ชื่อ / ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา / ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
นายอารักษ์ สุวรรณศรี
 ผู้รับใบอนุญาต
  • Master of Arts (Professional Communication) ,The University of Sydney , Australia
  • ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางวชิรา สุวรรณศรี
 ผู้จัดการ
  • การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสสวนสุนันทา
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายอารักษ์ สุวรรณศรี
 ผู้อำนวยการ
  • Master of Arts (Professional Communication) ,The University of Sydney , Australia
  • ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวฐิติกุล สุวรรณศรี 
 นายทะเบียน
  • Master of Management (International Business) , Monash University, Australia
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่