ผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2565 ของนักเรียนชั้น ม.6 
1 นาย สันต์ฐิติ เปรียบปรางค์ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารสนเทศและสื่อใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 นางสาว ภรัณยา สอดส่อง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 นางสาว เพชราภรณ์ ลี้สกุลปราณ คณะครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกเคมี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 นาย สันต์ฐิติ เปรียบปรางค์ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารสนเทศและสื่อใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 นางสาว สุญดา ตั้งฤทัยภักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 นางสาว กัญญรัตน์ หอสกุล คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 นางสาว อัญชลี คงถนอม คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 นางสาว อัครยา จันทร์เทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
9 นาย เปรม อสัมภินพงศ์ The school of information Engieering Huangshan University , China
10 นางสาว ภัททิยา ประกอบชาติ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11 นางสาว สุพิชญา อ่อนวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12 นางสาว นงนภัส แสนสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13 นางสาว จิตตราภรณ์ เหงี่ยมจุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14 นาย ภูมิรพี จันทร์เที่ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15 นาย นิติพัฒน์ ศรีขาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16 นางสาว ขนิษฐา สุขสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17 นางสาว พรรณวร ปานสง่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18 นาย วิษณุ แก้วประเสริฐ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 นาย กษิดิศ ฤทธิ์มาก คณะเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 นางสาว ธนภรณ์ กล้ายประยงค์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 นางสาว สโรชา ธรรมเจริญ เกษตร สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 นางสาว ภัณฑิรา นารอด คณะเกษตร เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 นางสาว ภัทรภร เรืองนิวัติศัย คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 นางสาว รุจิรา กริ่งเกษมศรี คณะประมง สาขาวิชาประมง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 นางสาว ณัฐนันท์ ประเสริฐชัย คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 นาย จอห์นนาธาน เบลล์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 นาย พงศ์ศิริ มีเดช คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 นาย ศุภวิชญ์ รัตนไพบูลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 นางสาว ภัททิรา เขียวกระจ่าง คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการปฏิบัติการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 นาย อธิษฐ์ สิทธิชาติบูรณะ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 นาย กฤษณพงศ์ แซ่แต้ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
32 นาย ยงยุทธ ศาตนันท์ชัย คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
33 นางสาว ชวพร ทินกระโทก คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
34 นาย กันต์ธีภพ ปิ่นทอง คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ โลจิสติกส์ วท.บ. สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
35 นางสาว ปวรรัตน์ บุญเหลือ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
36 นาย อนันต์สิทธิ์ รุจิเจริญวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
37 นางสาว ศิรดา เถื่อนพงษ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
68 นางสาว กรวิภา หน่อทิม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
69 นางสาว พิชญาภัค หลักพิพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
38 นางสาว มุทิตา สร้อยทรัพย์ คณะบริหารเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยนเรศวร
39 นาย คมกฤษณ์ สุขนิมิตร คณะคณะมนุษยศาสตร์ อังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร
40 นาย ฉัตรเฉลิม บุญเกิด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
41 นางสาว กานต์พิชชา จือเกร็ด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
42 นางสาว ณัฐฏณิชา กังวล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยบูรพา
43 นางสาว ชนัญชิดา ลุณหงส์ คณะ​รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
44 นางสาว หนึ่งฤทัย กันเอ้ย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
45 นาย พยุงศักดิ์ ขันมณี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
46 นางสาว รินรดา มงคล คณะศิลปศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
47 นาย สิทธิพงษ์ ปุลิมา คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
48 นางสาว ศุภิสรา อิ่มทั่ว วิทยาลัยบริหารศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
49 นาย จักรกฤษณ์ คงคา สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการการแพทย์แผนไทย  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
50 นาย โสภณวิชญ์ สมบูรณ์อยู่สกุล สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
51 นางสาว สลิลทิพย์ รักมาบมิตร สำนักวิชาการจัดการ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
52 นางสาว พัชรพร คุ้มเขตต์ สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
53 นางสาว ชาคริยา มัจฉา สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
54 นาย เอราวัตร ขันอุดม สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
55 นางสาว จันทนา ม้วนเงิน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
56 นางสาว จันท์ณภัส เหลืองอ่อน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
57 นางสาว บัณฑิตา ภู่ระย้า สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
58 นางสาว ชนิกานต์ ปรีทอง คณะวิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
59 นางสาว กนกวรรณ โพธิแก้ว คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
60 นาย พัฒนศักดิ์ เอี่ยมสอาด คณะ วิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
61 นางสาว สุพิมล ศรีวิลัย คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
62 นางสาว วริศรา สีม่วง คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
63 นางสาว โซเฟีย มาร์ติลา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
64 นาย ปิติพงศ์ ใจรื่น หลักสูตรเหล่าทหารนาวิกโยธิน โรงเรียนชุมพลทหารเรือกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
65 นาย ตะวัน วงค์ทองดี หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก
66 นาย ธีรภัทร น้ำกลั่น หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก
67 นาย พัชรพล คุ้มวัน คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร  วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพ
70 นาย ก้องกิดากร ดาวัน หลักสูตรนายสิบปฎิบัติการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
71 นางสาว ชนิสรา ศรีเพชร Creative commercial communication Assumption University
72 นางสาว ศศิธร พริ้งสกุล คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและบริการ มหาลัยราชภัฏเพชรบุรี
73 นางสาว แพรวา สีม่วง คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
74 นางสาว ศศิธร ศรีเมฆ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มวิชาการโรงเเรมเเละบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
75 นางสาว ชนากานต์ กนกนุวัตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
76 นาย กิตติศักดิ์ ทับทิมแดง คณะนิเทศศาสตร์ (การผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
77 นาย ภูริชย์ สืบสมบัติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
78 นางสาว แพรวา โสมทัพมอญ คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยศรีปทุม