1dds9

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนที่รักษ์วิทยา
ปีการศึกษา 2567
 
       ► 
เตรียมอนุบาล
   
  • เนอสเซอรี่รักษ์วิทยา click2
  • ห้องเรียนเตรียมอนุบาลสองภาษา  click2  
  ► 
ระดับอนุบาล  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทุกหลักสูตร click2
 
  • ห้องเรียนปกติ 
  • ห้องเรียนบูรณาการภาษาอังกฤษ
  • ห้องเรียนโครงการพิเศษภาษาอังกฤษ GrapeSEED 
  ►  ระดับประถมศึกษา  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทุกหลักสูตร click2
 
  • ห้องเรียนปกติ 
  • ห้องเรียนบูรณาการภาษาอังกฤษ Smart English
  • ห้องเรียนโครงการพิเศษภาษาอังกฤษ GrapeSEED 
  ►  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
  • ห้องเรียนปกติ - ห้องวิชาการ click2  
  • ห้องเรียนโครงการพิเศษภาษาอังกฤษ EEP  click2  
  • ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ม.1 SME    click2  
  ►  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
  • ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Geniusclick2
  • ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ME+click2
  • ห้องเรียนปกติ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ click2  
  • ห้องเรียนปกติ แผนศิลป์ สังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษclick2