Scimath www
      แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือที่เราเรียกสั้น ๆ ว่าแผนวิทย์ – คณิต มุ่งเน้นในวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา นักเรียนจะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และอีกหนึ่งวิชาที่มุ่งเน้น คือ วิชาคณิตศาสตร์ จะมีทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ที่จะเพิ่มดีกรีความเข้มข้นของเนื้อหามากขึ้นตามลำดับชั้น ตลอดระยะเวลา 3 ปี นักเรียนจะได้เรียนเนื้อหาที่เข้มข้น จากคุณครูผู้สอนที่มีความรู้และประสบการณ์ จบสายตรงตามรายวิชานั้น ๆ
 

mathsci

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม

        
   รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์  สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ  ภาษาอังกฤษ
      
   รายวิชาเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษอ่านเขียน ภาษาอังกฤษฟังพูด ภาษาอังกฤษไวยากรณ์ ว่ายน้ำ

 

เน้นฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แล้วต้องเจอกับเรื่องอะไรบ้าง ?

      
ฟิสิกส์ ม.4 
เทอม 1
บทนำ การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
 
ฟิสิกส์ ม.4 
เทอม 2
งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
 
ฟิสิกส์ ม.5
เทอม 1
คลื่นกล เสียง แสงและทัศนอุปกรณ์ แสงเชิงฟิสิกส์
 
ฟิสิกส์ ม.5 
เทอม 2
ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส ไฟฟ้าและแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 
ฟิสิกส์ ม.6 
เทอม 1
ของไหล ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
 
ฟิสิกส์ ม.6 
เทอม 2
ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์
 
เคมี ม.4
เทอม 1
อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี
 
เคมี ม.4 
เทอม 2
โมลและสูตรเคมี การละลาย ปริมาณสารสัมพันธ์
 
เคมี ม.5
เทอม 1
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี กรดเบส ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
 
เคมี ม.5 
เทอม 2
ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
 
เคมี ม.6
เทอม 1
เคมีอินทรีย์ สารประกอบคาร์บอน สารชีวโมเลกุล
 
เคมี ม.6
เทอม 2
เชื้อเพลงซากดึกดำบรรพ์ และผลิตภัณฑ์ (ปิโตรเลียม)
 
ชีววิทยา ม.4 
เทอม 1
บทนำชีววิทยา เซลล์ของสิ่งมีชีวิต การแบ่งเซลล์ เคมีของสิ่งมีชีวิต พื้นฐานปฏิกิริยารีดอกซ์
 
ชีววิทยา ม.4 
เทอม 2
การหายใจระดับเซลล์ กายวิภาคสัตว์ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ยีน โครโมโซม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ
 
ชีววิทยา ม.5
เทอม 1
โครงสร้างพืชดอก การสืบพันธุ์พืชดอก การลำเลียง แลกเปลี่ยน-สนองของพืช การสังเคราะห์แสง
 
ชีววิทยา ม.5
เทอม 2
ประชากรศาสตร์และระบบนิเวศ การย่อยอาหาร การรักษาดุลยภาพของร่างกาย การสืบพันธุ์
 
ชีววิทยา ม.6
เทอม 1
อนุกรมวิธาน การเคลื่อนที่ ระบบประสาท
  ชีววิทยา ม.6 เทอม 2 ระบบต่อมไร้ท่อ พฤติกรรม

 mathsci2

1 ปีการศึกษา นักเรียนจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง ?
             นอกจากนักเรียนจะได้เรียนเนื้อหาที่เข้มข้นในห้องเรียนนักเรียนยังจะได้ไปศึกษานอกสถานที่ เพื่อเรียนรู้และปฏิบัติการจริง เช่น
      • ทัศนศึกษา เพื่อศึกษา เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์
      • เข้าร่วมการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เพื่อค้นหาศักยภาพที่ใช่และเหมาะสม เป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
ทำไมต้องเลือกเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ที่รักษ์วิทยา
      เป็นหลักสูตรแผนวิทย์-คณิต ที่ได้เรียนวิชาเพื้นฐานและเพิ่มเติมด้านภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับสายศิลป์ คือจำนวน 8 คาบ/สัปดาห์ ครอบคลุมภาษาอังกฤษ-พื้นฐาน,ภาษาอังกฤษอ่านเขียน,ภาษาอังกฤษฟังพูดและภาษาอังกฤษ-ไวยากรณ์ นอกจากนี้หลังจบ ม.6 จะมีโอกาสเลือกสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้หลากหลายคณะ ตามความสามารถที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน ด้วยการเรียนที่เข้มข้นตลอด 3 ปี จากคุณครูผู้สอนมากความสามารถ จบสายตรงตามรายวิชานั้น ๆ ระยะเวลาที่ผ่านมา นักเรียนที่เรียนจบแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนรักษ์วิทยา เราได้พิสูจน์แล้วว่า นักเรียนสามารถศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อจบ ม.6 ที่รักษ์วิทยา มีค่าคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรักษ์วิทยา อยู่ในเกณฑ์สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด สังกัดและประเทศ
 
       ผลสอบระดับชาติ O-NET ระดับชาติ ชั้น ม.6 รักษ์วิทยา คะแนนเฉลี่ยสูงสุดอันดับ 1 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
       1. คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาภาษาไทย ม.6 สูงสุดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  57.84          
       2. คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ ม.6 สูงสุดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  39.25
       3. คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ม.6 สูงสุดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  41.20
       4. คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6 สูงสุดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  33.88
อ้างอิงข้อมูลจาก สทศ. https://www.niets.or.th

ONETM661

ค่าเฉลี่ย O-NET ลำดับที่ 1 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดใน 4 กลุ่มสาระ
ประกาศนียบัตรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
thai1 math1
SCI1SOC1 

 

mathsci3