รับสมัคร2563

ประกาศและการรับสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2563

 
 
ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับอนุบาล - เตรียมอนุบาล miniD
  ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับประถมศึกษา miniD
 
ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น miniD
 
ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย miniD
 
ประกาศนักเรียนโควตาของนักเรียนโรงเรียนเดิม ขึ้นชั้น ป.1 ม.1 และ ม.4 miniD
 
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 miniD
 
ใบข้อมูลกิจกรรมของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 รอระเบียบการ

 

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563

โรงเรียนรักษ์วิทยา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันเดือนปี
กิจกรรมการรับสมัคร
1
 ตุลาคม 
2562     
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้โควตาขึ้นชั้น ป.1 , ม.1 และ ม.4 นร.โรงเรียนเดิมทาง www.rakwittaya.ac.th
12
 ตุลาคม 
2562
เริ่มจำหน่ายและยื่นใบสมัครสอบรับนักเรียน สำหรับปีการศึกษา 2563
4
 พฤศจิกายน
2562
วันแรกของยืนยันสิทธิ์/มอบตัว/ชำระค่าเงิน ของนักเรียนโควตา ป.1 , ม.1 และ ม.4 ที่ห้องธุรการโรงเรียน
11
 ธันวาคม
2562
วันสุดท้ายของการ ยืนยันสิทธิ์/มอบตัว/ชำระค่าเงิน ของนักเรียนโควตา ป.1 , ม.1 และ ม.4
14
 ธันวาคม
2562
วันสุดท้ายของการจำหน่ายใบสมัครและยื่นใบสมัคร รอบที่ 1
14
 ธันวาคม
2562
วันสอบเข้าและสัมภาษณ์ รอบที่ 1
15
 ธันวาคม
2562
ประกาศผลสอบการคัดเลือก รอบที่ 1 ทาง www.rakwittaya.ac.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์
16-20
 ธันวาคม
2562
ยืนยันสิทธิ์/มอบตัว/ชำระค่าเงิน ของนักเรียนที่สอบผ่านรอบที่ 1 ที่ห้องธุรการโรงเรียน
16
 ธันวาคม
2562
เริ่มจำหน่ายและยื่นใบสมัครสอบรับนักเรียน สำหรับปีการศึกษา 2563  รอบที่ 2 (รอบสุดท้าย)
15
 กุมภาพันธ์
2563
วันสุดท้ายของการจำหน่ายใบสมัครและยื่นใบสมัคร รอบที่ 2
15
 กุมภาพันธ์
2563
วันสอบเข้าและสัมภาษณ์ รอบที่ 2 (รอบสุดท้าย)
16
 กุมภาพันธ์
2563
ประกาศผลสอบการคัดเลือก รอบที่ 2 ทาง www.rakwittaya.ac.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์
17-21
 กุมภาพันธ์
2563
ยืนยันสิทธิ์/มอบตัว/ชำระค่าเงิน ของนักเรียนที่สอบผ่านรอบที่ 2 ที่ห้องธุรการโรงเรียน
 23-24
 มีนาคม
2563
กิจกรรมสัมพันธ์นักเรียนชั้น ม.4 ค่ายเพราะรักษ์ ครั้งที่ 10
 29
 มีนาคม
2563
แจ้งค่าใช้จ่ายรายการหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ทาง www.rakwittaya.ac.th
 30- 31
 มีนาคม
2563
จำหน่ายแบบเรียน/ชุดนักเรียน/อุปกรณ์การเรียน รอบที่ 1
 1-30
 เมษายน
2563
นักเรียนชั้น อ.2 ถึง ชั้น ม. 3 เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน (SUMMER)
 2-29
 เมษายน
2563
นักเรียนชั้น ม.1 ห้องโครงการพิเศษ SME เรียนปรับพื้นฐาน (SUMMER)
 2-28
 เมษายน
2563
นักเรียนชั้น ม.4 เรียนปรับพื้นฐาน
 2-28
 เมษายน
2563
นักเรียนชั้น ม.5 ถึง ม.6 คอร์ส GAT PAT และเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS
 1-2
 พฤษภาคม
2563
จำหน่ายแบบเรียน/ชุดนักเรียน/อุปกรณ์การเรียน รอบที่ 2
 4-13
 พฤษภาคม
2563
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 เรียนปรับพื้นฐาน (หยุด เสาร์-อาทิตย์)
 14
 พฤษภาคม
2563
วันเปิดภาคเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 18  พฤษภาคม 2563 วันเปิดภาคเรียน ระดับอนุบาลและเตรียมอนุบาล