ผลสรุปการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2554 ของนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 6 ปีการศึกษา 2553

โรงเรียนรักษ์วิทยา ยอดนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา 51 คน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล คณะ / สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
1 นางสาวชยาภรณ์ วงศ์ศิริเดชชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนฯชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 นางสาวขนิษฐา ชัยเจริญวิมลกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 นางสาวกิตติมา  สุวรรณรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 นายอรรถพร  แซ่กิม คณะมนุษยศาสตร์  สาขาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 นางสาวศิรินทิพย์  ศรีมาทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์  สาขาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 นางสาวชนากานต์  รัตนศักดิ์ชัยชาญ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 นายวุฒิศักดิ์  โฉมงาม คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8 นางสาวอาทิติยา  ภูริยานนท์ คณะศิลปศาสตร์ฯ  สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9 นางสาวรัชดาพร  ธูปทอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 นายปฐมพงศ์ นิลประเสริฐ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
11 นายนิติพล โกศลสมบูรณ์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 นายวัฒนศักดิ์   พันธ์แก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ สถาบันฯพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
13 นายอมรเทพ  ลิ้มพิพัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันฯพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14 นายวิสุทธิ์  ยิ้มน้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันฯพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
15 นายสุเมธ  ต้นจันทน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร   สถาบันฯพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
16 นายสุทธิรักษ์  แจ่มแจ้ง วิทยาเขตชุมพร  สาขาวิชาประมง สถาบันฯพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
17 นายปดิพัทธ์  เหนี่ยวผึ้ง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาคณิตศาสตร์ฯ สถาบันฯพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
18 นางสาวกัลวรส  สอดส่อง คณะพยาบาลศาสตร์   สาขาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า 
19 นายเจษฎา  คุณเวียง คณะแพทยศาสตร์  สาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพะเยา
20 นายชัยพิพัฒน์  ศรีลิพิน คณะนิติศาสตร์  สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
21 นายกีรตีพร  กุญชรินทร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
22 นายวิศิษฏ์  ปัญญาใจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
23 นายวสุวัฒน์  สว่างอารมณ์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
24 นายนครินทร์  รุจิพรพิพัฒน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25 นางสาวปัทมวรรณ  ทองซุ้ย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
26 นายณัฐพล  บัวเบา คณะวิทยาศาสตร์  สาขาเทคโนโลยีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
27 นางสาวพนิดา  มีแสง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
28 นางสาวชลหทัย  กระจายศรี คณะวิทยาการจัดการ  สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร
29 นางสาววัชราภรณ์  คำพัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ  สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร
30 นางสาวเสาวลักษณ์  สังข์สว่าง คณะวิทยาการจัดการ  สาขาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 นางสาวกีรติพร  อรุณรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ  สาขาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
32 นางสาวณัฏฐมณฑ์  กลิ่นมาลี คณะวิทยาการจัดการ  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
33 นางสาวกัญญานี  ดิบทิพย์ คณะวิทยาการจัดการ  สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
34 นางสาวชนกนันท์  โชติรัตนฤทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ  สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร
35 นางสาวมาริสา  บังจิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
36 นางสาวศศิวิมล  หมื่นจิต สำนักวิชาการจัดการ  สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
37 นางสาวฐานะมาศ  นากสุก สำนักวิชาศิลปศาสตร์    สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
38 นางสาวณัฐธิดา  หมวดเพชร สำนักวิชาศิลปศาสตร์    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
39 นางสาวสุภาพร  สมศักดิ์ คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
40 นายประโชค  บัวสด คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
41 นางสาวพรสรวง  กังสกุล คณะบริหารธุรกิจ  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
42 นายอานนท์  ฤกษ์งาม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
43 นางสาวพิมล  พรายแก้ว คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
44 นายพรณรงค์  อ้นเหลือง สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
45 นายกล้าณรงค์  แก่นทรัพย์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
46 นายกิตติศักดิ์  บุญช่วย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
47 นายสุพจน์  นิลประเสริฐ คณะรัฐศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
48 นางสาวอุมาพร  งดงาม คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
49 นางสาวเปรมรัตนา  ชลมุล คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
50 นายนาถวัฒน์  เนตรวงศ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
51 นายลิขิต  แย้มพงษ์ ประสงค์ประกอบอาชีพส่วนตัว -