ผลสรุปการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2559 ของนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 11 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนรักษ์วิทยา ยอดนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา 127 คน

ที่ ชื่อ-สกุล คณะ สถาบัน/มหาวิทยาลัย
1 ณัฐกานต์ โพธิ์ศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 จุฬาลักษณ์ บัวบุญ คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 นภดล ผลอำนวยสุข คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 วัชริศ ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 อดิเทพ พันธ์แสง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 กุลธิดา บานแย้ม สำนักวิชาจัดการทรัพยากรเกษตร SAR จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 อังควิภา สาดะระ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
8 ปทมน เถระพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
9 สิรภพ เพ็ชหลาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล
10 ชยุตม์ รงค์วราโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล
11 ชุติชัย รื่นสม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล
12 ทิชานันท์ สมสกุล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
13 จุฑามาศ ทับแพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยมหิดล
14 ณัฐริกา เถื่อนทองแถว หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยมหิดล
15 ธนภัทร อินพันทัง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 อภิญญา ฉิ่งเล็ก คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 มัลลิกา ผลโยธิน คณะวิจิตรศิลป์ สาขาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 ป้องภูมิ จอกกระจาย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19 ณัฐวรรณ สมัตถพันธุ์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
20 ชนาธิป เพ่งยัง คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21 ธัญญารัตน์ แสงสุรจันทรกุล คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22 จีรพัฒน์ พรประดิษฐ์ วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิทยาการสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
23 นฤมล สีเมฆ วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิทยาการสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
24 บุญพิทักษ์ น้ำกลั่น วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิทยาการสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25 กรรณิการ์ เสิงขุนทด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 ยุทธนา สุขกาย คณะอุตสาหรกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 สโรชา โพธิ์สง่า คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 ภัสราภรณ์ สังข์ฤทธิ์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 เกรียงไกร สุดยอด คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 กัญชริญา จิตพงษ์เดช คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 พรณัชชา วิชิตธารารักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
32 อริศญาพร อารีพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
33 ธฤฒมน ชูไพฑูรย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
34 ณัฐวัชร์ มัณยานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
35 กีรชา ไกรวิลาศ คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
36 ธิดารัตน์ สำแดงเดช หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าฯ
37 นนทวรรณ พิชัยชน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าฯ
38 ภูบดี ขอพุทธพิทักษ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าฯ
39 เย็นจิต ใกล้ชิด หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าฯ
40 ธนดล เดชสำราญ คณะอักษรศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
41 กฤษดา ขยันกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
42 จุฬาลักษณ์ ทองสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
43 ชาลิสา บุญเลิศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
44 โชษิตา บำรุงเพ็ชร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
45 ธนศักดิ์ สังขะภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
46 ธมลวรรณ ลีธีระ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
47 ภัทราพร บุญกอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
48 วิภาวดี หุ่นทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
49 ศรุตา อินปรุง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
50 กาญจนา เกิดสุข คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
51 ณัฐริกา เนตรคุณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
52 ดนุเดช กมลปราโมทย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
53 สุธีรา เหนี่ยวพึ่ง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
54 ธีรนพ เกียรติประเสริฐ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
55 ธัญพร น้อยช่อ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
56 วรรณปวีณ์ แจ้งกระจ่าง คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร
57 สุชญา ชัยกิจ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร
58 ปาริฉัตร รุ่งมณี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
59 รวิสรา สุดดี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
60 วราพร ดิบทิพย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
61 ศรัณยา น้ำกลั่น คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
62 ทัศนวรรณ สุวรรณมณี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
63 อาทิตญา นาสมใจ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร
64 เกรียงไกร มีเย็น คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป    มหาวิทยาลัยศิลปากร
