รับสมัคร2567 www 

ประกาศและการรับสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2567

 
  ✎ ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับอนุบาล - เตรียมอนุบาลสองภาษา  
  ✎ ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับประถมศึกษา click2 
  ✎ ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น click2 
 
✎ ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย click2 
 
✎ ประกาศนักเรียนโควตาของนักเรียนโรงเรียนเดิม ขึ้นชั้น ป.1 ม.1 และ ม.4   click2 
  ✎ ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567 click2