1 นายพนธกร   ปักษีเลิศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 นางสาวชนิดา แซ่แต้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3 นางสาวริสา สมจิตรกุล คณะวิทยาศาสตร์ฯ  สาขาเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4 นางสาวกนกพร บัวหลวง คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5 นายธนายุทธ กาหลง คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6 นางสาวอภิญญา ฉัตรทิวาพร คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7 นางสาวณัฐพร วงศ์หิรัญโชค สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8 นางสาวปิยะวรรณ แสวงผล วิทยาลัยสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9 นางสาวมลธิชา สืบด้วง วิทยาลัยสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10 นายเจษฎาภัทร ฉัตรทิวาพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 นายพัสกร เจียมสิริ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 นายชัยวัฒน์ กำปั่นวงษ์ คณะสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 นายภานุพงศ์ เพลาขำ คณะมนุษยศาสตร์  สาขาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 นางสาวอรวีย์ สุขจำเริญ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 นายศุภกฤต กลิ่นลำภู คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 นางสาวจุไรพร สายน้ำเขียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 นายพิชชา อ่วมสำอางค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 นางสาววัชราพร เวียงงาม วิทยาศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 นางสาวชฎาภรณ์ ยิ้มน้อย คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 นางสาวณัฐพร หน่อทิม คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21 นายธนาธิป   ปัญญาชนะกุล คณะสังคมศาสตร์ สาขาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22 นางสาวณิชกานต์ อรชร คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23 นางสาวรัตนาภรณ์ หมายแม้น คณะพลศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
24 นางสาววรรณศิณี พูลพิพัฒน์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25 นางสาวกชนันท์ ฤทธิ์มาก คณะเภสัชศาสตร์  (ภ.บ. 6 ปี) มหาวิทยาลัยพะเยา
26 นางสาวนฤมล บัวจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ สาขาเวชกิจฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยพะเยา
27 นายกฤษดา คุณเวียง คณะแพทยศาสตร์ สาขาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยพะเยา
28 นายไชยชนะ สุดดำรงค์ คณะศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
29 นางสาวโฆสิต์วรรณ์ บุญผุด คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
30 นางสาวปัทมาวดี บริรักษ์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา
31 นายรังสิมันตุ์ บุญประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพะเยา
32 นางสาวชาลิสา เผื่อนพิทักษ์  สาขาเวชระเบียน (สถาบันพระบรมราชนก) วิทยาลัยทางการแพทย์และสาธารณสุข 
33 นางสาวรัชฎากรณ์ สังข์ฤทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ (สถาบันพระบรมราชนก) วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี
34 นางสาวจารุภรณ์ พรหมสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
35 นายพลภัทร ทิมพูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
36 นายชัยภัทร ทิมพูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
37 นางสาวนฤมล มีทรัพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
38 นางสาวจุฑาทิพย์  ทอดสนิท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
39 นางสาวสุพิชชา จริญกิติศัพท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
40 นางสาวโชติกา ปานแดง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
41 นางสาวปทุมมาศ วงศ์สุพิชชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
42 นางสาววีรยา ลูกอินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
43 นายอารักษ์ ทัศเกษร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
44 นางสาวนันท์นภัส กลิ่นจันทร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
45 นางสาวณัฐพร จัมภวัน คณะวิทยาการจัดการ  สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร
46 นางสาวศิริลักษณ์ บุญเลิศ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
47 นางสาวธัญมน  มัจฉา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
48 นายคุณัชญ์ เอี่ยมอำนวย คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
49 นางสาวธัญลักษณ์ แตงรอด คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
50 นางสาวปิ่นมนัส เกียรติทับทิว คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร
51 นางสาวตรีนภา หว่านพืช คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร
52 นางสาวเจติยา จิตต์พลีชีพ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
53 นางสาวพิมพ์ชนก  บัวเกิด คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร
54 นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์ฉาย คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร
55 นายสิริภัท สุขสมัย คณะวิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร
56 นางสาวจิรพัฒน์ ศิริรักษ์นภา คณะวิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
57 นายวรพัชร แสงสุรจันทรกุล คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
58 นางสาวชนิษฐ์ภานันท์ สุขประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
59 นายธีรวัจน์ เชิดฉิ่ง คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
60 นางสาวชนานันท์ พุ่มซ้อน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตา มหาวิทยาลัยศิลปากร
61 นางสาวอรสินี พ่วงพวง คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
62 นายขรรคฤทธิ์ แซ่ลี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
63 นางสาวสุพรรษา ศิลาทอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
64 นางสาวทรายทอง แสงขาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
65 นายอภิสิทธิ์ จันทน์เทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
66 นางสาววรรณพร สุตานนท์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  มหาวิทยาลัยบูรพา
67 นางสาววชิราภรณ์ เกนชัยภูมิ คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยบูรพา
68 นายพิชญ์นิธี มาพิจารณ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยบูรพา
69 นายศรัณย์ น้ำกลั่น คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา
70 นางสาวชมภู่ ด้วยงา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
71 นางสาวสุดารัตน์ อิ่มเกษม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
72 นางสาวสุวนันท์ จั่นเพชร พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
73 นายสิทธิพงษ์ นาคมา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
74 นางสาวพิไลวรรณ โกจิ๋ว คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
75 นางสาวรุจิรา ยอดย้อย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาชีวอนามัยฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
76 นางสาวพัชมล กลิ่นเล็ก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
77 นางสาวพนิดา เพ็ชรสมบัติ คณะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม  ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
78 นางสาวกนกวรรณ ดวงดาว คณะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม  ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
79 นายกาญจนโชค รุ่งทอง คณะบริหารธุรกิจ  ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
80 นางสาวภรณ์ฑิตติ ป้อมปราณี คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม  ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
81 นายณัฐพงษ์ เจตสิกทัต คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
82 นางสาวยลรดี ยิ้มใหญ่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
83 นางสาวคนิชชา เกียรติแสงทอง คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
84 นายภูชิสส์  ม่วงงาม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
85 นายเทิดพงศ์ เทียมกิ่งทอง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
86 นายวณิชวัฒน์ ตันติสังวรากูร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
87 นายอนุวัฒน์ เทียมเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
88 นางสาวจตุพร เรืองสว่าง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
89 นายภัสสร ใจดี วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
90 นางสาวเหมือนฝัน สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
91 นายภาคภูมิ พัวพันพงษ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
92 นายสุเมธ พลายละมูล วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
93 นางสาวจารุชา หมอยา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
94 นายชาญเมธี อรุณภาคมงคล วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
95 นางสาวจีระนันท์ บุญลอย คณะการท่องเที่ยวและการบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
96 นายกิตติเดช กลิ่นอยู่ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
97 นายณฤพล สนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะการจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
98 นางสาวนัจนันท์ กิตติประสงค์ คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ( ค.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
99 นางสาวเพ็ญพักตร์ พวงเพ็ชร คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย ( ค.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
100 นายภูวดล แก้วคำ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโฆษณา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
101 นายณัฐวุฒิ ทองอรพินท์ คณะวิทยาการจัดการ สาขา การจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
102 นางสาวสุชัญญา ดิบทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
103 นายทัศพงศ์ ตั้งฤทัยภักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
104 นายธีรเสฏฐ์ ศรีสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
105 นายฤทธิ์ชัย ทาทอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
106 นางสาวกัญญาวีร์ ฤทธิ์เดช คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
107 นายวรวิช เอมวัฒน์ คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
108 นายพงศกร จงสกุล คณะบริหารัฐกิจและรัฐศาสตร์ สาขา รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต
109 นายกรวิชญ์ พิมโสดา คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
110 นางสาวชโรธร ไข่อ่อน คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
111 นางสาววินิทรา สังข์สว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
112 นายจารุพจน์ ถาวรนันท์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
113 นายมงคล ชาลีศรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
114 นางสาวปฏิญญา พันธ์สวัสดิ์ ไม่ประสงค์ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
115 นายณัฐพงษ์ โพธิ์ราช ไม่ประสงค์ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
116 นางสาววิจิรา โชติรัตนฤทธิ์ ไม่ประสงค์ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
117 นายพิษณุ  ภักตร์วงษ์ทอง ไม่ประสงค์ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา