ผลสรุปการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2562 ของนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 14 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนรักษ์วิทยา ยอดนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา 115 คน

1 ณิชา สำเนียงดัง คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 เมลิสสา โพธิรัชต์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 ชัญญานุช สำเรียนรัมย์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 สุพิชชา วังแก้วหิรัญ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 ธัญชนิต สมสกุล คณะครุศาสตร์ สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 ธนกร ป้านสุวรรณ์ คณะครุศาสตร์ สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 นันทพัฒน์ เกียรติแสงทอง คณะครุศาสตร์ สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 ภัคจิรา อังคณานันท์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พย.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
9 วิชชุดา สีม่วง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล
10 วีรยา นารอด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล
11 อรปรียา กลิ่นเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12 วิภวานี แสงโพลง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13 ธันย์ชนก ประกอบชาติ คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14 อรณิชา ชูสกุล คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15 อภิชยา เจริญกิติศัพท์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16 ศิรดา ถมยา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16 ทีปกาญจน์ บุญรักษ์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17 ขวัญฤทัย จินดาลัย คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 กัญญาวีร์ เวนะ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 ช่อแก้ว นุ่นปุย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 ณัฏฐชัญญา ลิ้มประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21 ฐิรพรรษ ชูแย้ม คณะวิศวกรรมศาตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22 สุเมธ แสนสุข คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 เขมจิรา อทิศวรธนา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 นันทนพร วิมลเจริญสุข คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 วรรณรดา เตียงเกตุ คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 อภิชญา นกเกิด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 นันทนวรรณ วิมลเจริญสุข คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 อชิระ ชัชวาลย์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 สิริสุข สิริสุขะ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ชญานี ศรีหนูขำ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 เจนจิรา กิมกง คณะศิลปศาสตร์ฯ สาขาการจัดการโรงแรมฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
33 อมราลักษณ์ ใกล้ชิด สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
34 จิรัสยา เหลืองอ่อน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
35 อภิชญา ศรีมาทรัพย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
36 เสาวลักษณ์ นาคบุญ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
37 ชนาภัทร คุณาธิมาพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาศนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
38 ลักษิกา โปธาสินธุ์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
39 นฤชล ยงไพศาล คณะสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
40 พชร ยอดสาลี คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
41 ธัญญาพร ณัฐภูมิ คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
42 พัดชา หมู่เก็ม คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
43 อมรกานต์ หลักบ้าน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
44 พันธิตรา ปราชญ์เปรื่อง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
45 กาญจนาพร พูลเกิด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าฯลาดกระบัง
46 ปัณฑิตา ขลุ่ยนาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าฯลาดกระบัง
47 ธมนพัชร์ ช่างมีษุภ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยฯพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
48 พชรพล ขำจริง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิทยาการคอมฯ มหาวิทยาลัยฯพระจอมเกล้าธนบุรี
49 อรณิชา เดชวัน คณะอักษรศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
50 มินตรา ศิลปเสวี คณะอักษรศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
51 นพดล ชัยเจริญวิมลกุล คณะอักษรศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
52 ทิพย์อำไพ เพียรธรรม คณะอักษรศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
53 ขวัญสุดา ดังก้อง คณะอักษรศาสตร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
54 พรสุพพัต สาริกา คณะมัณฑนศิลป์ สาขาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร
55 ธนาทิพย์ น่วมสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร
56 เพ็ญพิชชา กุญชรินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
57 กมลวรรณ คัดชา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
58 กฤติยา ทองใบ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
59 มธุริน นวไพบูลย์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
60 กิมิทา คงสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
61 ณัฐกมล คุ้มเขตต์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร
62 เมธา ศิริไพรทอง คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
63 ภัคธร เสรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
64 นฤมล เทียมเทศ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
65 ณัฐวดี นันกลาง คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
66 ดนุสรณ์ เทียมกิ่งทอง คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดงานนิทรรศการฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
67 เกวลี มะลิเลื้อย คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดงานนิทรรศการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
68 เพ็ญแข พานิชชาติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดงานนิทรรศการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
69 สุวดี ทิมทอง คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร
70 ศิริวรรณ อาริยาภรณ์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร
71 พัชนี ประสงค์ธรรม คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร
72 รุ่งไพลิน ชัชวาลย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
73 ชนาธิป เนตรวงษ์ คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
74 นัฐพล สีม่วง คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
75 ทรรศนะ ภูสิงห์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
76 พิชญะ สุดเสนาะ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
77 จิรัชญา ศรีลา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
78 รัญชิดา จันทร์เทศ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
79 ชุติกาญจน์ พลายมีสี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
80 กฤตพน สุขทองแท้ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
81 ภัทรพล ปานนิมิตจิตสมาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
82 ปิยธิดา บุญประสม คณะมนุษยศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
83 สุจิตรา หนูน้อย คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการจัดการบริการสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา
84 ปัณณวิชญ์ พิชัยชน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมฯ มหาวิทยาลัยบูรพา
85 ธนานันต์ นิลดำ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
86 แก้วกาญจน์ แก้วฉวี วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
87 ณรีรัศม์ มนุชิต วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
88 ธัญชนก พลับใหญ่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
89 สมพล พุทธรักษี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
90 กัญญาณัฐ ปราณพานิชกิจ สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ว.ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
91 อรกช อรชร สำนักวิชาการจัดการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
92 ศตวรรษ ยอดเกตุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
93 สุทธิดา ใจดี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
94 ชนากานต์ แดงกระจ่าง คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
95 สรวงศ์ หิรัญพต คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
96 ลาภวัต สวัสดิ์พันธ์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
97 ณัชพล ศิริสุขะ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
98 เตวิช เอี่ยมสอาด คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
99 ณัฐณิชา บุญนาค คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
100 พงศกร จุ้ยเทียน หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก
101 ศุภกร ฤทธิยา หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก
102 ณัฐวุฒิ โพธิ์ศรี หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก
103 ธนพล ตาดทองแถว หลักสูตรทหารสามัญ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
104 หฤษฎ์ ยอดเจริญชัย หลักสูตรเหล่าทหารสารวัตร โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
105 กฤติยา ปรางงาม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
106 พิมมาดา พวงกระสันต์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
107 เกตน์นิภา สนธิ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
108 ณัฐวรา ประดิษฐ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
109 ปัณณิกา มะลิพุ่ม คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
110 นิติธร กล้ายประยงค์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
111 ณัฐวุฒิ ชูมี ไม่ประสงค์ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
112 ธเนศ ภานุมาศ ไม่ประสงค์ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
113 วรชิต แสงนาค ไม่ประสงค์ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
114 บุษรา อินสุข ไม่ประสงค์ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
115 ปพากร รัตนวัชรากร ไม่ประสงค์ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา