ผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2567 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 19 โรงเรียนรักษ์วิทยา

1

นางสาว

ฉัฐากนก

ศักดิ์แก้ว

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

นาย

บัลลังค์

ทับทิมแดง

คณะนิเทศศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

นางสาว

ศศิวิมล

สุวรรณ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4

นาย

จิรวัฒน์

พูลทรัพย์

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5

นางสาว

สิรภัทร

ศิริรักษ์นภา

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสัตววิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6

นางสาว

ณัฐชนก

เมธีกุล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหิดล

7

นางสาว

ณัฐชนันท์

เมธีกุล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหิดล

8

นางสาว

สิตานันท์

ปานขาน

คณะวิทยาลัยศาสนศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล

9

นางสาว

ปุรินรัศม์

โรจน์บวรวิทยา

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10

นางสาว

ปณาลี

บุญคุ้ม

วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11

นาย

เดชฤทธิ์

เสนาพร

คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12

นางสาว

ฐิติญา

แก้วกระจ่างกุล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13

นาย

พีรวิชญ์

ยี่รงค์

Business and Supply Chain Analytics (International program)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14

นางสาว

ปารีส

อสัมภินพงศ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15

นางสาว

สุปวีณ์

เที่ยวแสวง

Bachelor of Arts in Humanities (International program)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16

นางสาว

เจนจิรา

สีวัง

คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

17

นางสาว

เบญญทิพย์

โชติเชาวน์ชวลิต

คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18

นางสาว

จิณณพัต

โตเข็ม

คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19

นาย

ธนพล

แสงคำ

คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20

นางสาว

ธัญมน

สาลี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21

นาย

ชิษณุพงศ์

นงลักษณ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

22

นางสาว

ปุญญพัฒน์

คาบุตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23

นางสาว

ภารดี

กาญจนเพ็ชร

คณะเกษตร สาขาคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

24

นางสาว

รัชนก

น้อยนารายณ์

คณะเกษตร สาขาวิชาเคมีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25

นาย

นิติภูมิ

แย้มกลัด

คณะเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

26

นางสาว

อรพินทร์

เทียนนาค

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

27

นางสาว

บัณฑิตา

เกตุทอง

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28

นางสาว

เกวลิน

จรทอง

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

29

นางสาว

สิริภา

วิศาลโชติคุณ

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30

นาย

กรวิชญ์

เทศอ้น

คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

31

นาย

ภูเบศ

โพธิ์ภิขุ

คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

32

นางสาว

ณัฎฐณิชา

เรืองนิวัติศัย

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

33

นางสาว

ธัญพิชชา

ลาภส่งผล

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

34

นาย

ภาณุวิชญ์

เกษมสุขไพศาล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

35

นาย

วรากร

กิมกง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน สาขาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

36

นาย

ชัยภัทร

เนาวรัตน์วัฒนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

37

นางสาว

ปวรินทร์

เทียนนาค

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

38

นางสาว

ปริยาสินี

โรจน์รัชสมบัติ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

39

นางสาว

สุทอร

สุขวังไทร

คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป/หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

40

นางสาว

นรีนันท์

กิตติพลภูวรักษ์

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

41

นางสาว

พัชรภรณ์

เขียวประชุม

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  สาขาเกษตรเเละสิ่งแวดล้อมศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

42

นางสาว

ณัฐธิดา

สาลี

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

43

นาย

ธนาโชติ

บัวคำ

คณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

44

นางสาว

จันทรา

วรรณเครือ

คณะสังคมศาสตร์  วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

45

นางสาว

พิมพ์พจี

รอดสา

คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

46

นางสาว

ศุภิสรา

กังวล

คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

47

นาย

ณัฐนรินทร์

เทียมเพชร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

48

นางสาว

ธัญชนก

เอี่ยมสอาด

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

49

นาย

พุฒิพงศ์

ชัยหา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและแฟชั่น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50

นางสาว

ปพิชญา

น้อยสำราญ

คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

51

นางสาว

จิดาภา

เจริญสุข

คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

52

นางสาว

จุฑาทิพ

ศาตนันท์ชัย

คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมไมซ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

53

นางสาว

ปราณปรียา

จุลเจิม

คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

54

นางสาว

ปัณฑิตา

คมขำ

คณะอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

55

นางสาว

ภัสราพรรณ

สนธิ

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

56

นาย

พิสิฎฐ์พล

ตราชู

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

57

นางสาว

ชนัญชิดา

รัศมีเกียรติศักดิ์

คณะบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

58

นาย

สัณหณัฐ

หัสดำ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ วศ.บ. สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

