Genius www

      "รักษ์วิทยา" มีความแตกต่างของการศึกษาอย่างแท้จริง ห้องเรียนห้องนี้จะอัดแน่นไปด้วยการเรียนแบบเข้มข้น พร้อมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ และบรรยากาศของห้องเรียนสมัยใหม่ ในหนึ่งห้องเรียนจะรับนักเรียนเข้าเรียนไม่เกิน 36 คน 

GG1 111023

 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GENIUS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เปิดหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นปีแรก สอนโดยทีมครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรักษ์วิทยา ครอบคลุมเนื้อหาทุกกระบวนวิชาที่เน้นเพิ่มเติมด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษขั้นสูง
 • มีบรรยากาศห้องเรียนที่ทันสมัยเข้ากับการศึกษายุคใหม่ ด้วยเครื่องมือและนวัตกรรมทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมอย่างเข้มข้น เพื่อปูแนวทางการสอบเข้าศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ และอื่นๆ ในรายทุกภาคการศึกษา เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนค้นหาศักยภาพของตนเอง และเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
 • จัดการเรียนเพื่อเตรียมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศในด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีการเรียนเพิ่มเติมสำหรับการสอบตามระบบ TCAS ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สรีรวิทยา จริยธรรมทางการแพทย์ การให้เหตุผลและความคิดเชื่อมโยง การเขียนแบบวิศวกรรมเพื่อฐาน ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ในภาคการศึกษาละ 1 วิชา ตลอดจน 6 ภาคการศึกษา
 • จัดการเรียนวิชา English for competitive skills  หรือทักษะ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนขั้นสูง เพื่อเตรียมสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ International English Language Testing System (IELTS) เมื่อนักเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ตามความสมัครใจ)  การสอนทั้ง 6 ภาคเรียนในวิชาภาษาอังกฤษขั้นสูง ครอบคลุมภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง (Listening), การพูด (Speaking), การอ่าน (Reading), และการเขียน (Writing) ซึ่งคะแนนสอบ IELTS จะะช่วยให้ช่วยใช้นักเรียนมีโอกาสในการทำงานและการศึกษาต่อในอนาคต

403403582 1806742633170048 5848046506134194167 n

 • ห้องเรียนนี้ ยังคงอัดแน่นทางการเรียนด้าน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ทั้งรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม มุ่งเน้นในวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา นักเรียนจะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ตลอดระยะเวลา 3 ปี นักเรียนจะได้เรียนเนื้อหาที่เข้มข้น จากคุณครูผู้สอนที่มีความรู้และประสบการณ์ จบสายตรงตามรายวิชานั้น ๆ

GG1 1201

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GENIUS) ของรักษ์วิทยา ที่แตกต่างจากห้องเรียนพิเศษหรือห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ทั่วไป

 1. จัดเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานและเพิ่มเติมรวม 8 คาบต่อสัปดาห์  ทั้งครูไทยและครูต่างชาติได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาอังกฤษไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษฟังพูด ภาษาอังกฤษอ่านเขียน และ English for competitive skills
 2. จัดเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสอบขั้นสูง (English for competitive skills) จำนวน 1 คาบต่อสัปดาห์ ในทุกภาคเรียน ครอบคลุมภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง (Listening), การพูด (Speaking), การอ่าน (Reading), และการเขียน (Writing) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ International English Language Testing System (IELTS) 
 3. จัดให้นักเรียนมีการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ International English Language Testing System (IELTS) ตามความสมัครใจเมื่อนักเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 4. เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ พื้นฐานและเพิ่มเติม ครอบคลุม วิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกและดาราศาสตร์ รวม 11 คาบ ต่อสัปดาห์
 5. มีนวัตกรรมการเรียนที่ทันสมัย เช่น เครื่องปริ้น 3D คอมพิวเตอร์สืบค้นประจำห้องเรียน โทรทัศน์หน้าจอขนาดใหญ่ อุปกรณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่พร้อมอยู่ในห้องเรียน
 6. จัดเรียนวิชาเพิ่มเติม พิเศษ เทอมละ 2 วิชา ดังรายวิชาดังนี้
 ภาคเรียน ความถนัด Genius ภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขัน  หน่วย / เทอม
 ม.4 ภาคเรียนที่ 1 สรีรวิทยา English for competitive skills 1  0.5
 ม.4 ภาคเรียนที่ 2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ English for competitive skills 2  0.5
 ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ English for competitive skills 3  0.5
 ม.5 ภาคเรียนที่ 2 จริยธรรมทางการแพทย์ English for competitive skills 4  0.5
 ม.6 ภาคเรียนที่ 1 การให้เหตุผลและความคิดเชื่อมโยง English for competitive skills 5 0.5
 ม.6 ภาคเรียนที่ 2 การเขียนแบบวิศวกรรมเพื่อฐาน English for competitive skills 6 0.5

 

แผนการรับเข้าปีการศึกษา 2567
          จำนวนรับปีการศึกษา 2567  : 1 ห้องเรียน
36  คน
          ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคเรียนที่ 1
20,000 บาท
          ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคเรียนที่ 2
20,000 บาท
          ค่าหนังสือและอุปกรณ์ประกอบการเรียนโดยประมาณการต่อปี
5,500 บาท

           บุตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกได้ต้นสังกัดในส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ 2,381 บาท / ภาคเรียน

กำหนดการรับเข้า-วันสอบเข้า
          รายละเอียดการรับเข้าปีการศึกษา 2567 ห้องเรียน GENIUS                       
miniD
          กำหนดการสอบเข้าห้องเรียนโครงการพิเศษ GENIUS  รอบที่ 1
23 ธันวาคม 2566
          กำหนดการสอบเข้าห้องเรียนโครงการพิเศษ GENIUS  รอบที่ 2
2 มีนาคม 2567