ประวัติโรงเรียนรักษ์วิทยา

        โรงเรียนรักษ์วิทยา แต่เดิมชื่อโรงเรียนสมถวิล เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2494 ณ เลขที่ 20 ถนนเพชรเกษมอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย นางสมถวิล สังขทรัพย์ ดำรงตำแหน่งเจ้าของ รับนักเรียนได้ 500 คน ทั้งชายและหญิง เก็บค่าเล่าเรียนปีละ 240 บาท และรับเงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ

his2

 • ปีการศึกษา 2496  ขออนุญาตเปิดสอนระดับประถมศึกษาประถมปีที่ 1-4 โดยขยายปีละชั้น
 • ปีการศึกษา 2501   นางสมถวิล สังขทรัพย์ ได้โอนกิจการโรงเรียนให้แก่นายวีระศิลป์ เสียงไพเราะ วุฒิ พ.ม.
 • ปีการศึกษา 2502 การดำเนินกิจการโรงเรียนคนหัวหินไม่สู้นิยม นางสมถวิล สังขทรัพย์ จึงเรียกกิจการโรงเรียนคืนจากนายวีระศิลป์ เสียงไพเราะ และขายกิจการให้ นางสมพร รักษพลเดช นางสมพร ดำรงตำแหน่งทั้งเจ้าของ ผู้จัดการ และครูใหญ่ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนรักษ์วิทยา” ตามใบอนุญาตเลขที่ 12/2502 ลงวันที่ 20 เมษายน 2502 โดยตั้งโรงเรียนอยู่ ณ ที่เดิม ณ อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำสัญญาเช่าที่ดินเฉพาะปีไป
 • ปีการศึกษา 2512  ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับนักเรียนอายุ 3 ปีครึ่ง – 2 ปี ก่อสร้างอาคารเรียนไม้ชั้นเดียว  ห้องเรียนอีก 1 หลัง รับนักเรียนทั้งโรงเรียนได้ 660 คน

his4

 • ปีการศึกษา 2514  โรงเรียนรักษ์วิทยาเจริญขึ้นเป็นลำดับในเดือนสิงหาคม 2514 นางสมถวิล สังขทรัพย์ได้ฟ้องขับไล่นางสมพร รักษพลเดช ในประเด็นหมดอายุสัญญาการเช่า ตามคดีหมายเลขดำที่ 20/2514 กอปรกับนางสมพร ได้ย้ายติดตามสามีไปรับราชการต่างจังหวัด จึงได้แต่งตั้งให้นายอาคม สุวรรณศรี  ให้เป็นผู้จัดการโรงเรียนในฐานะตัวแทนต่อสู้คดี โรงเรียนรักษ์วิทยาได้คำนึงถึงประเด็นที่ว่าโรงเรียนเป็นบริการทางการศึกษา การที่จะทำให้นักเรียนและผู้ปกครองเสียขวัญนั้นไม่พึงกระทำ จึงไม่คิดต่อสู้คดีให้ยืดเยื้อ ได้ยินยอมออกจากที่ดินพิพาทสิ้นปีการศึกษา วันที่ 31 มีนาคม 2515 ตามคดีหมายเลขแดงที่ 48/2514 นางสมพร รักษพลเดช(สุวรรณศรี) จึงได้โอนกิจการโรงเรียนรักษ์วิทยาให้แก่ นายอาคม สุวรรณศรี วุฒิ น.บ., พ.ม. ตามใบอนุญาตเลขที่ 75/2515 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2515 ดำรงตำแหน่งทั้งเจ้าของ ผู้จัดการ และครูใหญ่ ในเวลานั้น
 • ปีการศึกษา 2515  เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของโรงเรียนว่าจะดำเนินกิจการต่อไปอีกหรือไม่ ในที่สุดได้ขออนุญาตย้ายโรงเรียนข้ามเขตอำเภอ จากอำเภอหัวหิน มาตั้ง ณ เลขที่ 138 หมู่ 2 ตำบลปราณบุรี (วังก์พง) อำเภอปราณบุรี โดยให้เหตุผลของการย้ายโรงเรียนว่า นักเรียน 60% มีภูมิลำเนาอยู่ปราณบุรี โดยเฉพาะผู้ปกครองในค่ายธนะรัชต์ มีส่วนเอื้ออาทรต่อรักษ์วิทยาเสมอ และอีก 40% ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่หัวหิน  โรงเรียนที่หัวหินมีมากพอที่จะรับนักเรียนเหล่านี้อยู่แล้ว แม้โรงเรียนจะอาวรณ์เพียงใดก็จำต้องตัดใจในเวลานั้น ทางราชการได้อนุญาตตามเหตผลที่เสนอ ตามใบอนุญาตเลขที่ 77/2515 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2515 ได้ซื้อที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง เนื้อที่ 10 ไร่ 157 ตารางวา ก่อสร้างอาคารเรียนไม้ชั้นเดียว 1 หลัง จำนวน 12 ห้อง ใช้เป็นห้องเรียน 10 ห้อง ห้องธุรการและ ห้องสมุดรวม 2 ห้อง

