1 นางสาวฐิติมา เชื้อวงศ์สกุล วิทยาลัยการจัดการ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
2 นางสาวศศิมาภรณ์ เกิดทอง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล
3 นางสาวอินทิรา ยิ้มน้อย วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4 นางสาวอมรรัตน์ โคกกระชาย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5 นางสาวศรีสุนันทา ไชยเฉลิม คณะวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
6 นางสาววรรณนภา เนียมสำราญ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7 นางสาวสุดารัตน์ จตุพรวิพัฒน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
8 นางสาวจุฑามาส กิจเดช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
9 นายวิชชุวัชร สำแดงเดช คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
10 นายเตชินท์ ศิริชะ คณะวิทยาการจัดการ  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
11 น.ส. ศรินยา ฤกษ์งาม คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
12 น.ส. ปาริชาติ ชะลูด คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร
13 นายวัฒนชัย เจนสาคู สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
14 นางสาวจารุวรรณ บุญผุด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
15 น.ส.พรวิมล จักรแก้ว คณะสังคมศาสตร์ สาขาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
16 น.ส. ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
17 นายดนุพล กลั่นเจริญ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18 นายจีรสิทธิ์ แจ่มแสง หลักสูตรนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อย
19 นายพงษ์พัฒน์ ฤทธิยา หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก
20 นายราเชนทร์ ใจเย็น หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก
21 นายวรุตม์ บุญทองสุข หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก
22 นางสาวเกศกนก ริมเถื่อน คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
23 นายจาตุรงค์ จันประสาท คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
24 นางสาวสุรีพร ผูกพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
25 นายณัฐกิตติ์ ปราณพานิชกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
26 น.ส. เมทินี ไชยณรงค์ คณะวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
27 นางสาววาทินี ร่วมเกิด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
28 น.ส. พัชรียา  ตูวิเชียร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
29 น.ส. เยาวมาลย์ อินปรุง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
30 น.ส. ณิชารีย์ วิชิตธารารักษ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
31 น.ส. สิริรัตน์ สวัสดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
32 น.ส. สตรีรัตน์ สังข์สว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
33 นายชนวีร์ ไทยานนท์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
34 นางสาวพิชญานิน ศรีเพ็ชร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
35 นายวุฒิพงษ์ อ่อนสองชั้น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
36 น.ส. จิรนันท์ ล้อทองแท่ง การท่องเที่ยว นานาชาติแสตมฟอร์ด
37 นายวิฑูร ยินดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
38 นายสุรสิทธิ์ สมะพงษ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
39 น.ส. กนกพร ปานทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
40 นายจาตุรงค์ พุ่มจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต