ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคปกติ : ห้องเรียนวิชาการ

        เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ของชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ส่งเสริมพัฒนาความรู้และเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนสำหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้นตามความถนัดและศักยภาพของผู้เรียน

        วัตถุประสงค์

   1. เพื่อค้นหาความแตกต่างระหว่างบุคคล
   2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักความสามารถและความถนัดของตนเอง

kkd2

        การจัดการเรียนการสอน

        มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง และในรายวิชาเพิ่มเติมมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเช่น คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ปฏิบัติการหุ่นยนต์ ปฏิบัติการทางดนตรี วิทยาศาสตร์(Gakken) และภาษาอังกฤษโดยเรียนรู้จากเจ้าของภาษาโดยตรง โดยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนจะเรียนวิชาการแบบเข้มข้นทุกสาระวิชาและจะแยกแขนงการเรียนย่อยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามความถนัดของผู้เรียน

แผนการเรียนตามความถนัดในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดังนี้

1. ห้องเรียนปกติห้องเรียนวิชาการ แผนวิทย์-คณิต

          เป็นหลักสูตรมุ่งเน้นให้มีความรู้ พัฒนาสติปัญญา ความสามารถด้านวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทย์-คณิต และแผนการเรียนอื่นๆ ในสายสามัญ โดยนักเรียนจะได้รับการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมในรายวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ คู่ขนานกับกิจกรรมเสริมอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
    2. เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสามารถและทักษะสูงโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสำคัญ เพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ

การจัดการเรียนการสอน

    1. เป็นหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ
    2. จัดการเรียนการสอนโดยวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ 5 คาบ/ สัปดาห์ และห้องเรียนทดลองวิทย์ gakken อย่างเข้มข้น และภาษาอังกฤษ
    3. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ 

kdd6

2. ห้องเรียนปกติห้องเรียนวิชาการ  แผนหุ่นยนต์และดนตรี RM

          เป็นหลักสูตรที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สำหรับนักเรียนที่อยากมุ่งเน้นในวิชาดนตรีและวิชาหุ่นยนต์ ในระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เน้นการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสู่การนำไปใช้ในกิจวัตร หุ่นยนต์จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญกับโลกปัจจุบันและอนาคตในทุกสาขาอาชีพ ทั้งยังเสริมทักษะความรู้เพิ่มเติมจากวิทยาศาสตร์และวิทยาการคำนวณ(Coding) เพื่อนำไปสู่การออกแบบนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ตลอดทั้งการเสริมทักษะทางด้านดนตรีสากลเบื้องต้น เช่น คียบอร์ด เพื่อเป็นพื้นฐานต่อยอดเครื่องดนตรีประเภทอื่นๆ

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการเรียนรู้หุ่นยนต์ควบคู่ไปกับวิชาหลักสูตรแกนกลาง
    2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์มีความคิดสร้างสรรค์และวิทยาการด้านหุ่นยนต์
    3. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้านดนตรีสากล
    4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโน้ตและเครื่องหมายทางดนตรี และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

การจัดการเรียนการสอน

    1. เป็นหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ
    2. จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมหุ่นยนต์ 3 คาบ/สัปดาห์ ได้แก่ หุ่นยนต์บังคับมือ1,2 หุ่นยนต์บังคับมือบนผิวน้ำ หุ่นยนต์บังคับมือดำน้ำ หุ่นยนต์บังคับอัตโนมัติและสิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น และมีห้องปฏิบัติการด้านหุ่นยนต์
    3. จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมดนตรี 2 คาบ/สัปดาห์ ได้แก่ การปฏิบัติคีย์บอร์ด เป็นต้น ซึ่งเน้นผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติขั้นที่สูงกว่าต่อไป
แผนการรับเข้าปีการศึกษา 2564
          จำนวนรับปีการศึกษา 2564  ห้องเรียนปกติห้องเรียนวิชาการ : 4 ห้องเรียน   
160  คน
          ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ภาคเรียนที่ 1
13,245 บาท
          ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ภาคเรียนที่ 2
11,281 บาท
          ค่าหนังสือและอุปกรณ์ประกอบการเรียนโดยประมาณการต่อปีไม่เกิน             
3,000 บาท

                  บุตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกได้ต้นสังกัดในส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ 2,381 บาท / ภาคเรียน

กำหนดการรับเข้า-วันสอบเข้า
          รายละเอียดการรับเข้าปีการศึกษา 2564  ชั้น ม.1 ทุกแผนการเรียน     
คลิกที่นี่
          กำหนดการสอบเข้าชั้น ม.1 ทุกแผนการเรียน รอบที่ 1   
17 มกราคม 2564
          กำหนดการสอบเข้าชั้น ม.1 ทุกแผนการเรียน รอบที่ 2
21 มีนาคม 2564