HIS1

 • ปีการศึกษา 2516   ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลเรือนไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง จำนวน 6 ห้องเรียน ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงตามระเบียบการของโรงเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ 52/2516
 • ปีการศึกษา 2517   ก่อสร้างโรงอาหารขนาด 15x8 ตร.เมตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเดินสายไฟเข้าโรงเรียน และหมู่บ้าน
 • ปีการศึกษา 2518   ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงค่าเล่าเรียน 500 บาท/ปี ทุกระดับชั้น
 • ปีการศึกษา 2520   ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ ตามแบบ 107 ของกรมศึกษา จำนวน 8 ห้องเรียน ติดรั้วด้านตะวันออก  ขุดน้ำบาดาลใช้ในโรงเรียน
 • ปีการศึกษา 2522   ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงค่าเล่าเรียนโดยเก็บ 800 บาท/ปี ทุกระดับชั้น
 • ปีการศึกษา 2523   ปรับปรุงโรงเรียน ห้องเรียน สื่อทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์การสอน ฯลฯ เพื่อเตรียมโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร และขอรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • ปีการศึกษา 2524   ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 4 เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว 4 ห้องเรียน ก่อสร้างโรงอาหาร 2 หลังของประถม มัธยม และอนุบาล สร้างห้องนอนอนุบาลเพิ่มอีก 1 หลังเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูง
 • ปีการศึกษา 2524   ได้รับเกียรติบัตรจากกรมวิชาการให้เป็นโรงเรียนผู้นำหลักสูตรประถมศึกษารุ่นที่ 1 เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งเดียวในเขตการศึกษา 5

his55

 • ปีการศึกษา 2525   กระทรวงศึกษาธิการประกาศรับรองวิทยฐานะโรงเรียนรักษ์วิทยาเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล ตามหนังสือที่ศธ. 1002/7304 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2525 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ได้แจ้งผลการจัดอันดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสายสามัญ ตามหนังสือที่ ปข 52/261 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2526 โรงเรียนรักษ์วิทยาได้อันดับดังนี้ :ระดับอนุบาล คะแนนมาตรฐาน 3.622 ได้เป็นอันดับ 2 ของจังหวัด  ระดับประถมศึกษา คะแนนมาตรฐาน 3.893 ได้เป็นอันดับ 1 ของจังหวัด ระดับมัธยมศึกษา คะแนนมาตรฐาน 3.899 ได้เป็นอันดับ 1 ของจังหวัด ขออนุญาตคำนวณความจุของนักเรียนใหม่ รับได้ไม่เกิน 1,205 คน ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียน เก็บ 1,600 บาท/ปีทุกระดับชั้น

his3

 • ปีการศึกษา 2526   ซื้อที่ดินเพิ่มด้านทิศเหนือติดถนนค่ายธนะรัชต์-วังก์พง จำนวน 8 ไร่ 183 ตารางวา ได้ขออนุญาตเพิ่มเนื้อที่ดินของโรงเรียน เป็น 18 ไร่ 340 ตารางวา สร้างอาคารชั้นเดียวรับเด็กก่อนวัยเรียน รับเด็กอายุ 1-3 ขวบ ได้รับอนุญาตจากประชาสงเคราะห์จังหวัด ตามใบอนุญาต เลขที่ 2/2527 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2527
 • ปีการศึกษา 2527   ก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์อาคารขนาด 20x42 เมตร ใช้เป็นที่ประชุมและฝึกพลศึกษา
 • ปีการศึกษา 2528   ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 5 เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น คอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 12 ห้องเรียน ขออนุญาตรับนักเรียนได้ไม่เกิน 1,745 คนเปลี่ยนแปลงระเบียบการโรงเรียน ขออนุญาตรับนักเรียน อายุอย่างต่ำ 3 ปีบริบูรณ์ อย่างสูง 20 ปี เปลี่ยนแปลงเครื่องแบบอนุบาลตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2528

