1 กุลนัฐ ยิ้มน้อย คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 ภวิชช์ จิตพงษ์เดช คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 วิมลมาส ปุรินทราภิบาล คณะรัฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 ประวีณา ไข่หุน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 พชรพล ปรียานนท์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 รณภูมิ บรรเลง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหิดล
7 ปรินทร กาญจนคีรีรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหิดล
8 ณัฐภัส วณิชธนภัทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหิดล
9 สุรินทร ศรีนาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหิดล
10 ภัทโรบล เชียงทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11 ปณิธี แก้วประไพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12 ภัทรพล กลิ่นรุ่ง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13 รัชตา คะลา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14 พรวดี ศรีสวัสดิ์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15 ชานนท์ สมจิตรกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16 ปวรรัตน์ นุชวงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17 ศุภัทรา สีหาพรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18 จิราภรณ์ ทองย้อย คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 พิมพ์ชนก อัสแสง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 รุ่งทิพย์ สีจูมพล คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21 ธิดารัตน์ ริมธีระกุล คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22 ฝนหลวง นรมั่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 ณัฏฐนิช ณัฐเอก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 สุรวุฒิ ล้อมพูนสุข คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ณัฏฐธิดา วงศ์พุทธิเดชา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 กันต์กมล สารีบุตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 วิภาดา เพ่งผล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 เจนจิรา หว่านพืช คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 ธนะรัชต์ อ่อนแก้ว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 นิธิพร พันธ์หนอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 สุกัญญา แก้วกัณฑ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
32 สุวิมล ยิ้มน้อย คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
33 นิรมล เกตุแก้ว คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
34 มนชลัช เลือดแดง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
35 วีรภัทร อบรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
36 นนทกร จวงเจิม คณะสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
37 พิชญาพร ลูกอินทร์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
38 กีรติ กองแก้ว วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี สถาบันพระบรมราชชนก 
39 ลดาพร พวงผะกา วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี สถาบันพระบรมราชชนก 
40 มัณฑิตา ชัชวรัตน์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
41 เก็จมณี สิริภูมิ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
42 ปณิภรณ์ อัศวินวินิจกุล คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพา
43 เนตรนรินทร์ เกณลาด คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
44 วรรธนัย ประจวบมีชัย คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
45 พนิตนารถ เจตนา คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
46 ศรสวรรค์ สาพิมพ์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
47 ธนัชพร อรรถมานะ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
48 วรินทร เขียวไปรเวช คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
49 อภิษฐา สมประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
50 อรวรรณ แสงสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
51 ณัฐณิชา ทับทิมทอง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
52 สุชาดา ฉิมโหมด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
53 อัครชัย งดงาม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
54 ธัญวรัตน์ สุณาพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
55 สุชานุช กิจวิมลรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
56 ยุทธนา เนตรกาศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
57 สาวิตตรี ทิมทอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
58 แพรวไหม ผลโยธิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
59 ธนาวดี มีแสง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
60 วรรณรดา นาคคล้ำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
61 กนกภรณ์ แซ่อุ่ย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
62 กรวรรณ คงกระพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
63 บัณฑิตา หอมหวล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
64 ณัฏฐา พูลภิพัฒน์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
65 ศศิธร นาราภิรมย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
66 ปวรรณชนก เหลือวงค์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปการ
67 วัชรากร นาคสุข คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
68 จิณมณี เจียมดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
69 วาสนา ดีสุดที่รัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
70 วชิราภรณ์ ขาวผ่อง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
71 ทิพย์โยธิน คำพัฒน์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
72 กชณัฐ เพิ่มสมบัติ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
73 อิงครัต จตุพรวิพัฒน์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
74 ปฐมพงษ์ ศิริมากุล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
75 คฑาวุธ ดาสาลี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
76 ธเนศรา น้อยทับทิม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
77 ชนิกานต์ บัวเกิด คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
78 ภูมินทร์ กิตติพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
79 ปัณณธร ส่องรอบ สักนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
80 อรนุช ยอดยิ่ง คณะการจัดการ Guilin University of Technology
81 กฤษณะพงษ์ วงษ์ศิริสุพรชัย นักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก
82 เจนณรงค์ พงษ์ศิริพันธ์ นักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก
83 พงศ์ธร ขุนประเสริฐ นักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก
84 ภัคพล อนุวาร นักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก
85 เกณิกา เลือดแดง คณะวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
86 กมลทิพย์ สุดกระแสร์ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
87 ธนพล นุชนารถ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
88 สุรยุทธ์ เชิดชัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
89 ภูศิชญณ์ แจ้งจิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
90 ณัฐชยุตม์ ธรรมรงค์ฤทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
91 วรชิต โพธิ์บำรุง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
92 กันทรากร ไตรภพ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
93 กัลยา คำสุรันทร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
94 ธีรดา ทรงกิตติโชค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
95 อรทัย สายพิรุณทอง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
96 ทัศนวรรณ แดงวิลัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
97 มาสมาตา ฉายวิเชียร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
98 มาริสา เกตุสาย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
99 ภัทรวดี มณีอ่อน ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
100 ภาคภูมิ แจ่มแสง ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
101 พิทยุตม์ แสนเพชร ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
102 ธนัทกันต์ พานทอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
103 วงศกร จันตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
104 ชุติมา อิ่มสมบัติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด
105 อภิชญา โอกาศ   ไม่ประสงค์เรียนต่อระดับอุดมศึกษา
106 สุทธิโรจน์ เลิศหิรัญฤทธิ์   ไม่ประสงค์เรียนต่อระดับอุดมศึกษา
107 นวรัตน์ คงกระพันธ์   ไม่ประสงค์เรียนต่อระดับอุดมศึกษา
108 กวิน เพชรเจ๊ก   ไม่ประสงค์เรียนต่อระดับอุดมศึกษา
109 สรวิศ จันทร   ไม่ประสงค์เรียนต่อระดับอุดมศึกษา