65 ดารารัตน์ ดาสาลี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป    มหาวิทยาลัยศิลปากร
66 รวิพรรณ อินทร์บุญ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป    มหาวิทยาลัยศิลปากร
67 ศศิพิมพ์ ชัยกุลพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป    มหาวิทยาลัยศิลปากร
68 สุมิตตรา ปะสิ่งชอบ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป    มหาวิทยาลัยศิลปากร
69 อารีรัตน์ นาคสุข คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป    มหาวิทยาลัยศิลปากร
70 ธนกาญน์ เลือดแดง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
71 ศรัณย์ แดงปลา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
72 ธนวัฒน์ เศรษฐศุภกูล คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
73 วรางคณา คุณเวียง คณะแพทยศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพะเยา
74 ธนวัฒน์ แดงกระจ่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยพะเยา
75 กาญชฎา แพงโสม คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
76 ฐิติมา ศิลปี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
77 ธนัชชา สร้อยทรัพย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
78 ธัญญาพร เพิ่มสิน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
79 ธนภัทร มัณยานนท์ วิทยาลัยบริหารและการจัดการ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
80 สิรภพ สินศิริ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
81 สุรเชษฐ์ โมกข์บุรุษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
82 ปฏิภาณ ทรัพย์จงนิมิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
83 อิสริยา เพ็งแสน หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แม่โจ้-ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
84 นภัสวรรณ ภู่ภัทรวรอนันต์ สำนักวิชาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
85 นพพล มังคราช สำนักวิชาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
86 ทัตธน ปานไพรเวช หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก
87 อนุชิต รอบรู้งาน หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก
88 ชาญณรงค์ ริมเถื่อน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์
89 นวมล สีทอง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์
90 เบญจมาส จำศิล คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์
91 วัชระ จินตรารักษ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์
92 ศุภณัฐ เชื้อมั่น คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์
93 สุชัญญา ใบแย้ม คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์
94 ณัฐพจน์ เอี่ยมละออ คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์
95 ศรีวิชัย คล้ายทอง คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์
96 สายฝน สุดสม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.รัตนโกสินทร์
97 สุทธิดา นิภารัตน์ คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
98 กฤตธี แซ่ฮ้อ คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
99 บัณฑิต มงคลลาภกิจ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
100 กัญญาณัฐ ทัศนา คณะนวัตกรรมและการจัดการ สาขาการจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
101 กัญญาวีร์ ทัศนา คณะนวัตกรรมและการจัดการ สาขาการจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
102 จิตภิรมย์ หงส์จินดาวุธ คณะนวัตกรรมและการจัดการ สาขาการจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
103 ชนม์นิภา บางน้ำเค็ม คณะนวัตกรรมและการจัดการ สาขาการจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
104 ศักดินนท์ ศรีคราม คณะนวัตกรรมและการจัดการ สาขาการจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
105 ศศิวิมล หอมชวน คณะนวัตกรรมและการจัดการ สาขาการจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
106 เบญจวรรณ เนียมเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
107 เอกชัย ชื่นนคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
108 พรรณวรท แซ่ว่อง คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
109 กมลพร น้อยผล คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
110 ณัฐฐินันท์ บุญเที่ยง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
111 คเณศวร เกิดโพธิ์คา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
112 จิรพันธ์ ศักดานุภาพ สถาบันการบิน  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
113 สุทธิดา ปานจันทร์ทิพย์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
114 วศิน พันธ์แสง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
115 ปฏิภาณ อินจีน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
116 ณัฐวุฒิ วงศ์พุทธิเดชา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
117 พฤกษชาติ ม่วงงาม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
118 พิมพิศา จิตตพะวงษ์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
119 ณัฐณิชา แตงอ่อน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
120 ปนัดดา มายรรยงค์ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
121 รุ่งโรจน์ อัศวินวินิจกุล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
122 ภาคย์ ไตรรัตน์อัศว คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาออกแบบกราฟฟิก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
123 ศุภาวรรณ ธนรัตนวราภรณ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมป์ฟรอด
124 ธนดล สมศักดิ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
125 อมรเทพ ตั้งฤทัยภักดิ์ การโรงแรม โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม แผนกครัว
126 สรวิศ บุญเฉื่อย คณะการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี
127 เกษศิรินทร์ เทียรทอง ปวช.การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์