59

นาย

ภาคภูมิ

ปานนิมิตจิตสมาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน

สถาบันการบินพลเรือน

60

นางสาว

จิตตสุภา

พันธ์แสง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

61

นาย

นันทวัฒน์

ชูเลาตระกูล

คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

62

นางสาว

พาขวัญ

สอนงาม

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม  สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63

นางสาว

ชุติมณฑน์

อู่เงิน

คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

64

นาย

ฉลองรัฐ

สุขโสภา

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

65

นางสาว

นรมน

พุ่มไสว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

66

นางสาว

ญาณิศา

ชูดอกไม้

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

67

นางสาว

สุภานันท์

อภิวันท์อมรบดี

คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

68

นางสาว

สุรดา

ฝายจะโปะ

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

69

นางสาว

ณัชชา

ปราณปริยา

คณะพยาบาลศาสตร์  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

70

นาย

ปัณณวิชญ์

ทองสัมฤทธิ์

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร

71

นางสาว

นภสร

ห้วยหงษ์ทอง

คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

72

นาย

ศรรวริศ

แก้วอ่อน

คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

73

นางสาว

พิมพิ์ชนก

ดีตลอด

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

74

นาย

พัชรพล

เจริญศักดิ์

คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

75

นาย

ณัฐดนัย

สันติชวลิตสกุล

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

76

นาย

กิตติพัทธ์

แดงประดับ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

77

นาย

วรภพ

โนนพุดซา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

78

นางสาว

ษุภากร

นวลพลกรัง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

79

นาย

ภูผา

จอกกระจาย

คณะวิทยาการจัดกา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

80

นาย

ธนทัต

พริ้งสกุล

คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

81

นางสาว

ภัณฑิรา

โพธิแก้ว

คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

82

นางสาว

กานต์ระพี

แก้วแกมทอง

คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิทรรศการ และงานอีเวนต์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

83

นาย

ปิยวัฒน์

ลังลา

คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด

มหาวิทยาลัยศิลปากร

84

นาย

วริษฐ์

นวสุชาติ

คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด

มหาวิทยาลัยศิลปากร

85

นาย

ธนพจน์

เชิดฉิ่ง

คณะวิทยาการจัดการ สาขานวัตกรรมทางธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

86

นางสาว

ภัทรวดี

เย็นใส

คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

87

นางสาว

ธันยพร

โค้วฮวด

คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

88

นาย

วรพงศ์

ยิ้มละมัย

คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

89

นางสาว

อภิษฐา

ศรีมาทรัพย์

คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

90

นางสาว

บัณฑิตา

เกตุจันทร์

คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

91

นาย

ศุภณัฐ

พรมเพียร

คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

92

นาย

วสวัตติ์

แย้มเปลี่ยน

คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

93

นางสาว

ปณิดา

ชัยศรี

คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

94

นาย

อภิรักษ์

อยู่รัตน์

คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

95

นางสาว

กานต์พิชชา

ดวงอำพร

คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

96

นางสาว

พิลาศลักษณ์

สว่างยิ่ง

คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

97

นาย

สุทธิพร

บัวจันทร์

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนต์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

98

นาย

กิตติพันธุ์

จรรยา

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

99

นางสาว

ภัสสร

รักมาบมิตร

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

100

นางสาว

พัชราภา

ศรีโม้

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

101

นาย

สิริภัทร

ศรีนาคเรือง

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาจัดการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

102

นาย

ณัฐวัตน์

ยอดยิ่ง

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

103

นางสาว

วิภาวี

เกียรติตันติกุล

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยพะเยา

104

นางสาว

ศุทธดา

ถนอมสิงห์

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยพะเยา

105

นางสาว

บัณฑิตา

แย้มพันธุ์นุ้ย

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยพะเยา

106

นาย

กิตติโชติ

เทียมเพชร

นักเรียนโรงเรียนจ่าอากาศ

โรงเรียนจ่าอากาศ

107

นาย

ปกรณาวิล

แสนเพชร

นักเรียนโรงเรียนนายสิบทหารบก

โรงเรียนนายสิบทหารบก

108

นาย

กัลยกร

ดาวัน

นักเรียนโรงเรียนนายสิบทหารบก

โรงเรียนนายสิบทหารบก

109

นางสาว

ตติยา

เหมือนสุวรรณ์

โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ สาขาธุรกิจการบิน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

110

นางสาว

กตชกร

โมกขาว

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- - - - - - - - - - - - - - - - - -