rak2528

 • ปีการศึกษา 2529   สร้างสระว่ายน้ำขนาด 10x16 เมตร ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา พระพุทธรูปประจำโรงเรียนทางด้าน ทิศเหนือติดหอประชุม สร้างสวนนกในโรงเรียน จำนวน 18 กรงใหญ่และติดตั้งโทรศัพท์ใช้ในโรงเรียน
 • ปีการศึกษา 2530   ซื้อรถโดยสารขนาดเล็ก บริการรับ-ส่งนักเรียน  นำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 10 เครื่อง เป็นการสอนเพิ่มประสบการณ์พิเศษให้แก่นักเรียน โดยไม่คิดเงินเพิ่มประการใด
 • ปีการศึกษา 2531   ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอนุบาล จาก 2 ปี เป็น 3 ปี ตามใบอนุญาตเลขที่ 164/2531 และขอ อนุญาต เก็บค่าอาหารนักเรียนเป็นปีละ 1,500 บาท ตามใบอนุญาตเลขที่ 28/2531 รื้อถอนอาคารอนุบาล (อาคารหลังที่ 2) จำนวน 6 ห้องเรียน ก่อสร้างใหม่เป็นอาคาร 2 ชั้น คอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 12 ห้องเรียน และอนุญาตให้ใช้อาคารหลังนี้ได้ ตามใบอนุญาตเลขที่ 112/2531  ทางราชการได้คำนวณอัตราความจุนักเรียนทั้งโรงเรียน ให้รับนักเรียนได้ไม่เกินจำนวน 1,895 คน ตามใบอนุญาตเลขที่ 113/2531 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2531 ก่อสร้างบ้านพักรับรองแขกของโรงเรียน 1 หลัง บ้านพักครูเพิ่มอีก 1 หลังรวมเป็น 2 หลัง ก่อสร้างโรงอาหารขนาด 6x30 เมตร ต่อจากโรงอาหารเดิมอีก 1 หลัง โต๊ะอาหาร 60 ชุดโต๊ะเรียน 300 ชุด จัดตั้งวงดนตรีเครื่องสายและอังกะลุง และดนตรีสากลอิเล็กโทน 5 เครื่อง
 • ปีการศึกษา 2532   ราดยางมะตอยถนนทั่วบริเวณโรงเรียน 2,659 ตารางเมตร ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการโดยเก็บระดับอนุบาลปีละ 1,720 บาท, ระดับประถมศึกษาปีละ 1,655 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีละ 1,885 บาท ตามใบอนุญาตเลขที่ 243/2532 ลงวันที่ 4  ซื้อที่ดินเพิ่มด้านทิศตะวันตกติดถนนเพชรเกษม จำนวน 6 ไร่ 373 ตารางวา ใช้เป็นแปลงเกษตร และจะสร้างสระว่ายน้ำ
 • ปีการศึกษา 2533   ก่อสร้างอาคารประกอบอนุบาลขนาด 8x20 เมตร คอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น ชั้นบนใช้เป็นห้องสื่อการ เรียนการสอนและห้องนอน ชั้นล่างใช้เป็นห้องอาหารอนุบาล
 • ปีการศึกษา 2536   ก่อสร้างสระว่ายน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนได้เรียนว่ายน้ำภายในโรงเรียน

rak2541

 • ปีการศึกษา 2546   เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นรุ่นที่ 1 แผนการเรียน ศิลป์ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ มียอดนักเรียนที่ สำเร็จการศึกษาจำนวน 31 คน
 • ปีการศึกษา 2548   เปิดแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นรุ่นแรก
 • ปีการศึกษา 2554   โรงเรียนรักษ์วิทยา ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น สำหรับการเรียนชั้นมัธยมศึกษา ประกอบด้วยห้อง วิทยาศาสตร์ ห้องประชุมขนาดใหญ่ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องเรียนปรับอากาศ
 • ปีการศึกษา 2557   โรงเรียนรักษ์วิทยา เปิดหลักสูตร EEP นำร่องเป็นปีการศึกษาแรก ชั้นประถมศึกษาที่ 5 มียอดนักเรียน 9 คน
 • ปีการศึกษา 2558   โรงเรียนรักษ์วิทยา เปิดหลักสูตร EEP อย่างเต็มรูปแบบการเรียนรู้แบบ English Communication Solution ซึ่งเป็นนวัตกรรมลิขสทิธิ์จากระบบ GrapeSeed ที่เน้นกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียนและคิดเป็นภาษาอังกฤษ จำแนกเป็นการเรียนในห้องเรียนและการจัดกลุ่มทำกิจกรรมในระบบ GrapeSeed ในระดับ อนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และห้องเรียน โครงการเสริมศักยภาพภาษาอังกฤษ ป.5
 • ปีการศึกษา 2559   เปิดห้องเรียนโครงการพิเศษ ม.1 วิทย์-คณิต SME เป็นรุ่นที่ 1 มียอดนักเรียน 26 คน
 • ปีการศึกษา 2562   โรงเรียนรักษ์วิทยารับนักเรียนตั้งแต่ ห้องเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ครบทุกระดับชั้น
 • ปีการศึกษา 2562    โรงเรียนรักษ์วิทยา กำลังก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น สำหรับการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วยห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องเรียนปรับอากาศ พร้อมเปิดใช้สำหรับการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา 2563

62math