1 นางสาววริศรา ชัยแก้ว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
2 นางสาวบุญประคอง สวัสดิแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3 นางสาวศิรินกรณ์ กาญจนคีรีรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4 นายณัฐวุฒิ ฉวีวรรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5 นายสัณหวัข เศรษฐศักดาศิริ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6 นางสาววราพรรณ บุญเล็ก คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7 นางสาวณัฐสุดา ทรัพย์สีเหล็ก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการพัฒนาที่ยิ่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8 นางสาวจุฑามาศ ชัยมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการพัฒนาที่ยิ่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9 นางสาวพิรุฬห์นาฎย์ ปานเคลือบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10 นายณัฐวุฒิ เทียมเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11 นายโสภณ คงเหมาะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 นายชานนท์ สุทธางคกูล คณะศึกษาศาสตร์ สาขาอาชีวศึกษา (ศศ.บ.5ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 นางสาวเพ็ญนภา อินทร์ทอง คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14 นางสาวกนกพร ประสานทอง คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 นางสาวนิสากร สมรูป หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16 นางสาวจุฬาลักษณ์ รุจิพรพิพัฒน์ วิทยาลัยการชลประทาน สาขาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 นางสาวศุภณัฏฐ์ฌา เผ่าจินดา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 นางสาวสุพรรณิการ์ สมสกุล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 นางสาวชไมพร ฉิมอ่อน คณะสหเวชศาสตร์ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
20 นายกิตติพันธ์ บุตรเจียมใจ คณะสังคมศาสตร์ สาขาการสอนสังคมศึกษา (กศ.บ.5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21 นางสาวพรกมล สาระชิต วิทยาลัยสื่อสารสังคม สาขาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22 นางสาวนฤมล กือเย็น พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า
23 นายนพคุณ บุญเพ็ญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
24 นางสาวอาริญา มะคนมอญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
25 นางสาวชุติกาญจน์ พัวพันธุ์นิวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
26 นางสาวสุกัญญา ทองแย้ม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
27 นางสาวชมพูนุท สันทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ สาขาธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
28 นางสาวนิโลบล พิมพ์สว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ สาขาธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
29 นางสาวอุษา ยอดย้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ สาขาธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
30 นางสาวพรนภา สมสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ สาขาธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 นางสาวนันทพร ลูกอินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ สาขาธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
32 นายทฤษฏี สว่างอารมณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ สาขาธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
33 นายภานุพัฒน์ มะลิเลื้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ สาขาธุรกิจโรงแรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร
34 นายสุเมธ ผิวอ่อน คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร
35 นางสาวธัญลักษณ์ นิลน้อย คณะวิทยาการจัดการ สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
36 นางสาวภูริตา เกตุสอาด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
37 นางสาวธานมาศ ลับเหลี่ยม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
38 นายเกรียงเดช ฉุยฉาย คณะวิทยาศาสตร์ สาขารับประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
39 นางสาวณัชชา ภูผิวเมฆ คณะบริหารธุรกิจ สาขาสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
40 นางสาวจุฑามาศ ขุนประเสริฐ คณะศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
41 นายชยานันต์ พรหมจุ้ย คณะวิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
42 นางสาวกนกวรรณ อยู่รัตน์ คณะภูมิศาสตร์สารสนเทศ สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
43 นางสาววริยา คนทน คณะภูมิศาสตร์สารสนเทศ สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
44 นางสาวสกลนภา จารุกาญจนพงศ์ คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา
45 นางสาวอัมพวัน รังสีวิจิตรประภา มนุษย์ศาสตร์และสังคม สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา
46 นางสาวอรุชา ศรีสำราญ คณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
47 นายกิตติศักดิ์ วิริยะศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา
48 นางสาวประภาพรรณ มาระสิน วิทยาลัยการเมืองฯ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
49 นางสาวขนิษฐา พุทธรักษี คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
50 นางสาวศุทธินี พันธุ์ใหญ่ คณะบัญชีและการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
51 นายวิษณุ เพชรรุ่ง คณะบัญชีและการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
52 นายเอกรินทร์ อินธิสาร สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
53 นางสาวชนานันทน์ แก้วสุโข คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยฯพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ
54 นายวรายุทธ พิมพา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
55 นายศรัณย์ ทรัพย์สมาน คณะการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.เทคโนโลยีราขมงคลรัตนโกสินทร์
56 นางสาวรพีภรณ์ คงกระเรียน คณะการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.เทคโนโลยีราขมงคลรัตนโกสินทร์
57 นางสาวกันยารัตน์ สุดกระแสร์ คณะการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.เทคโนโลยีราขมงคลรัตนโกสินทร์
58 นางสาวเมทิวา สาสกุล คณะการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.เทคโนโลยีราขมงคลรัตนโกสินทร์
59 นายปรมินทร์ ขวัญอ่อน คณะวัตกรรมการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
60 นายภักดี รัตนสถาพรเทศ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
61 นายอิชยา สุขุมปัญญาคุณ คณะวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
62 นางสาวจุไรรัตน์ แสงเพชร คณะวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
63 นางสาวเหมยหอม คำยอด คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
64 นางสาวอรกานต์ ตั้งฤทัยภักดิ์ คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
65 นางสาวจรัสศรี ช่างจำ คณะวิทยาการจัดการ สาขาจัดการโลจิสติก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
66 นายชัยฤกษ์ แสงพูล คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา (คบ.5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
67 นายกิตติชัย แสนสุข คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
68 นายธนรัตน์ พิณศรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
69 นายทิวากร สมรูป คณะวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
70 นายสหรัฐ โปแก้ว คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
71 นายชโรธร ศรีชนะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
72 นายณธเดช เฉลิมจันทร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
73 นายนันตพัฒน์ เพ็งฉุย คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
74 นายศุภชัย เดชะพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน
75 นายณัฐตนัย จอกกระจาย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
76 นายภูริช คงกระพันธ์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
77 นางสาวธัญกร สมพัดสรสิริ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
78 นางสาวเฉลิมขวัญ ช้างพลาย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด