mathsci

แผนศิลป์ : คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนรักษ์วิทยา
        โรงเรียนรักษ์วิทยามีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนศิลป์ คณิตศาสตร์–ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ก็มีจุดประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความถนัดในด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษควบคู่กัน และมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่จะพัฒนาทั้งองค์ความรู้และศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเหมาะสม โดยโรงเรียนรักษ์วิทยาเริ่มเปิดการเรียนการสอนแผนศิลป์ คณิตศาสตร์–ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปีแรกที่โรงเรียนเปิดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมาแต่ละปีการศึกษาจะรับนักเรียนเข้าเรียน จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนไม่เกินห้องละ 50 คน     
       ผู้เรียนที่เลือกเรียนในแผนศิลป์ คณิตศาสตร์–ภาษาอังกฤษ จะได้เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมแบบเข้มข้น จะได้เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ในจำนวนคาบเรียนที่เท่ากับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ และโรงเรียนมีการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติมรวม  4 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ-พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ-ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ-ฟังพูด และภาษาอังกฤษ-อ่านเขียน รวมทั้งรายชาเพิ่มเติมด้านภาษาไทยและสังคมศึกษา ทั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนผู้เรียนให้มีความเก่งทั้งด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมควบคู่ไป

SK1

วัตถุประสงค์ของห้องเรียนแผนศิลป์ : คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

  1. พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา
  2. เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียนที่มีความสนใจหรือมีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อคณะทางด้านสายศิลป์ในระดับอุดมศึกษา
  3. มุ่งเน้นการเสริมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษและบูรณาการวิชาภาษาอังกฤษกับรายวิชาอื่นๆ
  4. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งแบบโลกตะวันตกและโลกตะวันออกเข้าด้วยกัน

SK3

การจัดการเรียนการสอนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนศิลป์ : คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ  

  1.  การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
  2. มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมอย่างเข้มข้น โดยบุคลากรทางการศึกษาที่มีความชำนาญในรายวิชาทุกกลุ่มสาระ โดยครอบคลุมเนื้อหาวิชาดังต่อไปนี้ กฎหมายเบื้องต้น,วิทยาศาสตร์,ภาษาเพื่อการสื่อสาร,ภาษาจีน(เจ้าของภาษา),ภาษาจีน(ครูสัญชาติไทย),ภาษาอังกฤษอ่านเขียน,ภาษาอังกฤษฟังพูด     


รายวิชาเพิ่มเติมของห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนศิลป์ : คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

ม.4 เทอม 1
 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  คมคิดคำเขียน  กฎหมายในชีวิตประจำวัน  นาฏศิลป์
ว่ายน้ำ  ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน  ภาษาอังกฤษฟังพูด  ภาษาอังกฤษไวยากรณ์
ม.4 เทอม 2 
 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  อู่อารยธรรม  นาฏศิลป์ 
ว่ายน้ำ  ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน  ภาษาอังกฤษฟังพูด  ภาษาอังกฤษไวยากรณ์
ม.5 เทอม 1
 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ศาสนาสากล  คิดวิเคราะห์ผ่านการเขียนบทภาพยนตร์  ภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษไวยากรณ์  ภาษาอังกฤษฟังพูด  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน  ว่ายน้ำ  นาฏศิลป์     
ม.5 เทอม 2 
 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง  การเขียนบทภาพยนตร์  ภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษไวยากรณ์  ภาษาอังกฤษฟังพูด  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน  ว่ายน้ำ  นาฏศิลป์
ม.6 เทอม 1
 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย  ภาษาและการพินิจแนวคิด  ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ
ไวยากรณ์  ภาษาอังกฤษฟังพูด  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน  ว่ายน้ำ  การบัญชีเบื้องต้น  นาฏศิลป์ 
ม.6 เทอม 2
 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  อาเซียนศึกษา  วรรณกรรมวิจารณ์  ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษไวยากรณ์ 
ภาษาอังกฤษฟังพูด  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน  ว่ายน้ำ  การบัญชีเบื้องต้น     

     

 
1 ปีการศึกษา นักเรียนจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง ?
             นอกจากนักเรียนจะได้เรียนเนื้อหาที่เข้มข้นในห้องเรียนนักเรียนยังจะได้ไปศึกษานอกสถานที่ เพื่อเรียนรู้และปฏิบัติการจริง เช่น
   • ทัศนศึกษา เพื่อศึกษา เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการเฉพาะทางตามความเหมาะสมกับแผนการเรียน
   • เข้าร่วมการแข่งขันงานวิชาการต่าง ๆ เพื่อค้นหาศักยภาพที่ใช่และเหมาะสม เป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

SK2

ทำไมต้องเลือกเรียนแผนการศิลป์ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ที่รักษ์วิทยา
   • ได้เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมภาษาอังกฤษที่เข้มข้นที่หลากหลาย รวม 8 คาบ/สัปดาห์ ภาษาจีน 2 คาบ/สัปดาห์
   • หลังจากจบการศึกษาชั้น ม.6 จากรักษ์วิทยา มีโอกาสเลือกสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้หลากหลายคณะ ตามความสามารถที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน
   • จบสายศิลป์ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษที่รักษ์วิทยาสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้ 100 เปอร์เซนต์
   • มีครูให้คำแนะนำเรื่องสาขาและคณะในระดับอุดมศึกษา
   • เมื่อจบ ม.6 ที่รักษ์วิทยา มีค่าคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรักษ์วิทยา อยู่ในเกณฑ์สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด สังกัดและประเทศ
 
       ผลสอบระดับชาติ O-NET ระดับชาติ ชั้น ม.6 รักษ์วิทยา คะแนนเฉลี่ยสูงสุดอันดับ 1 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
       1. คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาภาษาไทย ม.6 สูงสุดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  57.84          
       2. คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ ม.6 สูงสุดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  39.25
       3. คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ม.6 สูงสุดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  41.20
       4. คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6 สูงสุดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  33.88
อ้างอิงข้อมูลจาก สทศ. https://www.niets.or.th

ONETM661

ค่าเฉลี่ย O-NET ลำดับที่ 1 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดใน 4 กลุ่มสาระ
ประกาศนียบัตรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
thai1 math1
SCI1SOC1