SCHOOL2
 
โรงเรียนรักษ์วิทยา เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเปิดขยายชั้นเรียน เปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าบรรจุเป็นบุคลากรโรงเรียน
 
 ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1

 ประกาศเมื่อวันที่  14 มิถุนายน 2567

 

เปิดรับสมัคร สำหรับภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา 2567

 ที่ วิชาที่เปิดรับ  ระดับชั้นที่สอน   จำนวนเปิดรับ (ตำแหน่ง) 
1 ครูสอนวิชาภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 1 ตำแหน่ง   ด่วน
2 ครูสอนพละศึกษาและว่ายน้ำ ระดับอนุบาล 1 ตำแหน่ง   ด่วน


 คุณสมบัติ(ครู)

  1. เฉพาะผู้สมัครสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถ ต้องสามารถสอนเนื้อหาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้
  2. ตำแหน่งครูผู้สอนต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือกำลังเรียนอยู่ชั้นปีสุดท้ายหรือคาดว่าจะจบภายในภาคการศึกษาที่รับสมัคร
  3. สำเร็จการศึกษาตรงสาขาที่เปิดรับ และ/หรือ มีความถนัดในสาขาวิชาที่เปิดรับ
  4. หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. ยินดีปรับตัวตามวัฒนธรรมองค์กร  เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน
  6. มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยัน มีน้ำใจ ต่อหน้าที่ที่ตนต้องรับผิดชอบ
  7. มีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพครูและสามารถเป็นครูที่ดีได้
  8. ต้องไม่ติดสัญญาหรือภาระงานกับที่ทำงานเดิม และหากผ่านการพิจาณาแล้วเริ่มงานได้ทันที
  9. สามารถทำงานได้อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
  10. หากเป็นเพศชายและต้องไม่มีภาระทางทหาร (มีใบ สด.43 หรือ สด.9)
 
 วิธีการรับสมัคร
  1. กรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนลงใบสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่)  click2
  2. โดยแนบใบสมัครสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณาให้ฝ่ายบริหารพิจารณาทางอีเมลล์
   • ส่งเอกสารได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อัพโหลดไฟล์เป็นนามสกุล .pdf เป็น 1 ไฟล์เท่านั้น
   • โรงเรียนเปิด Email พิจารณาใบสมัครที่่ส่งข้อมูลมาทุกวัน
   • หลังจากส่งใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ จะได้รับอีเมลล์ตอบกลับว่าได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
  3. หลังจากยื่นเอกสารใบสมัคร และ/หรือ ส่งเอกสารทางอีเมลล์เรียบร้อย หากคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์-ตรงสาขาที่ว่างหรือรับสมัคร โรงเรียนจะติดต่อกลับทางโทรศัพท์มือถือพร้อมนัดสอบสอน-สัมภาษณ์กับทางผู้บริหารในเวลาต่อไป
  4. อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา-ความสามารถและจะปรับตามฐานวุฒิเงินการศึกษาจากผ่านช่วงทดลองงานหรือผ่านการนิเทศการสอนจากทางผู้บริหารและเป็นไปตามข้อตกลงขององค์กร
  5. ใบสมัครที่ส่งมาทุกฉบับโรงเรียนจะเก็บไว้พิจารณา 1 ภาคการศึกษา และโรงเรียนยินดีพิจารณาบัณฑิตจบใหม่ที่มุ่งมั่นและมีคุณภาพเข้าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
 1.  
เอกสารประกอบการพิจารณา
  1. สำเนาแสดงผลการเรียน Transcript หรือ สำเนารับรองผลการศึกษาหากอยู่ในชั้นปีสุดท้าย
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. รูปถ่ายขนาด 1.5 - 2 นิ้ว
  5. สำเนา สด.43 หรือ สด.8 (เฉพาะเพศชาย)
  6. เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยขน์ต่อการพิจารณา เช่น ผลงาน/กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม-อบรบ ในช่วงการศึกษา เป็นต้น
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  1. สอบถามรายละเอียดผ่านทาง  line5  LINE-ID. @Rakwittaya  
  2. สอบถามรายละเอียดผ่านทาง inbox เพจ www.facebook.com/Rakwittaya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครงาน รับสมัครครู โรงเรียนเอกชน รับสมัครครูหัวหิน รับสมัครครูประจวบคีรีขันธ์ เอกชน ครูรักษ์วิทยา ปราณบุรี หัวหิน สมัครงานหัวหิน สมัครงานปราณบุรี ประจวบ หางาน รับสมัครครู