์วิทยา
 1. เตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถตามแผนการเรียนที่นักเรียนมีความถนัดและมีความสนใจ
 2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สูงขึ้น มีจิตวิทยาศาสตร์และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์อันจะส่งผลต่อการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. นักเรียนค้นพบศักยภาพของตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและใช้ในการศึกษาต่อระดับชั้นที่สูงขึ้นในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

sme2

 การจัดหลักสูตรห้องเรียนโครงการพิเศษ วิทย์-คณิต
 1. จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และหลักสูตรมาตรฐานสากลตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
 2. จัดสอนรายวิชาเพิ่มเติมพิเศษแบบเข้มข้น โดยทีมครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรักษ์วิทยาทั้งรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครอบคลุม เนื้อหาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
 sme1
 
รายวิชาเพิ่มเติม ห้องเรียนโครงการพิเศษ
   ชั้น ม.1 เทอม 1  จำนวนจริง ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในที่ชุมชน โครงสร้างอะตอม เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1
   ชั้น ม.1 เทอม 2  เมตริกซ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ธาตุและสารประกอบ แรงและการเคลื่อนที่ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2
   ชั้น ม.2 เทอม 1  สถิติ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปิโตรเลียม งานและพลังงาน ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 3
   ชั้น ม.2 เทอม 2  เลขอนุกรม ภาษาอังกฤษเพื่อเทคโนโลยี ระบบนิเวศ โลกดาราศาสตร์และอวกาศ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 4
   ชั้น ม.3 เทอม 1  จำนวนจริง ภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์สื่อ ปฏิกิริยาเคมี พันธุกรรม ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 5
   ชั้น ม.3 เทอม 2  ลำดับ ภาษาอังกฤษเพื่อการแปลขั้นต้น อาณาจักรสัตว์ คลื่นและเสียง ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 6
 

sme6B

ตำราและหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 
         จัดทำและเรียบเรียงโดยทีมครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรักษ์วิทยา เป็นลิขสิทธิ์ไว้ให้กับนักเรียนที่เรียนหลักสูตร SME เท่านั้น ครอบคลุม ฟิสิกส์เคมี ชีววิทยา โลกและดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยอิงเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางวิชาการ
       จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ หรือศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อ เพิ่มประสบการณ์  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  หรือ ฝึกปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์โดยการบรรยายให้ความรู้ และให้ คำแนะนำการทำปฏิบัติการ โดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีความ เชี่ยวชาญ สาขาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติ การวิทยาศาสตร์ของ โรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

SME11

 
ทำไมต้องเลือกเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ SME ที่รักษ์วิทยา
  1. นักเรียนได้เรียนสิ่งที่ต้องรู้และควรรู้ในเนื้อหาที่จำเป็นครอบคลุมเนื้อหาทุกสาระวิชา ทั้งภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกและดาราศาสตร์ ที่ทุกวิชาถูกสอนโดยทีมครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  2. นักเรียนจะถูกเน้นในเนื้อหาที่จำเป็นต้องใช้สอบหรือต้องใช้ในการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ยังเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  3. เนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนได้ถูกปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียนดังนั้นเนื้อหาจะไม่ยากเกินกว่าที่นักเรียนจะรับได้
  4. นักเรียนจะได้พัฒนาศักยภาพเฉพาะทางตามความถนัดเฉพาะตัวเพื่อปูพื้นในระดับที่สูงขึ้น
  5. ได้โควตาเรียนต่อแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ/หรือแผนอื่น ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนรักษ์วิทยาหลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทันที
 

sme31SME4

แผนการรับเข้าปีการศึกษา 2567
          จำนวนรับปีการศึกษา 2567  : 1-2 ห้องเรียน
60  คน
          ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคเรียนที่ 1
17,600 บาท
          ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคเรียนที่ 2
17,600 บาท
          ค่าหนังสือและอุปกรณ์ประกอบการเรียนโดยประมาณการต่อปี
5,500 บาท

          บุตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกได้ต้นสังกัดในส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ 2,381 บาท / ภาคเรียน

กำหนดการรับเข้า-วันสอบเข้า
          รายละเอียดการรับเข้าปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนโครงการพิเศษ SME       
miniD
          กำหนดการสอบเข้าห้องเรียนโครงการพิเศษ SME รอบที่ 1
23 ธันวาคม 2566
          กำหนดการสอบเข้าห้องเรียนโครงการพิเศษ SME รอบที่ 2
2 มีนาคม 2567