ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคปกติ : ห้องเรียนวิชาการ

        เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ของชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ส่งเสริมพัฒนาความรู้และเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนสำหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้นตามความถนัดและศักยภาพของผู้เรียน

        วัตถุประสงค์

   1. เพื่อค้นหาความแตกต่างระหว่างบุคคล
   2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักความสามารถและความถนัดของตนเอง

kkd2

        การจัดการเรียนการสอน

        มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง และในรายวิชาเพิ่มเติมมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเช่น คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ปฏิบัติการหุ่นยนต์ ปฏิบัติการทางดนตรี วิทยาศาสตร์(Gakken) และภาษาอังกฤษโดยเรียนรู้จากเจ้าของภาษาโดยตรง โดยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนจะเรียนวิชาการแบบเข้มข้นทุกสาระวิชาและจะแยกแขนงการเรียนย่อยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามความถนัดของผู้เรียน

ห้องเรียนปกติห้องเรียนวิชาการ

          เป็นหลักสูตรมุ่งเน้นให้มีความรู้ พัฒนาสติปัญญา ความสามารถด้านวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทย์-คณิต และแผนการเรียนอื่นๆ ในสายสามัญ โดยนักเรียนจะได้รับการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมในรายวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ คู่ขนานกับกิจกรรมเสริมอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
    2. เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสามารถและทักษะสูงโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสำคัญ เพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ

การจัดการเรียนการสอน

    1. เป็นหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ
    2. จัดการเรียนการสอนโดยวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ 5 คาบ/ สัปดาห์ และห้องเรียนทดลองวิทย์ gakken อย่างเข้มข้น และภาษาอังกฤษ
    3. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ 

kdd6

แผนการรับเข้าปีการศึกษา 2565
          จำนวนรับปีการศึกษา 2565  ห้องเรียนปกติห้องเรียนวิชาการ : 4 ห้องเรียน   
160  คน
          ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ภาคเรียนที่ 1
13,582  บาท
          ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ภาคเรียนที่ 2
11,281 บาท
          ค่าหนังสือและอุปกรณ์ประกอบการเรียนโดยประมาณการต่อปีไม่เกิน             
3,000 บาท

                  บุตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกได้ต้นสังกัดในส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ 2,381 บาท / ภาคเรียน

กำหนดการรับเข้า-วันสอบเข้า
          รายละเอียดการรับเข้าปีการศึกษา 2565  ชั้น ม.1 ทุกแผนการเรียน     
miniD
          กำหนดการสอบเข้าชั้น ม.1 ทุกแผนการเรียน รอบที่ 1   
6 กุมภาพันธ์ 2565
          กำหนดการสอบเข้าชั้น ม.1 ทุกแผนการเรียน รอบที่ 2
20 มีนาคม 2565